7. Practical lesson: Alto/Didl and ElementTree

In this lesson we are going to work with the Alto and Didl format. As shown in lesson 6, the Alto and Didl are connected to each other. The Alto stores the plain text and the Didl the metadata of the newspaper. For this lesson, we assume that you have followed the practical lesson 4.

This lesson contains the following content:

 • Load the Alto file and examine the structure (basic);

 • Extract the complete content of a newspaper page from the Alto file (basic);

 • Load the Didl file and examine the structure (basic);

 • Extract newspaper metadata from the Didl file. (basic);

 • Extract all separate articles from the total newspaper from the Didl file (moderate);

 • Extract all separate articles from a specific newspaper from the Didl file (advanced).

Open a new Jupyter Notebook and type all code examples and code exercises in your Notebook.

Load the Alto file and examine the structure

We first need to prepare the Notebook by importing the package we need and loading the XML file into the enviroment.

Exercise

Import the ElementTree package and load the XML file into your Notebook. You can look back to lesson 4 if you need a reminder on how to do this. The XML file is named ‘alto.xml’ and can be downloaded here.

In order to extract the required information from the file, we have to examine the structure.

Exercise

Print the file in your Notebook or look at the file in your browser, either way you prefer.

Note

We will work with two XML files in this lesson. Therefore, we will name the root of the XML files according to the type of the XML: ‘root_alto’ for the alto XML and ‘root_didl’ for the Didl XML.

The alto XML contains a lot of information that is not part of the textual content of the newspaper. There is information about the layout (where the content is placed on the page), about word confidence etc. It also contains elements in which the plain text is stored. We start by searching for this element, and the check whether the content is stored as the value of tags or as the value of an attribute.

Exercise

Look at the XML structure, in which element is the content stored? Hint: one of the news articles mentiones the word ‘spoorwegmaatschappij’.

Exercise

If we compare the element ‘String’ to our example XML, we see that there is a difference in how the content is stored. What is the difference?

Exercise

There are a lot of nested element in this XML file. What are the parents, grandparents and grandgrandparents of the ‘String’ element? Are there even more parents?

Remember namespaces? Before we start to extract the data we are interested in we need to stop for a moment and examine the file to see if we need to take namespaces into account.

Exercise

Are there any namespaces in the file that we have to take into account? If there are, how can we declare these?

Now we know some important information about this Alto file, so let’s see if we can extract the content.

Extract the complete content of a newspaper page from the Alto file

We will start by extracting all the text, without worrying about the division between the articles.

Exercise

As you have seen, the plain text of the news paper is stored in the ‘CONTENT’ attribute of the ‘String’ element. How can you extract the values from attributes?

In lesson 4 we learned that is is possible to acces the elements with a for loop, like:

for book in root.findall('book'):

However, as you have seen above, the element ‘String’ is a grandgrandgrandgrandchild from the start element ‘alto’. One way to access the String element is by typing all ancestors, leading to a code like:

for page in root_alto.findall('alto/Layout/Page/TextBlock/Textline/String'):

However, we preferably avoid that, since it takes a lot of time and can easily lead to mistakes.

Exercise

In lesson 4, we learned a way to escape all the ancestors, how did we do this?

So, we can easily loop through all String elements by using the .// escape, and we can extract the content from the CONTENT attribute with the .get method.

Exercise

The text content that we wish to extract is stored in the Unicode element. Use Python and ElementTree to extract this content.

Dont’t forget about namespaces!!

This leads to the following output:

p.
u«svd.
r-\j
iiWAv
(-tyWw+Avi
*,*i
:'"«-«f4»eV*^
üi/jyw
H^li
-A.
•
Xö
f
!!•
ALGEMEEN
HANDELSBLAD.
ABONNEMENTSPRIJS
VOOR
3
MAANDEN.
f
n!?,
terdam
ƒ6.-.
Voor
de
overige
plaatsen
des
ri>
..ƒ7.-.
ei'lijke
nummers
.„
0.08.
Bestellingen
en
aanvragen/y-öwA-o
in
te
zenden.
moet.
v<>U!
aan
„ijn
uiterlijk
op
den
15
d"
van
ilc
3**
maand,
iad
verschijnt
dagelijks,
behalve
op
enkele
letfltdegfeh.
Zaterdag*
1
Januari.
UITGEVERS-DIREiITETJREN:
GEBROEDERS
DÏÊJÖERÏCHS,
PRIJS
DER
ADVERTENTIES:
Van
een
tot
vijf
gewone
regele
f
1.28.
Elke
regel
meer
f
0.25.
Aanvragen
en
vermelding
van
liefdegiften
worden
geplaatst
per
regel
a
15
cents.
Reklamés
Of
aard
«jvelingen
(beneden
het
Binnenlandsch
Nieuws)
por
regel
aöO
cents.
Groote
letters
worden
berekend
naar
het
aantal
gewone
regels,
dat
zij
beslaan.
Het
jaar
1869.
fcdi.'
hl
,S,;loo
Pen
Jaar
ondel-
Onheilspellende
tecken-ni.
Ta
Tnrir
**
•*""**
Iladdt'u
«e^e».
die
de
spanning
tt
h>
•
e"
UriL''ceilland
hielden
voor
het
eind,
niét
egio
vnn
„en
djr^atieken
veldtocht.
Het
was
slechts
ifhekkendê
bui,
die
wellicht
eenigentijd
:,
*d
«oven
Europa
loa
to
barsten,
maar
hoegenaamd
'
'"U
baren
kon,
zoodra
gebleken
was,
dat
geen
dof
toogen«ilteden
bijsondere
neiging
betoonde,
om
In
de
ge»
adigheden
het
oostersehe
vraagstuk
op
nieuw
aan
1
n.
Liet
wen
de
beide
tegenstander»
geheel
aan
zich
gelijk
blijkbaar
de
bedoeling
Was,
dan*
was
de
Makkelijk
te
voorspellen.
I>e
zwakste
moest
buk*
'i
sterkste
en
na
eenige
tegenstribbelittg
legde
dan
moedige
Griekenland
gedwee
liet
hoofd
iv
den
schoot.
m
ui
de
eerste
dagen
van
Januari
vernam
men,
dat
op
el
van
Pruisen
was
besloten
tot
eene
konferentie
teïBake
wt
grieksch-turksche
geschil.
Ttu-kije
stelde
vervolgens
Hand
een
ultimatum,
welks
eischen
door
de
mogendhe
dslag
der
onderhandelingen
werden
gelegd.
(ïrie
'ii
met
zich
aan
de
samenkomst
te
onttrekken,
»en
desniettemin
de
konferentie
hare
zittingen
voortzette
oeeliut
kwam,
diende
het
oorlogsgezinde
grieksche
'in
ontslag
m
en
kwam
Europa
weder
tot
rust.
pts
voor
korten
tijd
echter,
want
eenige
dagen
later
onderhandelingen
tusschen
eene
fransche
en
eene
spoorwegmaatschappij
wederom
vele
gemoederen
in
an
den
aanvang
van
Februari
af,
tot
in
de
maand
pc,
kon
me„
m
een
aantal
bladen
onophoudelijk
berich
»
opstellen
leren,
beseffende
zekere
geheimzinnige,
maar
lardiger
bedoelingen
der
fransche
regceriug,
ten
pc
van
Belgiê\
Die
echter
niet
onmiddellijk
door
al
deze
vei
schimmen
2l
ch
van
hun
stuk
lieten
brengen
.en
eoo
".I"-
imspem-dcn,
wat
toch
wel
van
deze
geheele
Pn
0
fa
weïenliike
beteekenis
kon
zijn,
venuochten
nooit
aaera
te
ontdekken,
dan
het
in
hunne
oogen
tamelijk
on-
K.
plan
der
fransche
ooster-spoorwegmaatschappij,
om,
t*t
overnemen
van
een
paar
belgische
spoorweglijnen
lijn
zoo
nauw
mogelijk
in
verband
te
brengen
fische
en
nederlandsche
zeehavens
en
zoodoende
-
pUk
niet
mt
zuivere
mensehenliel'de,
maai-te
eigen
bate-
Kei
nationaal
verkeer
te
bevorderen.
nderlingsto
der
geheele
geschiedenis
waren
van
ofiicieele
<>•-aanhoudende
verzekeringen,
dat
staatkundige
beweegre-
Sde
van
PrLvriv
et
SpCl
Waren
'
noch
**
**
««^od
,''
,!«
Flanir'Jk,
noch
bij
de
bezwaren
door
Betóë
Alleen
overwegingen
van
volkshuishoudkundigen
akten,
naar
men
beweerde,
die
voorstellen
niet
aan
doen
al
hetgeen
van
dien
aard
te
berde
werd
gebracht
-
liet
men
.met
met
een
kluitje
zich
in
het
riet
stn
'o
weinig
proeflioudenJ.
te
zijn,
dat
men
wel
genood
>
:
naar
andere,
naar
staatkundige
redenen
te
zoeken
ngn
werden
er
aan
de
hand
gedaan,
maar
voor
wie
keper
bezag,
bU
,
him
.
'
dat
men
ten
slotte
niets
overhield,
dan
eene
ngemotiveerde
vrees
der
belgische
regeering
voor
mo
imiender
fransche
regeering.
Dat
degenen,
die
tot
rstelling
kwamen,
niet
geheel
verkeerd
hadden
gezien,
r
mt
zekere
depêche
van
den
veelschrijvenden
graaf
t.
Dat
de
vrees
ongegrond
moet
worden
genoemd,
ilechts
hun
gevoelen,
maar
blijkbaar
ook
dat
der
en
tering
.
die
aan
de
spanning
een
eind
maakte,
door
toegefelijkheid
te
bewegen.
«pour
peu
de
besogne'
genoeg
„brult"
gewe
ïngen
kwamen
telkens
in
onüöop
cii
'iTheid
worden
wederlegd;
Fran
"
«Ie
hanil,
om
de
goede
burj
1
te
maken
er
p
ii
■
w
i
I'
1
Z
'
het
publiek,
li.
dergelijke
angstwekkend
rocg
.
vraagstukken
van
algemeen
deden
op
van
het
jaar
Zixh
nietvi
,
nder
d,
[
'J
later
behandelen.
tand
der
Bocharen
toch,
ofscl
in
verband
Wet
verschijnselen,
die
doen
%±
[e
i
oostersch
'te
\„7
,
13
m-hst'
al
werd
h,t
"'
ien
aanvang
des
.Ide
geschoven,
is
eene
zaak,
die
thans
alleen
Oosten-
P
*
t
lT:i
lT
Si
CZ
ChlA
ntm
«I
het
verschil
van
den
datSi,
*tC
geenCT
t!Jd
zoodaniS
&M
£•*
het
als
eene
europeesche
aangelegenheid
kon
worden
'"
I''sten
„«TT
'
r
Chters
Waren
in
h«t
Oosten
op
zoo
v,e
i
rWd
WCt
andeM
da!l
«*F*>
d»fc
«^
ü-
huf.
'f
l
'T
2O"
aU
d
0
bonding
van
Egypte
fc
a
w
,
tet
f
b7
Cn
het
hOOM
gloeide.
•'^'nieersivn
gr
PCn
JMf
niet
biJzonder
belangrijk
uit
FXanSS
d
g/°gP^
t
'
het
zal
gedenkwaartigblU-
d
«er
d?,
nl
s
rH,.",V
redelieVende
omwenfehng,
welke
kng
s
rl-oüend!f
v
eD
5
Vool'
de
katholi^
w«eld
door
o
'
•
T'
de
geheele
™nschheid
door
M«!«ms
kent.
'
gewichtiSst«
ondernemingen,
die
do
'«-'n?'ï;titi;::tidf
e"-epi^
kcn
wij
in
°en
**«
*•***>
'-Vork
naai-San-Francisco.
de"
BpoorweS
*n
iA
on
b
t'.T'i
en,
Z°U
cc"
Vo,slagm
"deling
P»
velden
/
eblt
ddel'
om
niet
fee
1
«lC
&n*
%a,-
mTloea
*ö
ree*^nnen
weinige
hWegS^*
S
B™*
v™
het
Suez-kanaal
op
de
K
op°
I^
e
i
e
o
i
riddellr
dSChe
Ze°'
die
™d™
Urn
e
«il*
gewichri'eT/v
11,
StmCn
°Ceaan'
En
het^r
kfZia»
g
Chakt'ls
de
keten
van
het
-
'
"Ig
'
een
«"opmerkelijk
jaar
worden
genoemd.
BUITENLAND.
Groot-Brittannie.
"-1
ministerie-Gladste
«,
■
ttt**»
en
aan
hen,
die
de
2J!*
ft
geweigerd
materieele
hulp
te
geen
werk
kunnen
en
werklieden,
•minster
voor
fmantófe
fe??
bevorderen.
De
Heer
Lowe
,
veel
begint
te
bemoeien
Ji\?
bevreesd.,
dat
de
staat
zich
L.,1
I
oor
zich
feL^f
dlt'
i
za*«?
-
welke
het
publiek
Jenhet
wegzenden
vankrai°r
n-
*«»ï
hij
en
zijne
anibtge
tarende
een
tiidelijktu
l-w'^
0!
*•*■*•
hogers
uit
het
land,
felijk
achten.
Eene
kL
n
*w'
n,
d
ln
de
nijverheid,
zeer
b,
-i
hertog
van
MancW,
hee?
zioh
nu
echter
gevormd,
van
werklieden
te
bevord„rl
aa,
r.het
hoofll'
om
de"
emigra-
Rmigrants
and
Colonirf.i
•
,D£
ze
kommissie
noemt
zich
k
l*
.,J?'?fPektus
bepalen
7K
Ald
Corporation
(Limited)"
en
elk
a^
m
\'
iv
aamieelen
vl,
H
het
kaP
itaal
hestaan
zal
S*
dWaVl;f
t
leUw
f
?
niaatsXmrii
*£
Het.
beginsel,
van
het-
Jctus
7^'Jk-.
"Het
doel
onlT,:'
ultP
at-
•»
echter
volstrekt
rhuizer,,
18
"'et
alleen
otn
a™
'^schappij,"
zegt
het
pros
ronisten
Hn
u
hunne
hnig„";"
ov
°rtocht
te
betalen
van
land
den.
Met
dooh
ook
om
d«
nieuwe
fchsen,
hete
AT
I
zal
men
1
een,
e
oedu
ontvangst
te
be
l^orwaardL4ool'
aankoo,?°?
n
k°neessiën
van
land
te
i
kS«V
als
het
dei-e?
f
?
?
ndeTe
wÜze,
«locb
op
Is
afn
t
;
o
s
taa
n
te»
dit
la
nd
T*
\
sf&H
m°gelP
maken
me
ar
te
Staan.
<tnu
kosteloos
of
voor
een
kleinen
Ie
wijze,
waarop
S-T,^*
(
8
maf
nea
van
zak^^?,
hesprokenwordt/makcu
j*
praktisch
vmden.
tn
>
dit
ftlantropi
sche
plan
niet
mit-*
1
J?hn
Stuart
Mdl
heeft
-
SsriÏÏ.M
Z'Jno
meening
te
kennpn"
C<?n
brief
***
c"n
Reer
TraagstuJj
der
cE
n,
gegeven
aangaande
het
-
**
uu
vtoneesche
emigratie.
Hij
toont
aan,
hoe
dit
vraagêtÜ'ï
niet
zoo
eenvoudig
is
als
sommigen
■
doch
dat
het
twee
zeer
moei,dijke
kwestiën
van
staat
kundige
moraliteit
oppert;
t„n
eerste,
wat
het
recht
is
van
de
eerste
bewoners
van
een
land
om
nieuwe
kolonisten
te
weren;
en
ten
tweede,
welke
de
wettige
maatregelenzijn
beschaafd
en
ontwikkeld
volk
mag
aanwenden
om
de
schade
lijke
aanmatigingen
van
een
Volk
in
een
hooger
staat
van
be
schaving
1,-
Vferen.
Aangaande
de
eerste
kwestie
erkent
«ie
neer
Mul,
dal
indien
de
Cnineesche
en
■
o
groote
uit
breiding,
verkrijgt,
Zij
,
«an
een
si
cal
huishoudkundig
oogpunt
beschouwd,
nadeelig
moet
zijn
voor
de
tegenwoordige
bevol
king
,
dööt
de
loonen
te
verlagen,
en
hen
tot
een
minderen
iïijn
eU
confort
brengt;
en
dat.,
indien
het
*ekeï
Was
dat
in
dezen
toestand
geen
verandering
ZOÜ
komen,
het
de
wering
der
Chineezen
wettigen
zoude.
Aan
de
andere
zijde
vraagt
hij
of
het
billijk
is
als
bewezen
aan
to
nemen,
dat
liet
karakter
en
de
gewoonten
der
Chineezen
ni,jt
".'.'
zijn
voor
verbetering.
Zou
men
geen
poging
kunnen
doen
voor
verplicht
dtideïfljfjS,
ten
einde
de
kinderen
der
Cnirieexeü
ie
besclïaven'.
De
beste
maatregel
vindt
de
lieer
Mill
in
zeer
gestrenge
wetten
tegen
de
koclie-kontrakten,
welke
hij
vermomde
slavernij
noemt.
Zuike
kontrakten
behoorden
niet
alleen
niet
erkend
te
worde.i
dooi
de
wet,
maal'
men
behoorde
hen,
die
ze
aangaan,
kon'
vervolgen.
Al
bet
nii
alt
zich
heden
tot
zaken
op
de
landver
huizing
betrekking
hebbende.
De
Melboutne
Argus
<__«elt
mede,
dat
te
Tyi,
een
der
eilanden
in
de
Stille
Zuidzee,
een
verschrikke
lijke
moord
heeft
plaats
gehad
op
een
zoogenaamd
emigranten»
schip,
hetwelk
echter
in
waarheid
weinig
verschilt
\tm
de
slaven
linalili.'i-s,
die
welei
n
Amerika
en
Afrika
kruisten.
Deze
genepen
lokken
onder
allerlei
voorwendselen
de
ei
rfvöTidigo
eilan
ders
aan
boord
en
brengen
hen
naar
de
australis,.he
koloniën,
die
behoefte
aan
werklieden
hebben.
Dus
Werden
280
inboorlingen
van
Tyi
aanboord
van
liet
fj
rkschip
Moren
gelokt,
om
naar
Qneenslahd
overgebracht
te
worden.
Do
wanhopende
inlanders
ii
gezamenlijk
den
oproer
iv
h
I
schip,
vermoorden
de
bemanning
en
sprongen
over.
hooi
f
land
te
zwemmen.
Slechts
dertig
lmniiei'
bereikten
de
kust,
e»
253
kwamen
in
de
golven
om.
De
e.igeiselu'
dagbladen
dringen
er
bij
«Ie
regeering
op
aan,
om
krachtig.-
maatregelen
te
nemen
tot
Ket
bedwingen
van
dezen
«slavenhandel."
De
bijzonderheden
van
het
verschrikkelijke
ongeval
te
Bristol.
zijn
zoo
pijnlijk
mogelijk.
De
plotselinge
dood
van
mijnwerkers,
zeelieden
of
reizigers
in
een
spoortrein
is
niet
zoo
aangrijpend
als
de
dood
van
eene
groote
menigte,
die
uitgaat
in
de'hoop
van
een
aangenamen
avond
te
slijten.
De
Holbeinscho
»doo
denilans"
ineen
bal
of
in
een
i
is
verschrikkelijk,
en
men
kan
niet
zonder
diepe
aandoening
het
ongelukkig
lot
lezen
van
die
18
mannen,
vtouwcii
en
kinderen,
die
in
den
schouwburg
van
Dristol
dood
zijn
gedrongen,
toen
zij
de
har
lekinade
gingen
zien,
die
stee/S
met
het
kerstfeest
in
Engeland
gegeven
wordt.
Bijna
200Ó
personen
hadden
zich
verzameld
bui
ten
de
deuren
van
het
gcbVuw,
om
in
den
bak
en
op
de
boven
ste
galerijen
plaats
te
vimli-n.
Toen
de
deuren
geopend
werden,
stormde
het
publiek
naar
binnen.
In
den
nanwen
gang
werd
dé
meniffte
opgehoopt
idrongen,
het
volk
dat
nog
buiten
de
deuren
was
,
hoorde
de
angstige
kreten
van
«terug,
terug"
niet,
en
toen
«ie
bijna
doodgedröngen
menschen
,
den
kreet
van
«brand,
brand"
aanhieven,
om
de
menigte
dus
te
verhinderen
dringen,
ontstond
er
een
paniek.
Een
vrouw
van
vij
was
de
eerste,
die
neder
viel,
en
een
groote
mevr
f
haar
heen,
terwijl
de
o]
pakte
mens.
en
rechts
golfde
en
hen,
die
op
den
dtrapte.
Het
oorverechcurende
gillen,
t
Bineeken
om
hulp,
en
gena
de,
van
ra
i
laalrten
de
paniek
groot,
r
en
§n
zeggen.
dat
de
zenuwen
van
nul
waren
tegen
bet
afschuwelijke,
o
aanschouwen
.
zonder
te
kunnen
hah
ine
krachten
noodig
hadden,
om
zichiel
te
bescherm,'n.
Een
man
van
krach
.w.wiens
hreede
schouders
ontzag
inboezemden,
a
verslaggever
van
de
Doilij
News,
dat
hij
niet
jne
bijna
bovenmensclielijke
pogingen,
nedei
gedurende
15
rninnten
op
zijn
rug
lag,
metwan
ide
voor
zijn
levensbehoud.
Toen
hij
eindelijk
be
|
lag
een
jongen
dood
onder
hem.
fckie
diirfde,
bevreesd
voor
een
nieuwe
paniek,
de
Op
der
harlekinade
niet
uitstellen,
en
de
aardigheden
der
van
Pierrot
en
harlekijn,
deden
de
menigte
lachen,
.
,;1
li
lijken
in
de
koffiekamer
lagen,
en
men
de
gewon
i,
naar
bet
gasthuis
vervoerde,
terwijl
het
klagen
en
jammeren
„ii
ben,
wier
betrekkingen'
gedood
waren,
"niet
eens
ge
hoord
werden.
Zelden
heeft
zeker
zoo
ccli
spookachtig
en
verschrikkelijk
drama
plaats
gegrepen
in
eenigeu
schouwburg.
Duitschland.
BERLIJN,
29
De*
[Pttrt.
Rotr.)
Algemeen
werd
dezer
«lagen
het
bericht
Verspreid,
dat
de
Heer
Uhden,
eerste
president
van
h,'!
hoog
gerechtshof,
zijne
betrekking
zou
nederleggen.
liet
blijkt
thans,
dat
dit
bericht
onjuist
is;
de
Heel'
Uhden
zelf
ver
klaart
,
dat
hij
er
niet
aan
gedacht
heeft
om
zijne
demissie
te
nemen.
In
zooverre
de
verklaring
van
den
lieer
Uhden.
Van
waar
mag
men
vragen,
vanwaar
komt
het
gemeld,,
_feritóht,
dat
alom
was
verspreid
en
geloof
voiid.
zoo
eensklaps
vandaan'?
Men
zou
zoo
gaarne
ccii
anderen
president
aan
het
hoofd
van
dat
hof
zien
staan,
in
de
plaats
van
den
man,
die
gedurende
eene
iveks
van
jaren
zoo
ijverig
is
werkzaam
geweest
om
het
aanzien
van
het
hof
te
doen
dalen.
Toen
derhalve
door
een
der
dagbladen
het
bedoelde
gerucht
was
verspreid,
gaf
de
leven
dige
wensch,
dat
het
mogelijke
bericht
juist
mogt
zijn,
daaraan
als
het
ware
vleugelen
en
weldra
was
het
ter
kennis
gebracht
van
iedereen.
De
heer
Uhden
heeft
dit
bericht
doen
weerspreken;
hij
blijft
op
zijn
post.
En
waarom?
Hij
hoopt,
dat
het
tegenwoordige
regime,
dat
de
tegenwoordige
liberale
minister
van
justitie
zullen
plaats
maken
voor
de
ware
orthodoxe
leer
in
het'
staat»
kuudige
,
want
—
zegt
bij
—
moge
de
minister
een
man
zijn
van
eene
verdachte
kleur,
aan
het
hof,
"de
bron
van
alle
eer",
daar
wappert
nog
hoog
en
fier
de
vlag
des
behouds.
In
de
beneden
regioenen
kan
bet
insgelijks
veranderen,
en
is
dat
het
geval,
dan
ben
ik
daar,
om
door
middel
van
het
hof
goede
dieusten
aan
de
goede
zaak
te
bewijzen.
leder
herinnert
ï.ich
nog
hoe
in
de
dagen
van
het
konfiikt
tnzschen
de
legeering
en
den
landdag
het
hof
werkzaam
is
geweest
voor
de
ware
beginselen.
Op
dien
terugkeer
Van
den
goeden
tijd
hoopt
de
heer
Uhden.
ïe
Hallo
heeft
gedurende
eene
reeks
van
jaren
eene
inrich
ting
van
onderwijs,
liet
zoogenaamde
paedagogium,
ingrooten
bloei
verkeerd.
Het
was
gesticbt
door
August
Hermanh
Francke,
een
der
hoofden
van
de
piëtistische
partij;
maar
het
moet
wor
den
erkend,
en
bet
wordt
ook
openlijk
orkeiid,
dal
de
heel'
Fl'ancke
eene
uitstekende
methode
bezat,
eene
uitmunten
de
school
in
het
leven
heeft
geroepen
eu
eene
menigte
knappe
mannen
heeft
gevormd.
Ik
maak
hiervan
vooral
melding,
omdat
voor
een
twintigtal
jaren
of
later,
zeer
vele
zonen
van
hollandsche
fa
uiüicii
daar
hunne
opleiding
hebben
genoten.
ïvog
dit
weinige
moet
ik
ei-
bijvoegen,
namelijk
datjdie
be
roemde
school
is
bezweken
ten
gevolge
van
de'
streng
piëtis
tische
richting
aldaar
bewandeld.
Men
beweert,
naar
ik
verneem
op
goeden
grond,
dat
de
rus
sische
rijkskanselier,
de
beer
G
ortschakoff,
m
een
onderhoud
met
den
tra
nscheh
ambassadeuren
den
oortenriiksclien
gezant
zijne
bevreemding
heeft
te
kennen
gegeven
over
de
wijze,
waarop
door
vele
fransche
en
oostenrijksche
dagbladen
is
gesproken
over
het
verleenen
der
St.
George-orde
aan
den
koning
van
Pruisen.
Hij
verklaarde
dat
al
hetgeen
was
beweerd,
ten
aanzien
van
de
vijandelijke
gevoelens
door
keizer
Alexander
gekoesterd
Frankrijk
en
Oostenrijk,
geheel
en
al
ongegrond
moest
geacht
Woraën.
De
keizer
bad
geene
demonstratiëu
gemaakt,
dewijl
hij
geene
zoodanige
bedoeling
had
gekoesterd;
alle
beweringen
van
dien
aard
mochten
derhalve
even
ongegrond
als
doelloos
worden
geheeten.
De
koning
van
Pruisen
heeft
aan
8
personen
uit
Hanover,
die
wegens
landverraad
ieder
veroordeeld
waren
geworden
tot
één
jaar
gevangenisstraf,
kwijtschelding
van
hunne
straf
ge
schonken.
—
Sedert
eenigen
tijd
liepen
er
geruchten,
dat
de
minister
president
van
Pruisen,
graaf
von
Bismarck
pogingen
in
het
werk
had
gesteld
om
zich
in
Rusland,
te
Petersburg
of
te
Moscon
—
de
stad
was!
hem
geheel
onverschillig
—
eene
krant
aan
te
scnaflen.
\\
at
er
den
staatsman
aangelegen
kon
zijn,
om
iv
het
hart
van
Eusland
een
partijorgaan'te
bezitten,,
vatte
nie
mand
;
zeker)
is
het
nogtans,
dat
de
vergramdste
aller
kran
ten
en
krantjes,
mejufvrouw
de
Moscmier
Ze.ilunq,
op
zekeren
dag
met
groote
letters
eene
poging
bekend
maakte
om
haar
te
verleiden.
_
Het
geval
werd
niet
brommende
blootgelegd,
maar
op
delikate
wijze
aan
het
licht
gebracht
met
zoodanige
termen,
als
den
lezer
kondenlaten
raden
wat
er
gaande
was.
Hoe
voorzichtig
echter
ook
de
Moscaucr
Zeitung
geweest
ware,
toch
ontging
haar
berichtje
den
Argus-blikken
der
offi
cieuse
berhjnsche
pers
geenszins.
De
Norddeutsclie
verklaarde
josweg
de
Moskauer
verklaring
voor
een
verdichtsel,
maar
de
Moskauer
is
veel
te
fatsoenlijk
om
te
jokken.
In
haar
jongste
nommer
handhaaft
zij,
ook
tegenover
liet
bei'lijrifche
dementi.
jtoutwcg
haar
dementi.
»Dat
ei'
uit
Derlijn
pogingen
in
het
werk
werden
gesteldom
onze
krant
in
handen
te
krijgen
is
en
blijft
waar."
De
Nord
deutscff
had
namelijk
haar
ambtgenoot
uitgetart
e«3nig
auten
tiel
i
tuk
openbaar
te
maken,
waaruit
de
ónlkooping
*<mdc
kunnen
blijken.
Een
autentiek
stuk
ki
unen
wij
wel
is
waar
zegt
de
Moskauer
niet
leveren.
Maar
wij
zullen
beter
doe*
«•Or'angs
is
de
generaal
von
Schweinit/,
.voeger
militair
agent
in
Petersburg,
thans
gezant
in
Wc
n
.
..'ij
hebben
h
niegen
den
gem-raal
von
Schweinitz
yersoonlijl
f/'-nige
maanden
geleden
wendde
hij
ziel'
'door
bemiddeling
onzer
feteraburs/er
vrienden,
met
liet
voorste!
van
den
persoon,
die
Rein
daartoe
volmacht
gegeven
ha'
a
.
met
het
verzoek
zoodanige
artikelen
op
te
nemen,
als
men
ons
uit
Berlijn
zoude
zenden.
Men
deelde
hein
mede,
dat
het
vergeefs
zoude
ziju,
ons
dit
voorstel
oök
maar
mede
te
deelen
en
dat
men
van
te
yol-en
er
op
».ou
kunnen
rekenen
dat
h.'t
niet
aangenomen
Miiile
Morden.
Na
eenigen
iij.l
ovuiiiochijiilijh
des
te
Japger
durende,
naar
mate
het
noodig
was
om
zich
met
den
persoon
weder
in
verbinding
te
stellen,
ilie
den
generaal
von
öchweiuitz
tot
dit
voorstel
had
gemachtigd)
werd
ons
een
nieuw
voorstel
gedaan,
De
eene
dienst
is
«len
andere
waard:
men
verzoekt
ons
mede
te
deelen,
dat,
wanneer
wij
de
berlijnsche
artikelen
op
ofüeieuso
wijze
in
ons
blad
wilden
mededeeien
al
de
duit.ehe
dagbladen,
die
graaf
von
Birmarck
genegen
zijn,
zoodanige
mede
deelingen
en
korrespondentiën
zouden
opnemen,
als
wij
noodig
zouden
achten,
dat
in
de
buitenl.
pers
wierden
opgenomen.
Ook
dit
voorstel
kan
niet
worden
aangenomen.
—
Ten
gevolge
van
do
buitengewone
toeneming
van
het
aan
tal
kloosters
on
kloosterlijke
Inrichtingen,
vooral
'ook
in
de
zui
vel'
protestantsche
provinciën
van
Pruisen,
zijn
bij
den
pruisi
schen
landdag
zeer
vele
petiën
ingekomen.
De
zaak
heeft
in
zeer
hooge
mate
de
belangstelling
der
bevolking
getrokken,
en
in
niet
mindere
mate
is
dat
het
geVal
met
het
thans
open
baar
gemaakte
verslag
der
diskussie
daarover
gevoerd
in
de
zittingen
der
kommissie
voor
de
petitiêh
van
het
huis
der
af
gevaardigden.
De
zittingen
dier
kom,nissie
ziju
bijgewoond
door
regeeringskomniissarissoii
van
drie
miuisteriën,
namelijk
van
jus
titie,
binnenlandsche
zaken
en
eereilieiist.
Opmerkelijk
is
het,
dat
de
regeeringskommissaris
van
het
ministerie
van
eeredienst
als
het
wan-
mag
gezegd
worden
de
advokaat
der
geestelijke
orden
te
zijn.
Trouwens
gaat
nien
na
door
wien
de
regeeriiigs
kommissai'i's
in
kwestie
was
afgevaardigd--,
namelijk
door
den
heer
von
Mühlei',
een
protestant
seh
minister
van
Zeer
sterke
ultva
montaansche
beginselen,
dan
laat
zich
de
zaak
verklaren.
De
beiden
andere
kommissarissen
hebben
eene
geheel
andere
hou
ding
aangenomen;
zij
zijn
echter
van
gevoelen,
dat
de
tegen
woordige
wetgeving
op
het
recht
van
vereeniging
aan
vele
dier
kerkelijke
vereenigingêu
recht
van
bestaan
geeft,
iv
zooverre
zij
geeiie
aanspraak
maken
op
recht
Verstaat
nien
onder
klooster
slechts
die
inrichtingen
,
waar
personen,
die
bepaalde
geloften
hebben
afgelegd,
zich
Vereèni
gen
tot
het
verrichten
van
gemeenschappelijke
godsdienstoefe
ningen,
en
welke
stichtingen
rechtspersoonlijkheid
bezitten,
dan
moet
gezegd,
«lat
sedert
1810,
toen
de
kloosters
bij
de
wet
zijn
opgeheven
in
Pruisen,
slechts
zeer
weinige
zijn
blijven
be
staan.
Maar
dit
heeft
geene
schade
aan
de
groote
zaak
gedaan
en
daarin
zit
de
jezuïtische
kunst,
dat
wen
de
kloosters
heeft
verborgen
achter
allerlei
voorwendsel»;
er
zijn
gestichten
in
het
leven
geroepen
tot
verpleging
van
zieken,
tot
opleiding
der
jeugd,
en
de
geestelijke
mannen
zijn
geworden
ziekenoppasaers,
onderwijzers,
enz.,
enz.,
iv
een
woord
zi|
hebben
allerlei
gedaanten
aangenomen,
zegt
de
Ifeser-Zeilun;.
Men
heeft
sommige
pro
vinciën
van
Pruisen
als
het
ware
oveistelpt
niet
jezuït'en,
re
demptoristen,
franciskanaxs,
enz.,
die
meu
uit
België,
Frankrijk,
Zwitserland
en
van
elders
h
in
den
biechtstoel,
in
statiën
en
op
andere
wijze
de
protestantsche
leer
to
bestrijden,
van
welke
taak
zij
>-','b
hebben
gekweten
naar
hunne
bet:!e'kiaeliten,
dat
moet
men
hun
nageven.
Daarenboven
hebben
zij
nog
een
middeltje
gebezigd,
even
onschuldig
als
voordeelig,
eene
soort
van
smokkelarij
op
het
gebied
der
weldadigheid
geplegd.
M,
n
leeft
namelijk
bij
de
826
statiën,
waaraan
verbonden
zijn
5820
leden
van
het
man
nelijke
en
1564
van
bel
vrouwelijke
geslacht,
en
schier
tal
loos
ta!
en
inrichtingen
van
weKadigbeid,
enz.,
weten
te
voegen,
geene
kloosters
in
den
zin
der
wel,,
wel
degelijk
kloosters
in
den
geestelijken
zin.
Het
huis,
waarin
zulk
eene
weldadige
stichting
wordt
gevestigd,
behoort
aan
een
partikulier,
die
alle
nooelige
wettelijke
maatregelen
van
voorzorg
heeft
getroffen,
Om
te
verhoeden
,
dat,
na
Zijn
overlijden,
het
huis
niet
aan
een
"goed"
erfgenaam
in
handen
valle
en
op
die
wijze
woeke
ren
die
instellingen
overal
voort.
Is
er
tegen
deze
ontduiking
der.wet
niet
te
waken'?
vraagt
de
Magdeb.
Zeitung.
Wij
ziju
van
gevoelen,
zegt
het
blad,
dat
het
hms
der
afgevaardigden
het
middel
in
de
band
heeft
om
dien
kanker
nit
te
snijden,
nanielijk
door
de
bepalingen
op
dat
stuk,
iv
het
algemeenpruisische
l'andrecht
aanwezig,
weder
in
hel
leven
te
roepen,
of
beter
gezegd,
toe
te
zien
en
te
waken
voor
de
richtige
toepassing
daarvan.
•
Oostenrijk.
Ook
te
Praag;
Brunn
en
Griitz
zijn
groote
arbeidersmee
tings
gehouden
om
te
petitioneereu
voor
het
recht
van
vereeni
ging,
vergadering
en
koalitie.
—
Volgene
mededeelingeii
der
Presse
staat
ook
Pöborl,
dat
het
brandpunt
kan
worden
genoemd
van
den
opstand,
op
het
punt
van
zich
te
onderwerpen.
Frankrijk.
De
Heer
Ollivier
heeft,
naar
men
beweert,
drie
dagen
uitstel
"d,
cm
zijn
ministerie
zanten
te
stellen,
De
2'emps
deelt
mede,
dat
het
hem
niet
gemakkelijk
valt,
om
ambtgenooten
te
vinden.
Hij
kwam
met
eene
menigte
portefeuilles
onder
den
arm,
in
de
vergadering
van
het
regterccntrum,
beweert
het
oppositie
blad,
doch
zonder
er
een
enkele
kwijt
te
kunnen
raken,
moest
hij
weder
vertrekken.
Indien
dit
waar
is
zou
men
bijna
kunnen
gaan
denken,
dat
hij
de
kroon
van
Griekenland
ot
van
Spanje,
in
plaats
van
eenige
ministerieele
portefeuilles,
te
begeven
had,
doch
men
moet
niet
vergeten
dat
de
Temps,
het
orgaan
dei
uiterste
linkerzijde,
den
heer
Ollivier
zeer
weinig
genegen
is,
en
zijne
moeieiijkheden
en
bezwaren
zeker
niet
door
een
ver
kleinglas
ziet.
,
.
Zooveel
is
echtet
ïeke.'r,
dat
de
heer
Bufiet,
de
iutrtekendste
nwoordiger
van
het
linker-eentruni,
geweigerd
heeft
zit
ting
te
nemen
in
het
nieuwe
ministerie.
De
Palrie,
die
het
ministerie-Ollivier
met
de
levendigste
toejuichingen
ontvangt,
deelt
dit
bericht
mede
en
betuigt
haar
leedwezen
over
dit
be
sluit
van
den
heer
Buffet,
hetwelk
het
blad
niet
onduidelijk
verklaart,
dat
zoo
onparlementair
mogelijk
is,
daar
hij
de
ver
tegenwoordiger
is
van
het
linker-centrum,
dat
een
groot
ge
deelte
uitmaakt
Van
de.
meerder'ieid
cii
dus
in
hot
nieüWo
ministerie
vertegenwoordigd
moet
worden.
De
imperialistische
bladen,
die
het
persoonlijk
gezag
steeds
uit
al
hun
kracht
ondersteund
hebben,
volgen
het
keizerrijk
in
al
zijne
lotgevallen
en
ondersteunon
nu
met
prijzenswaardi
gen
ijver
het
hervormde
regeeringstelsel.
Men
begrijpt
echter
hoe
pijnlijk
deze
plotselinge
verandering
van
politieke
richting
voor
velen
hunner
zijn
moet,
en
men
zal
derhalve
de
sierlijke
wijze
waardeeren,
waarop
de
Patrie
Vau
den
nood
een
maakt,
"Alle
ernstige
bladen,
die
aan
de
belangen
van
het
land
den
ken
,
prijzen
den
brief
des
keizers.
Wij
willen
de
artikelen
niet
aanhalen
van
den
Conslitutionnel;
van
Ie
Peuple
Francais
en
der
andere
dagbladen,
die,
even
als
wij,
toegewijd
aan
de
keizerlijke
instellingen,
met
een
waar
genoegen
elke
daad
toe
juichen
,
die
geschikt
is
om
die
instellingen
hechter
te
maken
'en
haar
een
nieuwen
luister
te
geven,
enz."
Wie
zou
een
jaar
geleden
ooit
gedacht
hebben,
dat
de
Patrie
vóór
1
Jan.
1870
den
parlementairen
regeeringvorrn
op
de
koel
bloedigste
wijze
"een
nieuwen
luister"
zou
genoemd
hebben
van
het
tweede
keizerrijk.
W.at
moeten
de
redacteurs
van
de
Palrie
eene
onaangename
gewaarwording
ondervinden,
als
zij
hunne
vorige
hoofd-artike
len
nog
eens
onder
de
oogen
krijgen.
De
Temps
verhaalt
eene
vergissing,
welke
de
heer
Emile
Ollivier
maakte
toen
hij
den
brief
des-
keizers
ontving.
Hij
ging
onmiddellijk
uit
om
het
bericht
mede
te
deelen
aan
zijne
ambt
genooten
'van
het
rechtercentrum,
die
juist
eene
vergadering
hielden
in
het
Hotel
du
Louvre;
hij
vergiste
zich
echter
en
liep
bet
Grand
Hotel
binnen,
waar
het
linkercentrum
verga
derde.
Hij
had
zijn
rechterhand
voor
zijn
linker
aangezien,
en
de
verwondering
van
het
linkercentrum
werd
slechts
geëvenaard
door
die
van
den
heer
Ollivier.
Met
groote
beleefdheid
werd
hij
echter
door
eenige
afge
vaardigden
ontvangen,
en
na
een
gesprek
van
eenige
minuten
las
hij
den
keizerlijken
brief
voor.
Hij
ontving
do
gelukwenschingen
van
het
linkercentrum;
de
president
bedankte
hem
voor
zijn
beleefde
mededeeliug,
waarop
bij
zijn
afscheid
nam,
en
naar
de
vergadering
van
hei
n
centrum^
vertrok.
Deze
vergissing
had
hem
echter
volstrekt
niet
uit
a^Bfentrum
gebracht,
en
hij
deelde
glimlachende
zijne
vergr^l^
mede
aan
het
rechtercentruni.
De
heer
de
Forcade,
de
ex-minister,
die
alle
centra
schuwt,
en
zich
aan
de
uiterste
rechterzijde
vastklampt,
is
als
kandidaat
voor
het
Wetgevend
Ligchaam
opgetreden
voor
het
departement
/'Lot
et
Garonne."
De
heer
de
LangsdorfF,
een
parijsch
adrokaat,
treedt
pp
als
kandidaat
der
liberalen
en
zijn
adres
aan
de
kiezers
is>oo
bijteild
mege'ük.
/.Ik
ben
juist
het
tegenovergestelde
van
een
öfï
cieelen
kandidaat.
Mijii
tegenstander,
de
heer
de
Porcade,
die
uom
uwe
stemmen
verzoekt,
is
liet
persoonlijk
gouvernement,
dat
uit
het
venster
geworpen
is
en
door
de
deur
weer
tracht
bin
nen
te
komen,
-kien
wil
van
het
departement
Lot
et
Garonne
ie
mannetjeshuis
maken,
een
asiel
voor
hetgeen
Frank
rijk
verwerpt.
Men
overhaast
daarom
de
verkiezing,
men
tracht
u
te
verrassen
en
men
wil
u
den
tijd
niet
geven
ila
te
denken,
en
met
elkander
te
raadplegen,
wien
te
verkiezen."
Het
Jouraat
des
Débuts
noemt
den
brief
des
keizers
aan
den
heer
EiilHe
Gllivier
een
echt
konstitutioneele
daad.
De
lieer
Lemoine
ziet,
even
als
wij
gisteren
opmerkten,
een
zeer
gun
stig
teeken
in
de
daad
des
keizers,
cm
zijn
prerogatief
over
te
dragen
aan
den
lieer
Ollivier
als
hoofd
Van
1
het
kabinet
en
dezen
de
ministers
te
laten
kiezen.
wil
een
homogeen
ministerie;
maar
een
homogeen
:
kan
slechts
het
resultaat
ziju
van
partijen
,
«li'
gelijk
denken.
En
nu
doet
zich
de
vraag
voor:
welk
sclicuwspelhiedt
Ótfs-
de
kamer
aan
op
het
oogenbiik,
dat
zij
voor
het
eerst,
aan
zich
zelve
overgelaten
kï
De
partijen
zijn
uiteengesjiat
en
in
tal
van
fraktiën
verbrokkeld,
even'
als
een
werk
van
mo
zaïek,
dat
op
den
grond
is
gevallen.
*Tüü2
les
eentres
s'y
trouvent,
excepté
Ie
centre
de
gravité."
/'Daarin
is,
naar
wij
gelooven,
de
eersie
en
groote
moeielijk
lleid
gelegen,
welke
de
toepassing
der
nieuwe
staatkunde
zal
ondervinden,
Er
is
gebi'ek
aan
mannen.
Uit
dien
hoofde
is
het
misschien
te
betreuren,
dat
men
het
engelsche
stelsel
niet
ten
einde
toe
heeft
gevolgd;
dat
men
namelijk
aan
den
eersten
minister
geen
algemeene
funktie'n,
zonder
bijzondere
attributen,
heeft
gegeven.
De
overgang
zou,
indien
men
een
minister
van
staat,
belast
met
de
leiding
en
de
verdedi
ging
van
de
algemeene
staatkunde
der
regeeriug,
behouden
had,
gemakkelijker
zijn
geweest.
Eniilo
Ollivier
kan
er
op
rekenen,
dat
de
last
van
den
parlementairen
strijd
bijna
geheel
op
hem
zal
rusten,
en
do
bijzondere
werkzaamheden,
aan
dit
of
dat
departement
verbonden,
kunnen
alzoo
zijn
vrijheid
van
handelen
slechts
belemmeren,
on
eene
taak,
op
zich
zelve
reeds
zeer
moeielijk,
verzwaren.
Emilie
Ollivier
zal
ook
nog
met
andere
moeielijkheden
te
kampen
hebben.
Door
zijn
groot
talent
geroepen
tot
eene
po
sitie,
welke
in
een
vrij
land
als
de
aanzienlijkste,
als
de
schit
terendste
beschouwd
wordt,
kan
hij
niet
hopen,
dat
hij
aan
den
nijd
—
die
onvermijdelijke
wet
'—
zal
ontsuappen.
Hij
zal
dus
in
de
personenkw.estie
tal
van
hinderpalen
ondervinden.
Hij
zal
op
zijn
weg
zoowel
wrevelige
en
afgunstige
lieden,
als
weifelende
en
schroomvallige
vinden.
Er
zullen
mannen
zijn,
die
gaarne
eene
portefeuille
uit
handen
des
keizers
zonden
aannemen,
maar
die
weinig
gevleid
zijn,
als
Üllhier
bun
eene
aanbiedt.
Anderen
zullen
onder
den
indruk
handelen
—
die,
het
moet
ge
zegd
worden,
vrij
algemeen
is
—
dat
men
eene
nieuwe
proef
neming
gaat
wagen,
dat
die
proefneming
gevaarlijk
is,
en
dat
zij,
die
er
het
eerste
werktuig
van
zijn
,
er
ook
de
eerst
otlers
van
zullen
wezen.
Zij
willen
—om
ons
van
cc-
gomeen
zame
uitdrukking
te
bedienen—
dat
Varken
v^-'■
waSschen.
De
vraag
is
dus:
wie
zal
zich
het
eerst
aan-
werk
zetten?
Maar
wij
voor
.ons
zijn
op
dat
punt
in
£;«x«en
deele
ongerust.'
De
heer
Haussmann
zal
v.-.*arscliTJulijk
als
prefekt
van
de
Seine
vervangen
worden
door
den
prefekt
van
Lyon.
Deze
zal
in
het
gehausmanniscierde
Parijs
nog
vele
zaken
te
doen
vinden.
Zoo
lezen
wij
bij
voorbeeld
in
een
der
dagbladen,
dat
in
de
hoofdstad
der
beschaafde
wereld
nog
1539
olielampen
de
stra
ten
in
de
'afgelegene
wijken
verlichten.
De
bekende
lantaarns,
die
in
liet
luidden
der
straat
kingen
en
met
touwen
en
hijsch
blokken
op
en
neder
worden
gelaten,
bestaan
nog.
In
"den
goeden
ouden
tijd"
hing
men
er
de
royalisten
aan
op,
en
»a
la
lanterne"
was
een
kreet
die
men
te
vaak
hoorde.
Li
het
hartje
van
Parijs
hangen
nog
714
van
die|lantaarns,
die
aan
het
revo
lutionaire
blad
van
den
heer
Poch
-fort
den
naam
gaven,
zoo
dat
men
bij
eene
toekomstige
revolutie
nog
in
staat,
zal
zün
eenige
staatkundige
tegenstanders
door
ophanging
onschadelijk
te
maken.
Er
is
weder
een
nieuw
plan
aan
de
hand
gedaan-'eom^
de
reis
tusschen
Frankrijk
en
Engeland
te
verkorten,
en
gemakkelijker
te-maken.
Een
fransch
ingenieur
Eugène
Burel
wil
noch
een
brug
noch
een
tuunel
maken,
doch
wenscht
eenvoudig
het
ka
naal
op
te
vullen.
Niets
is
zoo
gemakkelijk
als
dit,
zegt
hij;
Engeland
wint
een
nieuw
graafschap,
Frankrijk
een
nieuw
de
partement,
eu
wij
laten
een
kanaal,
een
engelsche
mijl
breed
,
open,
waar
een
stoompont
elke
vijf
minuten
de
reizigers
over
heen
Zet.
Om
het
kanaal
op
te
vullen
heeft
men
een
menigte
puin,
vodden
en
«rubbish
noodig,
en
de
Pall
Mali
Gazelte
stelt
voor,
dat
iedereen
de
zaken
daar
hij
geen
weg
mede
weet,
en
die
overtollig
zijn
geworden,
in
het
kanaal
werpe.
ledereen
heeft
in
zijn
huis
een
menigte
zaken,
(he
men
behoorde
weg
te
werpen,
doch
nog
steeds
bewaart,
ofschoon
het
stofnesten
zijn,
en
als
iedereen
zijn
oude
kwitanties,
zijn
aandeelt-n
in
maatschappijen
met
limited
liability
zijn,
oude
schoenen,
oude
meubelen,
als
de
romans
in
drie
deelen
die
hem
verveeld
hebben,
enz.
enz.,
in
het
kanaal
wilde
werpen,
zou
den
zij
het
roemrijk
werk
tot
nut
van
het
land
en
henzelven
kunnen
bevorderen.
De
staat
behoorde
echter
het
voorbeeld
te
geven.
De
keizer
werpt
het
persoonlijk
gezag
weg,
de
prefekt
van
Parijs
behoorde
eveneens
de
oude
olielantaarns
ni
het
kanaal
te
Werpen
en
de
heer
Ollivier
moest
zich
ont
doen,
van
de
officieele
kandidaturen.
Als
Engeland
niet
achter
bleef,
en
al
de
standbeelden
die
Londen
ontsieren
aanbracht,
zou
het
land
misschien
zelve
de
zeltVerloochenende
opoffering
willen
doen,
Zegt
de
Pall
Malt,
om
het
geheele
huis
der
lords
in
den
afgrond
te
werpen
en
als
de
heer
Burel
levende
perso
nen
als
"rubbish"
wil
aannemen,
zou
het
blad
niet
ongeneigd
zijn
hem
het
londensche
armbestuur
present
te
doen.
Als
andere
handeldrijvende
natiën
hethun
internationalen
plichtrekc*
nen
mede
te
werken
tot
dit
voortreffelijk
doel,
zou
men
misschien
ook
wel
in
Nederland
wel
eenige
instellingen
eu
monumenten
kunnen
vinden,
die
men
wilde
opofferen.
Rumenie.
In
de
Kamer
heeft
er
eeno
korte
diskussie
plaats
gehad
over
de
loterij-loening
der
stad
Bucharest.
De
minister
van
bin
nenlandsche
zaken
heeft
gezegd,
dat
deze
leening
met
geen
rumeensche
wet
in
eenigen
strijd
is,
en
mitsdien
niet
kan
wor
den
goweerd.
De
Kamer
is
daarop
met
groote
meerderheid
overgegaan
tot
de
orde
van
den
dag.
BINNENLAND.
Eerste
Kamer
der
Staten-Generaal.
's
GRAVENHAGE,
zitting
van
Donderdag
30
December.
De
Voorzitter
deelt
mede,
dat
is
ingekomen
een
adres
van
het
het
prov.
collegie
van
beheer
en
toezigt
der
kerkelijke
goederen
van
de
hervormde
kerk,
tegen
de
weglating
der
som
uit
het
hoofdstuk
VII
C
der
staatsbegrooting,
voor
de
kosten
van
dat
collegie
uitgetrokken.
—
Verzonden
naarde
commissie
voor
de
petitiën.
Aan
de
orde
zijn
de
volgende
wetsontwerpen:
I°.
tot
toestemming
der
huwelijksverbindtenis
van
H.
K.
H.
prinses
Maria.
Met
algemeene
stemmen
aangenomen.
2°.
de
Wet
op
de
Middelen.
De
minister
van
finantiën
(de
heer
van
Bosse)
beant
woordt
de
aanmerkingen,
in
het
verslag
der
commissie
van
rapporteurs
voorkomende,
a.
Daarin
werd
gewezen
op
het
late
tijdstip
voor
het
behandelen
der
begrooting,
en
gevraagd,
of
de
regeering
niet
gepaste
maatregelen
kon
nemen,
om
daarin
te
voorzien'?
Of
de
regeering
bij
iuagte
is
daaraan
iets
te
doen,
moet
de
minister
betwijfelen,
vooral
als
hij
let
op
de
oorzaken
der
vertraging;
vooreerst
de
strekking
in
de
tweede
kamer,
om
telkens
op
afgedane
zaken
terug
te
komen,
ook
op
die,
welke
sedert
de
grondwetsherziening
als
beslist
te
beschouwen
zijn;
en
waar
niet
altoos
de
regel
betracht
wordt,
om
veel
af
t,-
doen
in
korten
tijd.
Een
aantal
kwe-stiën,
die
reeds
voor
'20
jaren
zijn
beslist,
worden
telkens
op
nieuw
ter
sprake
ge
bragt
en
aan
kritiek
onderworpen.
Het
is
dus
voor
de
regee
ring
hoogst
moeijelijk
daaraan
iets
te
doen.
Maar
de
tweede
oorzaak
van
de
vertraging
in
den
loop
der
werkzaamheden,
is
het
ongelukkige
vasthouden
aan
het
beginsel,
dat
bij
de
slui
ting
der
zitting,
wat
aanhangig
blijft,
als
niet
gedaan
wordt
beschouwd.
Daaruit
vloeit
voort
een
nieuw
sectie-onderzoek,
sect-ieverslagen
en
antwoorden
der
regeering.
Als
men
wilde
voortgaan
op
de
voorafgaande
stukken
en
de
«aken
aanvatten
in
den
stand
waarin
zij
waren,
dan
zou
vrij
wat
meer
Mge
daan
kunnen
worden;
maar
het
is
bekend,
dat
er
verschil
van
gevoelen
over
die
vraag
is,
waaraan
«Ie
regeei-mg
vrees
Y
fa
y
Sr
is
ook
gewezen
op
de
wenschclijklie.d
van
een
(
™*™^f
de
rijde
del
regeering.
b.
v.
het
indienen
.eeue-r
Igu
neene
v.
,
waariij
voor
het,
geval,
dat
geene
HOn^ffi^™
het
einde
«les
jaars
kan
vastgesteld
woiu
■
}
credjetwettenioorg^^
jiende
begroot
i»g
«^"S*™
vastgesteld
zijn.
-
De
("'*,
f,.
l';:
nbKd:tnet
eUd,-i
.'.l'.k'.rti.ig
van
beraadslaging
ri.
,
eiTfmkltTet
oog
ep
een
wettelijk
uitstel
Het
eenige
is
z
i,
dat
de
tweed*
kamer
zoo
spoedig
mogelijk
de
staats
begrooting
ontv.mge,
en
dat
zij
vooraf
geen
andere
belangrijke
wetten
in
behandeling
neme.
En
wat
de
indische
be«n'óoting
betreft,
deze
is
afhankelijk
van
de
stukken
uit
Indië,
waarvan
de
regeering
noodzakelijk'in
het
bezit
moet
zijn
gesteld.
—Do
slotsom
is,
dat
de
regeering
vooralsnog
meent
mets
tot
weg
neming
der
vertraging
te
kunnen
doen,
maar
wat
zij
kan
zal
zij
doen.
'b.
de
aandrang
tot
herziening
van
het
liadastcr
der
gebouwde,
alommen.
De
minister
refereert
zich
aan
het
antwoord
in
de
andere
kamer,
en
herinnert,
dat
reeds
iv
het
vorige
jaar
een
ontwerp
nopens
de
kodificatie
der
grondbelasting
is
inge
diend,
waaruit
reeds
voor
de
ongebouwde
eigendommen
ver
betering
kan
voortvloeijen
Als
dat
ontwerp
vastgesteld
is,
dan
kan
-
welke
maatregelen
te
nemen
zijn,
om
te
vol
«loen
aan
het
voorschrift
der
wet,
dat
reeds
al'te
lang
onuit
gevoerd
is
gebleven.
c.
de
vermindering
van
don
accijns
op
de
zeep.
De
regeering
zal
dit
gaarne
in
overweging
nemen.
di
de
staatsloterij
en
de
aandrang
tot
de
afschaffing
van
de
splitsing
der
loten.
Reeds
is
In
het
verslag
er
op
gewezen,
dat
daaruit
andere
misbruiken
zouden
ontstaan,
en
de
minister
is
ook
van
die
opinie.
Intusschen
andere
leden
meenen,
dat
het
wei
kan.
Er
is
dus
verschil
van
gevoelen
op
«lat
punt,
maar
de
minister
vk:rj?t
van
zijn
standpunt
op
de
onmogelijkheid
om
de
deelneming
aan
vreemd*
loterijen
uit
te
sluiten.
Sommige
regterlijke
c-oilegiën
meen.
van
1814
niet
toepas
selijk
is
op
de
negotiatie
van
1
..Nn
is
het
moeiclijk
te
ondersclicitlen.
of
de
leening
i
.
eene
negotiatie
is.
De
minister
Veld
justitie
heeft
een
ontwerp
gereed
om
in
dat
bezwaar
te
voorzien.
zaak
blijft
steeds
bestaan:
als
men
de
splitsiug
verbiedt,
zijn
er
veelvuldige
gelegenheden,
om
in
windloterijeu
deel
te
nemen,
die
veelal
tot
schromelijk
bedrog
aanleiding
geven,
en
waarbij
niet
gezegd
wordt,
dat
ile
deelnemer
een
lot
huurt,
dat
misschien
ook
aan
20
anderen
eveneens
verhuurd
is.
Intusschen
is
de
minister
gaarne
bereid,
even
als
hij
de
huren
verboden
heeft,
na
te
gaan
in
S
ook
ten
aanzien
der
splitsing
verbetering
kan
worden
aan
gebracht.
e.
de
uitgifte
van
schatkistbiljetten
in
verband
met
de
vraag
of
de
wet
van
1851
toepasselijk
is
op
de
biljetten,
die,
krach
tens
het
ontwerp
dat
nog
aanhangig
is,
zullen
vastgesteld
wor
den,
Hierop
moet
de
minister
onvoorwaardelijk
toestemmend
antwoorden.
Hij
staat
ook
stil
bij
het
gevoelen,
dat
de
uit
gifte
van
schatkistbiljetten
zeer
geschikt
is
om
een
tijdelijk
tekort
te
dekken.
Hij
beaamt
dit;
de
min
-.
';**
is
mi,
na
cle
vaststelling
van
de
koloni
,'ijue
wet,
meer
dan
ooit
afhan
-
u.
af
n
'
zood,
at
'
als
juiste
opgaven
nit
Indië
o.i
■■
'..'"
!mmf
el.
ViUl,
\°'
loniSii
niet
geneigd
is
o."
*
*f°™}?
hudrageii
ter
beschik
kius?
Vanden
mi!"'-'''
van
t!nfll)tiei!
**
«tellen,
er
on
-7
,v.vie'i.l
io
hë
'-en
minister
van
tinantiën
omtrent
den
stand
def
Wv-
«4
Eerrt
in
December
van
dit
jaar.
zegt
de
mi
•
»
„^wist
ik
hoe
de
stand
van
het
dienstjaar
1867
in
India'
.vas.
Intusschen
moet
hij
in
Juli
of
Augustus
de
begrooting
opmaken.
Hij
heeft
dan
alken
eenige
indices
nopens
den
staat
der
indische
kassen;
want,
als
er
veel
in
in.
dan
bewijst
dit,
dat
de
uitgaven
minder
hebben
bedragen.
Kn
onlangs
nog
is
gebleken,
dat
de
som
van
9Va
ïnillioen
in
18G7
onuitgegeven
was,
«loch
men
weet
nog
niet
hoe
het
met
d
van
186
S
gesteld
is.
De
minister
weet
dus
niet.
of
'Cr-uiet
nog
saldo's
zijn,
die
tot
vermindering
van
het
zoogenaamd
tekort
kumnien
strekken;
dal
er
zijn,
weet
hij
uit
den
staat
der
ikïisscii
Wat
moet
nu
de
minister
van
finantiën
bij
het
opmaken
der
begroeting
doenV
Moet
hij
tot
verhooging
van
belastin
gen
overgaan
't
Of
voorbarig
eene
leening
sluiten
,
die
rente
betaling
vordert
?
Hij
gelooft
niet,
dat
dit
eene
goede
linnii
tieele
staatkunde
zou
zijn.
—
Hij
moet
dus
wel
zoeken
naar
een
middel
om
de
begrooting
te
doen
sluiten.
en
daartoe
is
het
best
schatkistbiljetten
uit
te
geven,
die
bij
een
andere
te
sluiten
Leening
door
obligatiën
kunnen
worden
vervangen.
Op
ie
traag
in
net
verslag
zegt
hij.
dat,
als
er
een
tekort
over
18<>8
zou
blijken
I
dan
art.
;i
der
voriga
wet
op
de
middelen
aan'de
regeering
de
bevoegdheid
geeft
schatkistbiljetten
uit
te
geven.
Maar
nu
het
tekort
verdwe
nen
is,
komt
dut
niet
te
pas,
en
nimmer
zou
dit
het
geval
kunnen
zijn
tot
een
hooger
bedrag
dan
het
te
kort
zou
blij
ken
te
bedragen.
—
Voor
't
overige
zet
de
minister
uiteen,
dat
het
voor
de
finantieele
administratie
geen
groot
bezwaar
op
levert
schatkistbiljetten
uit
te
geven.
Hij
«keet
dat
daarover
verschil
van
gevoelen
bestaat,
misschien
wel
gegrond
op
vroe
gere
misbruiken,
krachtens
de
wet
van
1834;
maar
voor
een
klein
bedrag
schatbistbiljetten
tot
een'
zeer
lage
rente
duurzaam
in
circulatie
te
brengen,
dat
acht
hij
een
groot
voordeel
voor
de
schatkist,
frankrijk
,
dat
zeer
ruim
is
in
het
uitgeven
van
schatkistbiljetten,
is
een
voorbeeld,
dat
de
minister
niet
zou
willen
volgen,
en
toch
betaalt
het
slechts
een
half
pCt.
rente
's
jaara
-,
voorts
geeft
hij
de
verzekering,
dat
de
aanneming
der
wét
oji
de
middelen
niets
praejudiciëert
aangaande
het
aan
hangig
ontwerp,
dat
de
zaak
op
een
anderen
voet
regelt;
ter
wijl
bovendien
de
minister
van
finantiën
geen
gebruik
van
die
eventueele
wet
maken
kan
dan
met
medewerking
van
de
wet
gevende
macht,
omdat
slechts
een
zeer
miniem
bedrag
aan
rente
uitgetrokken
is,
en
du
sbij
elke
uitgifte,
krachtens
de
nieuwe
wet,
de
tusschenkomst
van
de
wetgevende
macht
moet
worden
ingeroepen.
De
heer
Sasse
vak
Ysselt
betuigt
zijne
verwondering
dat,
terwijl
de
minister
van
justitie
een
ontwerp
gereed
maakt
tot
afschaffing
der
tienden,
't
departement
van
finantiën
nieuwe
tienden
creëert
en
vooral
in
t
land
van
Kuyk,
waar
geheven
wordt
van
heidegronden,
die
ontgonnen
worden
door
zeer
ge
ringe
menschen.
Die
inning
heeft
ook
plaats
gehad
op
eene
wijze,
die
niet
passend
is
voor
't
staatsbeheer.
Die
inning
ge
zien
hebbende
schoot
hem
in
de
gedachte
de
geschiedkundige
uitdrukking
en
de
beteckenis
van
grijpgorven.
Hij
gelooft
dat
het
rijk
dit
jaar
veel
van
Se
gnjpgarven
tot
zich
genomen
heeft,
en
dat
wel
van
de
pionniers
der
ontginning.
In
Sep
tember
beeft
lui
gemeentebestuur
van
Cuyek
zich
tot
den
minister
van
finantiën
gewend
met
zijne
bezwaren,
doch
tot
op
heden
geen
antwoord
ontvangen.
Hij
hoopt
dat
de
minis
ter
zich
persoonlijk
die
bezwaren
Zal
aantrekken
en
overv,
of
er
niet
verjaring
bestaat.
De
minister
van
finaktikn
geeft
den
spreker
de
verzeke
ring,
dat
zijn
wensch
reeds
is
vervuld.
De
minister
heeft
alles
onderzocht,
maar
weet
nog
niet
of
hij
verantwoord
is,
als
hij
de
tieudheffing
zou
staken.
Het
is
waar,
de
novale
tienden
zijn
afgeschaft-,
maar
onder
voorwaarde
dat
er
aangifte
der
landerijen
gedaan
werd;
de
minister
gelooft
niet
dat
die
aan
gifte
gedaan
is.
Is
dit
niet
't
geval,
dan
verbiedt
de
wet
ont
heffing
en
moet
de
minister
hellen.
Het
doel
van
't
onderzoek
is
echter
om
na
te
gaan
in
hoever
die
kleine
ontginners,
zeer
eenvoudige
menschen,
die
niet
weten
van
al
die
formaliteiten,
kunnen
worden
ontheven.
Hij
gelooft
wel.
«lat
er
termen
zijn
om
anders
te
handelen,
maar
niet
zonder
medewerking
der
wet
gevende
macht,
die
hij
casu
quo
gaarne
zal
inroepen
De
heer
van
Nisfbn
van
Paknekden
behandelt:
1
de
late
vaststelling
der
begrooting
en
betoogt
de
wenschelykheid
van
een
algemenen
tijifelijken
maatregel
van
voorziening
waarte
gen
ook
geen
grondwettig
bezwaar
kan
bestaan:
—
-
.
oe
ner
:
ziening
van
't
kadaster
der
gebouwde
eigendomiiien
die
hij
ook
nood-
acht;
-
3°.
de
kwestie
der
uitgit
eu
n
schaft
st
biljetten,
waaromtrent
hij
van
gevoelen
verschilt
met
den
nu-
De
'heer
Sasse
van
Ysselt
dankt
den
minister
voor
ziin
wel
willend
antwoord.
Hij
vertrouwt
daarop.
eR
n
J
e
Zt
van
1840
komt
hierbij
in
aanmerking,
maar
ook
üe
oucu,
tos
tiiiiien
van
het
land
van
Cuyck.
.
.
,
,
,
De
heer
Schot
is
verheugd,
dat
de
minister
meent,
dat
de
wet
tot
kodificatie
der
grondbelasting
verbetering
zal
kunnen
brengen
in
de
repartitie,
maar
hij
is
daarmede
met
voldaan,
want
hij
wijst
op
de
vlugt.
die
de
nijverheid
in
JNoordbrabaiit
en
Twenthe
heeft
genomen;
op
«Ie
uitbreiding
van
steden,
als
den
Haag,
Arnhem,
enz.
Als
men
daarop
let,
dan
is
t
toen
zeker
dat
de
grondbelasting
op
gebouwde
eigendommen
veel
meer
dan
in
1834
moet
bedragen,
zoo.iat
eene
verminking
met
toen
niet
opgaat.
Maar
ook
.!,'
onsebo.iw.U-
.-iireni
on.en
zmi
door
den
aanleg
van
wegen,
kanalen,
enz
tlaan
in
i
™
ductieven
staat,
en
denfctte^^MtJe»»
™_
alleen
wat
bet
„votum
der
pr
>
««^
thimsnit;t
gen
zelve
betreft.
Hij
meent
_
''
'
'
„.l
t
a
1
1,.,.„
eene
nieuwe
op
rechtvaardige
JfJCT^'S^JsJbrengen.
Hij
wijstechter
taxatie
rechtvaardig!!-..k
*).
;.
oi>
„
rüoaeelo
op
't
bezwarende
de._j^
«
mroer
e„de
„
vraagt
regten
bi,
den
ov
gan
m^
verandering
te
brëwrT
n
verban,.'
niet
de
nieuwe
regeling
der
grondbelasting?
7no
ii
ilni
''t
'h"/-''
minister
een
minister
zijn,
die
m
allen
il'è'ele
'liet
belang
der
natie
behartigt
en
zich
jegens
het
va
derland
verdienstehjk
zal
maken.
Sjir.
komt
vervolgens
tot
de
staatsloterij.
Het
behoud
daar
van
acht
hij
eene
anomalie,
als
hij
let
op
de
afschaffing
van
de
pacht
der
pandjeshuizen
in
Indië.
Met
den
Heer
van
Ho
gendorp
noemt
hij
de
loterij
een
onzedelijk
middel
om
de
schat
kist
te
stijven,
en
hij
vraagt:
hoe
is
't
mogelijk
de
loterij
te
handhaven
in
ons
land,
waar
de
speler
buiten'de
wet
gesteld
wordt
en
geen
aansprakelijkheid
voor
epeelschulden
bestaat.
De
heer
van
Swixderen
constateert
met
genoegen,
dat
de
regeering
alles
gedaan
heeft
wat
mogelijk
is,
om
de
begroo
ting
tijdig
te
doen
behandflen.
Hij
heeft
ook
met
genoegen
vernomen,
dat
van
de
zijde
der
regeeriug
zal
worden
overwo-
I
gen,
of
niet
op
eene
of
andere
wijze
aan
't
bezwaar
kan
worden

As you can see, the text is printed in separate words, that all appear in one long list. So, this is quit unreadable. We can store the text in a string variable in which we concatenate all words.

ns = {'ns0': 'http://schema.ccs-gmbh.com/ALTO'}

all_content = ""

for page in root_alto.findall('.//ns0:String', ns):
	content = page.get('CONTENT')
	all_content = all_content + " " + content
	
print(all_content)
 p. u«svd. r-\j iiWAv (-tyWw+Avi *,*i :'"«-«f4»eV*^ üi/jyw H^li -A. • Xö f !!• ALGEMEEN HANDELSBLAD. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 3 MAANDEN. f n!?, terdam ƒ6.-. Voor de overige plaatsen des ri> ..ƒ7.-. ei'lijke nummers .„ 0.08. Bestellingen en aanvragen/y-öwA-o in te zenden. moet. v<>U! aan „ijn uiterlijk op den 15 d" van ilc 3** maand, iad verschijnt dagelijks, behalve op enkele letfltdegfeh. Zaterdag* 1 Januari. UITGEVERS-DIREiITETJREN: GEBROEDERS DÏÊJÖERÏCHS, PRIJS DER ADVERTENTIES: Van een tot vijf gewone regele f 1.28. Elke regel meer f 0.25. Aanvragen en vermelding van liefdegiften worden geplaatst per regel a 15 cents. Reklamés Of aard «jvelingen (beneden het Binnenlandsch Nieuws) por regel aöO cents. Groote letters worden berekend naar het aantal gewone regels, dat zij beslaan. Het jaar 1869. fcdi.' hl ,S,;loo Pen Jaar ondel- Onheilspellende tecken-ni. Ta Tnrir ** •*""** Iladdt'u «e^e». die de spanning tt h> • e" UriL''ceilland hielden voor het eind, niét egio vnn „en djr^atieken veldtocht. Het was slechts ifhekkendê bui, die wellicht eenigentijd :, *d «oven Europa loa to barsten, maar hoegenaamd ' '"U baren kon, zoodra gebleken was, dat geen dof toogen«ilteden bijsondere neiging betoonde, om In de ge» adigheden het oostersehe vraagstuk op nieuw aan 1 n. Liet wen de beide tegenstander» geheel aan zich gelijk blijkbaar de bedoeling Was, dan* was de Makkelijk te voorspellen. I>e zwakste moest buk* 'i sterkste en na eenige tegenstribbelittg legde dan moedige Griekenland gedwee liet hoofd iv den schoot. m ui de eerste dagen van Januari vernam men, dat op el van Pruisen was besloten tot eene konferentie teïBake wt grieksch-turksche geschil. Ttu-kije stelde vervolgens Hand een ultimatum, welks eischen door de mogendhe dslag der onderhandelingen werden gelegd. (ïrie 'ii met zich aan de samenkomst te onttrekken, »en desniettemin de konferentie hare zittingen voortzette oeeliut kwam, diende het oorlogsgezinde grieksche 'in ontslag m en kwam Europa weder tot rust. pts voor korten tijd echter, want eenige dagen later onderhandelingen tusschen eene fransche en eene spoorwegmaatschappij wederom vele gemoederen in an den aanvang van Februari af, tot in de maand pc, kon me„ m een aantal bladen onophoudelijk berich » opstellen leren, beseffende zekere geheimzinnige, maar lardiger bedoelingen der fransche regceriug, ten pc van Belgiê\ Die echter niet onmiddellijk door al deze vei schimmen 2l ch van hun stuk lieten brengen .en eoo ".I"- imspem-dcn, wat toch wel van deze geheele Pn 0 fa weïenliike beteekenis kon zijn, venuochten nooit aaera te ontdekken, dan het in hunne oogen tamelijk on- K. plan der fransche ooster-spoorwegmaatschappij, om, t*t overnemen van een paar belgische spoorweglijnen lijn zoo nauw mogelijk in verband te brengen fische en nederlandsche zeehavens en zoodoende - pUk niet mt zuivere mensehenliel'de, maai-te eigen bate- Kei nationaal verkeer te bevorderen. nderlingsto der geheele geschiedenis waren van ofiicieele <>•-aanhoudende verzekeringen, dat staatkundige beweegre- Sde van PrLvriv et SpCl Waren ' noch ** ** ««^od ,'' ,!« Flanir'Jk, noch bij de bezwaren door Betóë Alleen overwegingen van volkshuishoudkundigen akten, naar men beweerde, die voorstellen niet aan doen al hetgeen van dien aard te berde werd gebracht - liet men .met met een kluitje zich in het riet stn 'o weinig proeflioudenJ. te zijn, dat men wel genood > : naar andere, naar staatkundige redenen te zoeken ngn werden er aan de hand gedaan, maar voor wie keper bezag, bU , him . ' dat men ten slotte niets overhield, dan eene ngemotiveerde vrees der belgische regeering voor mo imiender fransche regeering. Dat degenen, die tot rstelling kwamen, niet geheel verkeerd hadden gezien, r mt zekere depêche van den veelschrijvenden graaf t. Dat de vrees ongegrond moet worden genoemd, ilechts hun gevoelen, maar blijkbaar ook dat der en tering . die aan de spanning een eind maakte, door toegefelijkheid te bewegen. «pour peu de besogne' genoeg „brult" gewe ïngen kwamen telkens in onüöop cii 'iTheid worden wederlegd; Fran " «Ie hanil, om de goede burj 1 te maken er p ii ■ w i I' 1 Z ' het publiek, li. dergelijke angstwekkend rocg . vraagstukken van algemeen deden op van het jaar Zixh nietvi , nder d, [ 'J later behandelen. tand der Bocharen toch, ofscl in verband Wet verschijnselen, die doen %± [e i oostersch 'te \„7 , 13 m-hst' al werd h,t "' ien aanvang des .Ide geschoven, is eene zaak, die thans alleen Oosten- P * t lT:i lT Si CZ ChlA ntm «I het verschil van den datSi, *tC geenCT t!Jd zoodaniS &M £•* het als eene europeesche aangelegenheid kon worden '" I''sten „«TT ' r Chters Waren in h«t Oosten op zoo v,e i rWd WCt andeM da!l «*F*> d»fc «^ ü- huf. 'f l 'T 2O" aU d 0 bonding van Egypte fc a w , tet f b7 Cn het hOOM gloeide. •'^'nieersivn gr PCn JMf niet biJzonder belangrijk uit FXanSS d g/°gP^ t ' het zal gedenkwaartigblU- d «er d?, nl s rH,.",V redelieVende omwenfehng, welke kng s rl-oüend!f v eD 5 Vool' de katholi^ w«eld door o ' • T' de geheele ™nschheid door M«!«ms kent. ' gewichtiSst« ondernemingen, die do '«-'n?'ï;titi;::tidf e"-epi^ kcn wij in °en **« *•***> '-Vork naai-San-Francisco. de" BpoorweS *n iA on b t'.T'i en, Z°U cc" Vo,slagm "deling P» velden / eblt ddel' om niet fee 1 «lC &n* %a,- mTloea *ö ree*^nnen weinige hWegS^* S B™* v™ het Suez-kanaal op de K op° I^ e i e o i riddellr dSChe Ze°' die ™d™ Urn e «il* gewichri'eT/v 11, StmCn °Ceaan' En het^r kfZia» g Chakt'ls de keten van het - ' "Ig ' een «"opmerkelijk jaar worden genoemd. BUITENLAND. Groot-Brittannie. "-1 ministerie-Gladste «, ■ ttt**» en aan hen, die de 2J!* ft geweigerd materieele hulp te geen werk kunnen en werklieden, •minster voor fmantófe fe?? bevorderen. De Heer Lowe , veel begint te bemoeien Ji\? bevreesd., dat de staat zich L.,1 I oor zich feL^f dlt' i za*«? - welke het publiek Jenhet wegzenden vankrai°r n- *«»ï hij en zijne anibtge tarende een tiidelijktu l-w'^ 0! *•*■*• hogers uit het land, felijk achten. Eene kL n *w' n, d ln de nijverheid, zeer b, -i hertog van MancW, hee? zioh nu echter gevormd, van werklieden te bevord„rl aa, r.het hoofll' om de" emigra- Rmigrants and Colonirf.i • ,D£ ze kommissie noemt zich k l* .,J?'?fPektus bepalen 7K Ald Corporation (Limited)" en elk a^ m \' iv aamieelen vl, H het kaP itaal hestaan zal S* dWaVl;f t leUw f ? niaatsXmrii *£ Het. beginsel, van het- Jctus 7^'Jk-. "Het doel onlT,:' ultP at- •» echter volstrekt rhuizer,, 18 "'et alleen otn a™ '^schappij," zegt het pros ronisten Hn u hunne hnig„";" ov °rtocht te betalen van land den. Met dooh ook om d« nieuwe fchsen, hete AT I zal men 1 een, e oedu ontvangst te be l^orwaardL4ool' aankoo,?°? n k°neessiën van land te i kS«V als het dei-e? f ? ? ndeTe wÜze, «locb op Is afn t ; o s taa n te» dit la nd T* \ sf&H m°gelP maken me ar te Staan. <tnu kosteloos of voor een kleinen Ie wijze, waarop S-T,^* ( 8 maf nea van zak^^?, hesprokenwordt/makcu j* praktisch vmden. tn > dit ftlantropi sche plan niet mit-* 1 J?hn Stuart Mdl heeft - SsriÏÏ.M Z'Jno meening te kennpn" C<?n brief *** c"n Reer TraagstuJj der cE n, gegeven aangaande het - ** uu vtoneesche emigratie. Hij toont aan, hoe dit vraagêtÜ'ï niet zoo eenvoudig is als sommigen ■ doch dat het twee zeer moei,dijke kwestiën van staat kundige moraliteit oppert; t„n eerste, wat het recht is van de eerste bewoners van een land om nieuwe kolonisten te weren; en ten tweede, welke de wettige maatregelenzijn beschaafd en ontwikkeld volk mag aanwenden om de schade lijke aanmatigingen van een Volk in een hooger staat van be schaving 1,- Vferen. Aangaande de eerste kwestie erkent «ie neer Mul, dal indien de Cnineesche en ■ o groote uit breiding, verkrijgt, Zij , «an een si cal huishoudkundig oogpunt beschouwd, nadeelig moet zijn voor de tegenwoordige bevol king , dööt de loonen te verlagen, en hen tot een minderen iïijn eU confort brengt; en dat., indien het *ekeï Was dat in dezen toestand geen verandering ZOÜ komen, het de wering der Chineezen wettigen zoude. Aan de andere zijde vraagt hij of het billijk is als bewezen aan to nemen, dat liet karakter en de gewoonten der Chineezen ni,jt ".'.' zijn voor verbetering. Zou men geen poging kunnen doen voor verplicht dtideïfljfjS, ten einde de kinderen der Cnirieexeü ie besclïaven'. De beste maatregel vindt de lieer Mill in zeer gestrenge wetten tegen de koclie-kontrakten, welke hij vermomde slavernij noemt. Zuike kontrakten behoorden niet alleen niet erkend te worde.i dooi de wet, maal' men behoorde hen, die ze aangaan, kon' vervolgen. Al bet nii alt zich heden tot zaken op de landver huizing betrekking hebbende. De Melboutne Argus <__«elt mede, dat te Tyi, een der eilanden in de Stille Zuidzee, een verschrikke lijke moord heeft plaats gehad op een zoogenaamd emigranten» schip, hetwelk echter in waarheid weinig verschilt \tm de slaven linalili.'i-s, die welei n Amerika en Afrika kruisten. Deze genepen lokken onder allerlei voorwendselen de ei rfvöTidigo eilan ders aan boord en brengen hen naar de australis,.he koloniën, die behoefte aan werklieden hebben. Dus Werden 280 inboorlingen van Tyi aanboord van liet fj rkschip Moren gelokt, om naar Qneenslahd overgebracht te worden. Do wanhopende inlanders ii gezamenlijk den oproer iv h I schip, vermoorden de bemanning en sprongen over. hooi f land te zwemmen. Slechts dertig lmniiei' bereikten de kust, e» 253 kwamen in de golven om. De e.igeiselu' dagbladen dringen er bij «Ie regeering op aan, om krachtig.- maatregelen te nemen tot Ket bedwingen van dezen «slavenhandel." De bijzonderheden van het verschrikkelijke ongeval te Bristol. zijn zoo pijnlijk mogelijk. De plotselinge dood van mijnwerkers, zeelieden of reizigers in een spoortrein is niet zoo aangrijpend als de dood van eene groote menigte, die uitgaat in de'hoop van een aangenamen avond te slijten. De Holbeinscho »doo denilans" ineen bal of in een i is verschrikkelijk, en men kan niet zonder diepe aandoening het ongelukkig lot lezen van die 18 mannen, vtouwcii en kinderen, die in den schouwburg van Dristol dood zijn gedrongen, toen zij de har lekinade gingen zien, die stee/S met het kerstfeest in Engeland gegeven wordt. Bijna 200Ó personen hadden zich verzameld bui ten de deuren van het gcbVuw, om in den bak en op de boven ste galerijen plaats te vimli-n. Toen de deuren geopend werden, stormde het publiek naar binnen. In den nanwen gang werd dé meniffte opgehoopt idrongen, het volk dat nog buiten de deuren was , hoorde de angstige kreten van «terug, terug" niet, en toen «ie bijna doodgedröngen menschen , den kreet van «brand, brand" aanhieven, om de menigte dus te verhinderen dringen, ontstond er een paniek. Een vrouw van vij was de eerste, die neder viel, en een groote mevr f haar heen, terwijl de o] pakte mens. en rechts golfde en hen, die op den dtrapte. Het oorverechcurende gillen, t Bineeken om hulp, en gena de, van ra i laalrten de paniek groot, r en §n zeggen. dat de zenuwen van nul waren tegen bet afschuwelijke, o aanschouwen . zonder te kunnen hah ine krachten noodig hadden, om zichiel te bescherm,'n. Een man van krach .w.wiens hreede schouders ontzag inboezemden, a verslaggever van de Doilij News, dat hij niet jne bijna bovenmensclielijke pogingen, nedei gedurende 15 rninnten op zijn rug lag, metwan ide voor zijn levensbehoud. Toen hij eindelijk be | lag een jongen dood onder hem. fckie diirfde, bevreesd voor een nieuwe paniek, de Op der harlekinade niet uitstellen, en de aardigheden der van Pierrot en harlekijn, deden de menigte lachen, . ,;1 li lijken in de koffiekamer lagen, en men de gewon i, naar bet gasthuis vervoerde, terwijl het klagen en jammeren „ii ben, wier betrekkingen' gedood waren, "niet eens ge hoord werden. Zelden heeft zeker zoo ccli spookachtig en verschrikkelijk drama plaats gegrepen in eenigeu schouwburg. Duitschland. BERLIJN, 29 De* [Pttrt. Rotr.) Algemeen werd dezer «lagen het bericht Verspreid, dat de Heer Uhden, eerste president van h,'! hoog gerechtshof, zijne betrekking zou nederleggen. liet blijkt thans, dat dit bericht onjuist is; de Heel' Uhden zelf ver klaart , dat hij er niet aan gedacht heeft om zijne demissie te nemen. In zooverre de verklaring van den lieer Uhden. Van waar mag men vragen, vanwaar komt het gemeld,, _feritóht, dat alom was verspreid en geloof voiid. zoo eensklaps vandaan'? Men zou zoo gaarne ccii anderen president aan het hoofd van dat hof zien staan, in de plaats van den man, die gedurende eene iveks van jaren zoo ijverig is werkzaam geweest om het aanzien van het hof te doen dalen. Toen derhalve door een der dagbladen het bedoelde gerucht was verspreid, gaf de leven dige wensch, dat het mogelijke bericht juist mogt zijn, daaraan als het ware vleugelen en weldra was het ter kennis gebracht van iedereen. De heer Uhden heeft dit bericht doen weerspreken; hij blijft op zijn post. En waarom? Hij hoopt, dat het tegenwoordige regime, dat de tegenwoordige liberale minister van justitie zullen plaats maken voor de ware orthodoxe leer in het' staat» kuudige , want — zegt bij — moge de minister een man zijn van eene verdachte kleur, aan het hof, "de bron van alle eer", daar wappert nog hoog en fier de vlag des behouds. In de beneden regioenen kan bet insgelijks veranderen, en is dat het geval, dan ben ik daar, om door middel van het hof goede dieusten aan de goede zaak te bewijzen. leder herinnert ï.ich nog hoe in de dagen van het konfiikt tnzschen de legeering en den landdag het hof werkzaam is geweest voor de ware beginselen. Op dien terugkeer Van den goeden tijd hoopt de heer Uhden. ïe Hallo heeft gedurende eene reeks van jaren eene inrich ting van onderwijs, liet zoogenaamde paedagogium, ingrooten bloei verkeerd. Het was gesticbt door August Hermanh Francke, een der hoofden van de piëtistische partij; maar het moet wor den erkend, en bet wordt ook openlijk orkeiid, dal de heel' Fl'ancke eene uitstekende methode bezat, eene uitmunten de school in het leven heeft geroepen eu eene menigte knappe mannen heeft gevormd. Ik maak hiervan vooral melding, omdat voor een twintigtal jaren of later, zeer vele zonen van hollandsche fa uiüicii daar hunne opleiding hebben genoten. ïvog dit weinige moet ik ei- bijvoegen, namelijk datjdie be roemde school is bezweken ten gevolge van de' streng piëtis tische richting aldaar bewandeld. Men beweert, naar ik verneem op goeden grond, dat de rus sische rijkskanselier, de beer G ortschakoff, m een onderhoud met den tra nscheh ambassadeuren den oortenriiksclien gezant zijne bevreemding heeft te kennen gegeven over de wijze, waarop door vele fransche en oostenrijksche dagbladen is gesproken over het verleenen der St. George-orde aan den koning van Pruisen. Hij verklaarde dat al hetgeen was beweerd, ten aanzien van de vijandelijke gevoelens door keizer Alexander gekoesterd Frankrijk en Oostenrijk, geheel en al ongegrond moest geacht Woraën. De keizer bad geene demonstratiëu gemaakt, dewijl hij geene zoodanige bedoeling had gekoesterd; alle beweringen van dien aard mochten derhalve even ongegrond als doelloos worden geheeten. De koning van Pruisen heeft aan 8 personen uit Hanover, die wegens landverraad ieder veroordeeld waren geworden tot één jaar gevangenisstraf, kwijtschelding van hunne straf ge schonken. — Sedert eenigen tijd liepen er geruchten, dat de minister president van Pruisen, graaf von Bismarck pogingen in het werk had gesteld om zich in Rusland, te Petersburg of te Moscon — de stad was! hem geheel onverschillig — eene krant aan te scnaflen. \\ at er den staatsman aangelegen kon zijn, om iv het hart van Eusland een partijorgaan'te bezitten,, vatte nie mand ; zeker) is het nogtans, dat de vergramdste aller kran ten en krantjes, mejufvrouw de Moscmier Ze.ilunq, op zekeren dag met groote letters eene poging bekend maakte om haar te verleiden. _ Het geval werd niet brommende blootgelegd, maar op delikate wijze aan het licht gebracht met zoodanige termen, als den lezer kondenlaten raden wat er gaande was. Hoe voorzichtig echter ook de Moscaucr Zeitung geweest ware, toch ontging haar berichtje den Argus-blikken der offi cieuse berhjnsche pers geenszins. De Norddeutsclie verklaarde josweg de Moskauer verklaring voor een verdichtsel, maar de Moskauer is veel te fatsoenlijk om te jokken. In haar jongste nommer handhaaft zij, ook tegenover liet bei'lijrifche dementi. jtoutwcg haar dementi. »Dat ei' uit Derlijn pogingen in het werk werden gesteldom onze krant in handen te krijgen is en blijft waar." De Nord deutscff had namelijk haar ambtgenoot uitgetart e«3nig auten tiel i tuk openbaar te maken, waaruit de ónlkooping *<mdc kunnen blijken. Een autentiek stuk ki unen wij wel is waar zegt de Moskauer niet leveren. Maar wij zullen beter doe* «•Or'angs is de generaal von Schweinit/, .voeger militair agent in Petersburg, thans gezant in Wc n . ..'ij hebben h niegen den gem-raal von Schweinitz yersoonlijl f/'-nige maanden geleden wendde hij ziel' 'door bemiddeling onzer feteraburs/er vrienden, met liet voorste! van den persoon, die Rein daartoe volmacht gegeven ha' a . met het verzoek zoodanige artikelen op te nemen, als men ons uit Berlijn zoude zenden. Men deelde hein mede, dat het vergeefs zoude ziju, ons dit voorstel oök maar mede te deelen en dat men van te yol-en er op ».ou kunnen rekenen dat h.'t niet aangenomen Miiile Morden. Na eenigen iij.l ovuiiiochijiilijh des te Japger durende, naar mate het noodig was om zich met den persoon weder in verbinding te stellen, ilie den generaal von öchweiuitz tot dit voorstel had gemachtigd) werd ons een nieuw voorstel gedaan, De eene dienst is «len andere waard: men verzoekt ons mede te deelen, dat, wanneer wij de berlijnsche artikelen op ofüeieuso wijze in ons blad wilden mededeeien al de duit.ehe dagbladen, die graaf von Birmarck genegen zijn, zoodanige mede deelingen en korrespondentiën zouden opnemen, als wij noodig zouden achten, dat in de buitenl. pers wierden opgenomen. Ook dit voorstel kan niet worden aangenomen. — Ten gevolge van do buitengewone toeneming van het aan tal kloosters on kloosterlijke Inrichtingen, vooral 'ook in de zui vel' protestantsche provinciën van Pruisen, zijn bij den pruisi schen landdag zeer vele petiën ingekomen. De zaak heeft in zeer hooge mate de belangstelling der bevolking getrokken, en in niet mindere mate is dat het geVal met het thans open baar gemaakte verslag der diskussie daarover gevoerd in de zittingen der kommissie voor de petitiêh van het huis der af gevaardigden. De zittingen dier kom,nissie ziju bijgewoond door regeeringskomniissarissoii van drie miuisteriën, namelijk van jus titie, binnenlandsche zaken en eereilieiist. Opmerkelijk is het, dat de regeeringskommissaris van het ministerie van eeredienst als het wan- mag gezegd worden de advokaat der geestelijke orden te zijn. Trouwens gaat nien na door wien de regeeriiigs kommissai'i's in kwestie was afgevaardigd--, namelijk door den heer von Mühlei', een protestant seh minister van Zeer sterke ultva montaansche beginselen, dan laat zich de zaak verklaren. De beiden andere kommissarissen hebben eene geheel andere hou ding aangenomen; zij zijn echter van gevoelen, dat de tegen woordige wetgeving op het recht van vereeniging aan vele dier kerkelijke vereenigingêu recht van bestaan geeft, iv zooverre zij geeiie aanspraak maken op recht Verstaat nien onder klooster slechts die inrichtingen , waar personen, die bepaalde geloften hebben afgelegd, zich Vereèni gen tot het verrichten van gemeenschappelijke godsdienstoefe ningen, en welke stichtingen rechtspersoonlijkheid bezitten, dan moet gezegd, «lat sedert 1810, toen de kloosters bij de wet zijn opgeheven in Pruisen, slechts zeer weinige zijn blijven be staan. Maar dit heeft geene schade aan de groote zaak gedaan en daarin zit de jezuïtische kunst, dat wen de kloosters heeft verborgen achter allerlei voorwendsel»; er zijn gestichten in het leven geroepen tot verpleging van zieken, tot opleiding der jeugd, en de geestelijke mannen zijn geworden ziekenoppasaers, onderwijzers, enz., enz., iv een woord zi| hebben allerlei gedaanten aangenomen, zegt de Ifeser-Zeilun;. Men heeft sommige pro vinciën van Pruisen als het ware oveistelpt niet jezuït'en, re demptoristen, franciskanaxs, enz., die meu uit België, Frankrijk, Zwitserland en van elders h in den biechtstoel, in statiën en op andere wijze de protestantsche leer to bestrijden, van welke taak zij >-','b hebben gekweten naar hunne bet:!e'kiaeliten, dat moet men hun nageven. Daarenboven hebben zij nog een middeltje gebezigd, even onschuldig als voordeelig, eene soort van smokkelarij op het gebied der weldadigheid geplegd. M, n leeft namelijk bij de 826 statiën, waaraan verbonden zijn 5820 leden van het man nelijke en 1564 van bel vrouwelijke geslacht, en schier tal loos ta! en inrichtingen van weKadigbeid, enz., weten te voegen, geene kloosters in den zin der wel,, wel degelijk kloosters in den geestelijken zin. Het huis, waarin zulk eene weldadige stichting wordt gevestigd, behoort aan een partikulier, die alle nooelige wettelijke maatregelen van voorzorg heeft getroffen, Om te verhoeden , dat, na Zijn overlijden, het huis niet aan een "goed" erfgenaam in handen valle en op die wijze woeke ren die instellingen overal voort. Is er tegen deze ontduiking der.wet niet te waken'? vraagt de Magdeb. Zeitung. Wij ziju van gevoelen, zegt het blad, dat het hms der afgevaardigden het middel in de band heeft om dien kanker nit te snijden, nanielijk door de bepalingen op dat stuk, iv het algemeenpruisische l'andrecht aanwezig, weder in hel leven te roepen, of beter gezegd, toe te zien en te waken voor de richtige toepassing daarvan. • Oostenrijk. Ook te Praag; Brunn en Griitz zijn groote arbeidersmee tings gehouden om te petitioneereu voor het recht van vereeni ging, vergadering en koalitie. — Volgene mededeelingeii der Presse staat ook Pöborl, dat het brandpunt kan worden genoemd van den opstand, op het punt van zich te onderwerpen. Frankrijk. De Heer Ollivier heeft, naar men beweert, drie dagen uitstel "d, cm zijn ministerie zanten te stellen, De 2'emps deelt mede, dat het hem niet gemakkelijk valt, om ambtgenooten te vinden. Hij kwam met eene menigte portefeuilles onder den arm, in de vergadering van het regterccntrum, beweert het oppositie blad, doch zonder er een enkele kwijt te kunnen raken, moest hij weder vertrekken. Indien dit waar is zou men bijna kunnen gaan denken, dat hij de kroon van Griekenland ot van Spanje, in plaats van eenige ministerieele portefeuilles, te begeven had, doch men moet niet vergeten dat de Temps, het orgaan dei uiterste linkerzijde, den heer Ollivier zeer weinig genegen is, en zijne moeieiijkheden en bezwaren zeker niet door een ver kleinglas ziet. , . Zooveel is echtet ïeke.'r, dat de heer Bufiet, de iutrtekendste nwoordiger van het linker-eentruni, geweigerd heeft zit ting te nemen in het nieuwe ministerie. De Palrie, die het ministerie-Ollivier met de levendigste toejuichingen ontvangt, deelt dit bericht mede en betuigt haar leedwezen over dit be sluit van den heer Buffet, hetwelk het blad niet onduidelijk verklaart, dat zoo onparlementair mogelijk is, daar hij de ver tegenwoordiger is van het linker-centrum, dat een groot ge deelte uitmaakt Van de. meerder'ieid cii dus in hot nieüWo ministerie vertegenwoordigd moet worden. De imperialistische bladen, die het persoonlijk gezag steeds uit al hun kracht ondersteund hebben, volgen het keizerrijk in al zijne lotgevallen en ondersteunon nu met prijzenswaardi gen ijver het hervormde regeeringstelsel. Men begrijpt echter hoe pijnlijk deze plotselinge verandering van politieke richting voor velen hunner zijn moet, en men zal derhalve de sierlijke wijze waardeeren, waarop de Patrie Vau den nood een maakt, "Alle ernstige bladen, die aan de belangen van het land den ken , prijzen den brief des keizers. Wij willen de artikelen niet aanhalen van den Conslitutionnel; van Ie Peuple Francais en der andere dagbladen, die, even als wij, toegewijd aan de keizerlijke instellingen, met een waar genoegen elke daad toe juichen , die geschikt is om die instellingen hechter te maken 'en haar een nieuwen luister te geven, enz." Wie zou een jaar geleden ooit gedacht hebben, dat de Patrie vóór 1 Jan. 1870 den parlementairen regeeringvorrn op de koel bloedigste wijze "een nieuwen luister" zou genoemd hebben van het tweede keizerrijk. W.at moeten de redacteurs van de Palrie eene onaangename gewaarwording ondervinden, als zij hunne vorige hoofd-artike len nog eens onder de oogen krijgen. De Temps verhaalt eene vergissing, welke de heer Emile Ollivier maakte toen hij den brief des- keizers ontving. Hij ging onmiddellijk uit om het bericht mede te deelen aan zijne ambt genooten 'van het rechtercentrum, die juist eene vergadering hielden in het Hotel du Louvre; hij vergiste zich echter en liep bet Grand Hotel binnen, waar het linkercentrum verga derde. Hij had zijn rechterhand voor zijn linker aangezien, en de verwondering van het linkercentrum werd slechts geëvenaard door die van den heer Ollivier. Met groote beleefdheid werd hij echter door eenige afge vaardigden ontvangen, en na een gesprek van eenige minuten las hij den keizerlijken brief voor. Hij ontving do gelukwenschingen van het linkercentrum; de president bedankte hem voor zijn beleefde mededeeliug, waarop bij zijn afscheid nam, en naar de vergadering van hei n centrum^ vertrok. Deze vergissing had hem echter volstrekt niet uit a^Bfentrum gebracht, en hij deelde glimlachende zijne vergr^l^ mede aan het rechtercentruni. De heer de Forcade, de ex-minister, die alle centra schuwt, en zich aan de uiterste rechterzijde vastklampt, is als kandidaat voor het Wetgevend Ligchaam opgetreden voor het departement /'Lot et Garonne." De heer de LangsdorfF, een parijsch adrokaat, treedt pp als kandidaat der liberalen en zijn adres aan de kiezers is>oo bijteild mege'ük. /.Ik ben juist het tegenovergestelde van een öfï cieelen kandidaat. Mijii tegenstander, de heer de Porcade, die uom uwe stemmen verzoekt, is liet persoonlijk gouvernement, dat uit het venster geworpen is en door de deur weer tracht bin nen te komen, -kien wil van het departement Lot et Garonne ie mannetjeshuis maken, een asiel voor hetgeen Frank rijk verwerpt. Men overhaast daarom de verkiezing, men tracht u te verrassen en men wil u den tijd niet geven ila te denken, en met elkander te raadplegen, wien te verkiezen." Het Jouraat des Débuts noemt den brief des keizers aan den heer EiilHe Gllivier een echt konstitutioneele daad. De lieer Lemoine ziet, even als wij gisteren opmerkten, een zeer gun stig teeken in de daad des keizers, cm zijn prerogatief over te dragen aan den lieer Ollivier als hoofd Van 1 het kabinet en dezen de ministers te laten kiezen. wil een homogeen ministerie; maar een homogeen : kan slechts het resultaat ziju van partijen , «li' gelijk denken. En nu doet zich de vraag voor: welk sclicuwspelhiedt Ótfs- de kamer aan op het oogenbiik, dat zij voor het eerst, aan zich zelve overgelaten kï De partijen zijn uiteengesjiat en in tal van fraktiën verbrokkeld, even' als een werk van mo zaïek, dat op den grond is gevallen. *Tüü2 les eentres s'y trouvent, excepté Ie centre de gravité." /'Daarin is, naar wij gelooven, de eersie en groote moeielijk lleid gelegen, welke de toepassing der nieuwe staatkunde zal ondervinden, Er is gebi'ek aan mannen. Uit dien hoofde is het misschien te betreuren, dat men het engelsche stelsel niet ten einde toe heeft gevolgd; dat men namelijk aan den eersten minister geen algemeene funktie'n, zonder bijzondere attributen, heeft gegeven. De overgang zou, indien men een minister van staat, belast met de leiding en de verdedi ging van de algemeene staatkunde der regeeriug, behouden had, gemakkelijker zijn geweest. Eniilo Ollivier kan er op rekenen, dat de last van den parlementairen strijd bijna geheel op hem zal rusten, en do bijzondere werkzaamheden, aan dit of dat departement verbonden, kunnen alzoo zijn vrijheid van handelen slechts belemmeren, on eene taak, op zich zelve reeds zeer moeielijk, verzwaren. Emilie Ollivier zal ook nog met andere moeielijkheden te kampen hebben. Door zijn groot talent geroepen tot eene po sitie, welke in een vrij land als de aanzienlijkste, als de schit terendste beschouwd wordt, kan hij niet hopen, dat hij aan den nijd — die onvermijdelijke wet '— zal ontsuappen. Hij zal dus in de personenkw.estie tal van hinderpalen ondervinden. Hij zal op zijn weg zoowel wrevelige en afgunstige lieden, als weifelende en schroomvallige vinden. Er zullen mannen zijn, die gaarne eene portefeuille uit handen des keizers zonden aannemen, maar die weinig gevleid zijn, als Üllhier bun eene aanbiedt. Anderen zullen onder den indruk handelen — die, het moet ge zegd worden, vrij algemeen is — dat men eene nieuwe proef neming gaat wagen, dat die proefneming gevaarlijk is, en dat zij, die er het eerste werktuig van zijn , er ook de eerst otlers van zullen wezen. Zij willen —om ons van cc- gomeen zame uitdrukking te bedienen— dat Varken v^-'■ waSschen. De vraag is dus: wie zal zich het eerst aan- werk zetten? Maar wij voor .ons zijn op dat punt in £;«x«en deele ongerust.' De heer Haussmann zal v.-.*arscliTJulijk als prefekt van de Seine vervangen worden door den prefekt van Lyon. Deze zal in het gehausmanniscierde Parijs nog vele zaken te doen vinden. Zoo lezen wij bij voorbeeld in een der dagbladen, dat in de hoofdstad der beschaafde wereld nog 1539 olielampen de stra ten in de 'afgelegene wijken verlichten. De bekende lantaarns, die in liet luidden der straat kingen en met touwen en hijsch blokken op en neder worden gelaten, bestaan nog. In "den goeden ouden tijd" hing men er de royalisten aan op, en »a la lanterne" was een kreet die men te vaak hoorde. Li het hartje van Parijs hangen nog 714 van die|lantaarns, die aan het revo lutionaire blad van den heer Poch -fort den naam gaven, zoo dat men bij eene toekomstige revolutie nog in staat, zal zün eenige staatkundige tegenstanders door ophanging onschadelijk te maken. Er is weder een nieuw plan aan de hand gedaan-'eom^ de reis tusschen Frankrijk en Engeland te verkorten, en gemakkelijker te-maken. Een fransch ingenieur Eugène Burel wil noch een brug noch een tuunel maken, doch wenscht eenvoudig het ka naal op te vullen. Niets is zoo gemakkelijk als dit, zegt hij; Engeland wint een nieuw graafschap, Frankrijk een nieuw de partement, eu wij laten een kanaal, een engelsche mijl breed , open, waar een stoompont elke vijf minuten de reizigers over heen Zet. Om het kanaal op te vullen heeft men een menigte puin, vodden en «rubbish noodig, en de Pall Mali Gazelte stelt voor, dat iedereen de zaken daar hij geen weg mede weet, en die overtollig zijn geworden, in het kanaal werpe. ledereen heeft in zijn huis een menigte zaken, (he men behoorde weg te werpen, doch nog steeds bewaart, ofschoon het stofnesten zijn, en als iedereen zijn oude kwitanties, zijn aandeelt-n in maatschappijen met limited liability zijn, oude schoenen, oude meubelen, als de romans in drie deelen die hem verveeld hebben, enz. enz., in het kanaal wilde werpen, zou den zij het roemrijk werk tot nut van het land en henzelven kunnen bevorderen. De staat behoorde echter het voorbeeld te geven. De keizer werpt het persoonlijk gezag weg, de prefekt van Parijs behoorde eveneens de oude olielantaarns ni het kanaal te Werpen en de heer Ollivier moest zich ont doen, van de officieele kandidaturen. Als Engeland niet achter bleef, en al de standbeelden die Londen ontsieren aanbracht, zou het land misschien zelve de zeltVerloochenende opoffering willen doen, Zegt de Pall Malt, om het geheele huis der lords in den afgrond te werpen en als de heer Burel levende perso nen als "rubbish" wil aannemen, zou het blad niet ongeneigd zijn hem het londensche armbestuur present te doen. Als andere handeldrijvende natiën hethun internationalen plichtrekc* nen mede te werken tot dit voortreffelijk doel, zou men misschien ook wel in Nederland wel eenige instellingen eu monumenten kunnen vinden, die men wilde opofferen. Rumenie. In de Kamer heeft er eeno korte diskussie plaats gehad over de loterij-loening der stad Bucharest. De minister van bin nenlandsche zaken heeft gezegd, dat deze leening met geen rumeensche wet in eenigen strijd is, en mitsdien niet kan wor den goweerd. De Kamer is daarop met groote meerderheid overgegaan tot de orde van den dag. BINNENLAND. Eerste Kamer der Staten-Generaal. 's GRAVENHAGE, zitting van Donderdag 30 December. De Voorzitter deelt mede, dat is ingekomen een adres van het het prov. collegie van beheer en toezigt der kerkelijke goederen van de hervormde kerk, tegen de weglating der som uit het hoofdstuk VII C der staatsbegrooting, voor de kosten van dat collegie uitgetrokken. — Verzonden naarde commissie voor de petitiën. Aan de orde zijn de volgende wetsontwerpen: I°. tot toestemming der huwelijksverbindtenis van H. K. H. prinses Maria. Met algemeene stemmen aangenomen. 2°. de Wet op de Middelen. De minister van finantiën (de heer van Bosse) beant woordt de aanmerkingen, in het verslag der commissie van rapporteurs voorkomende, a. Daarin werd gewezen op het late tijdstip voor het behandelen der begrooting, en gevraagd, of de regeering niet gepaste maatregelen kon nemen, om daarin te voorzien'? Of de regeering bij iuagte is daaraan iets te doen, moet de minister betwijfelen, vooral als hij let op de oorzaken der vertraging; vooreerst de strekking in de tweede kamer, om telkens op afgedane zaken terug te komen, ook op die, welke sedert de grondwetsherziening als beslist te beschouwen zijn; en waar niet altoos de regel betracht wordt, om veel af t,- doen in korten tijd. Een aantal kwe-stiën, die reeds voor '20 jaren zijn beslist, worden telkens op nieuw ter sprake ge bragt en aan kritiek onderworpen. Het is dus voor de regee ring hoogst moeijelijk daaraan iets te doen. Maar de tweede oorzaak van de vertraging in den loop der werkzaamheden, is het ongelukkige vasthouden aan het beginsel, dat bij de slui ting der zitting, wat aanhangig blijft, als niet gedaan wordt beschouwd. Daaruit vloeit voort een nieuw sectie-onderzoek, sect-ieverslagen en antwoorden der regeering. Als men wilde voortgaan op de voorafgaande stukken en de «aken aanvatten in den stand waarin zij waren, dan zou vrij wat meer Mge daan kunnen worden; maar het is bekend, dat er verschil van gevoelen over die vraag is, waaraan «Ie regeei-mg vrees Y fa y Sr is ook gewezen op de wenschclijklie.d van een ( ™*™^f de rijde del regeering. b. v. het indienen .eeue-r Igu neene v. , waariij voor het, geval, dat geene HOn^ffi^™ het einde «les jaars kan vastgesteld woiu ■ } credjetwettenioorg^^ jiende begroot i»g «^"S*™ vastgesteld zijn. - De ("'*, f,. l';: nbKd:tnet eUd,-i .'.l'.k'.rti.ig van beraadslaging ri. , eiTfmkltTet oog ep een wettelijk uitstel Het eenige is z i, dat de tweed* kamer zoo spoedig mogelijk de staats begrooting ontv.mge, en dat zij vooraf geen andere belangrijke wetten in behandeling neme. En wat de indische be«n'óoting betreft, deze is afhankelijk van de stukken uit Indië, waarvan de regeering noodzakelijk'in het bezit moet zijn gesteld. —Do slotsom is, dat de regeering vooralsnog meent mets tot weg neming der vertraging te kunnen doen, maar wat zij kan zal zij doen. 'b. de aandrang tot herziening van het liadastcr der gebouwde, alommen. De minister refereert zich aan het antwoord in de andere kamer, en herinnert, dat reeds iv het vorige jaar een ontwerp nopens de kodificatie der grondbelasting is inge diend, waaruit reeds voor de ongebouwde eigendommen ver betering kan voortvloeijen Als dat ontwerp vastgesteld is, dan kan - welke maatregelen te nemen zijn, om te vol «loen aan het voorschrift der wet, dat reeds al'te lang onuit gevoerd is gebleven. c. de vermindering van don accijns op de zeep. De regeering zal dit gaarne in overweging nemen. di de staatsloterij en de aandrang tot de afschaffing van de splitsing der loten. Reeds is In het verslag er op gewezen, dat daaruit andere misbruiken zouden ontstaan, en de minister is ook van die opinie. Intusschen andere leden meenen, dat het wei kan. Er is dus verschil van gevoelen op «lat punt, maar de minister vk:rj?t van zijn standpunt op de onmogelijkheid om de deelneming aan vreemd* loterijen uit te sluiten. Sommige regterlijke c-oilegiën meen. van 1814 niet toepas selijk is op de negotiatie van 1 ..Nn is het moeiclijk te ondersclicitlen. of de leening i . eene negotiatie is. De minister Veld justitie heeft een ontwerp gereed om in dat bezwaar te voorzien. zaak blijft steeds bestaan: als men de splitsiug verbiedt, zijn er veelvuldige gelegenheden, om in windloterijeu deel te nemen, die veelal tot schromelijk bedrog aanleiding geven, en waarbij niet gezegd wordt, dat ile deelnemer een lot huurt, dat misschien ook aan 20 anderen eveneens verhuurd is. Intusschen is de minister gaarne bereid, even als hij de huren verboden heeft, na te gaan in S ook ten aanzien der splitsing verbetering kan worden aan gebracht. e. de uitgifte van schatkistbiljetten in verband met de vraag of de wet van 1851 toepasselijk is op de biljetten, die, krach tens het ontwerp dat nog aanhangig is, zullen vastgesteld wor den, Hierop moet de minister onvoorwaardelijk toestemmend antwoorden. Hij staat ook stil bij het gevoelen, dat de uit gifte van schatkistbiljetten zeer geschikt is om een tijdelijk tekort te dekken. Hij beaamt dit; de min -. ';** is mi, na cle vaststelling van de koloni ,'ijue wet, meer dan ooit afhan - u. af n ' zood, at ' als juiste opgaven nit Indië o.i ■■ '..'" !mmf el. ViUl, \°' loniSii niet geneigd is o." * *f°™}? hudrageii ter beschik kius? Vanden mi!"'-''' van t!nfll)tiei! ** «tellen, er on -7 ,v.vie'i.l io hë '-en minister van tinantiën omtrent den stand def Wv- «4 Eerrt in December van dit jaar. zegt de mi • » „^wist ik hoe de stand van het dienstjaar 1867 in India' .vas. Intusschen moet hij in Juli of Augustus de begrooting opmaken. Hij heeft dan alken eenige indices nopens den staat der indische kassen; want, als er veel in in. dan bewijst dit, dat de uitgaven minder hebben bedragen. Kn onlangs nog is gebleken, dat de som van 9Va ïnillioen in 18G7 onuitgegeven was, «loch men weet nog niet hoe het met d van 186 S gesteld is. De minister weet dus niet. of 'Cr-uiet nog saldo's zijn, die tot vermindering van het zoogenaamd tekort kumnien strekken; dal er zijn, weet hij uit den staat der ikïisscii Wat moet nu de minister van finantiën bij het opmaken der begroeting doenV Moet hij tot verhooging van belastin gen overgaan 't Of voorbarig eene leening sluiten , die rente betaling vordert ? Hij gelooft niet, dat dit eene goede linnii tieele staatkunde zou zijn. — Hij moet dus wel zoeken naar een middel om de begrooting te doen sluiten. en daartoe is het best schatkistbiljetten uit te geven, die bij een andere te sluiten Leening door obligatiën kunnen worden vervangen. Op ie traag in net verslag zegt hij. dat, als er een tekort over 18<>8 zou blijken I dan art. ;i der voriga wet op de middelen aan'de regeering de bevoegdheid geeft schatkistbiljetten uit te geven. Maar nu het tekort verdwe nen is, komt dut niet te pas, en nimmer zou dit het geval kunnen zijn tot een hooger bedrag dan het te kort zou blij ken te bedragen. — Voor 't overige zet de minister uiteen, dat het voor de finantieele administratie geen groot bezwaar op levert schatkistbiljetten uit te geven. Hij «keet dat daarover verschil van gevoelen bestaat, misschien wel gegrond op vroe gere misbruiken, krachtens de wet van 1834; maar voor een klein bedrag schatbistbiljetten tot een' zeer lage rente duurzaam in circulatie te brengen, dat acht hij een groot voordeel voor de schatkist, frankrijk , dat zeer ruim is in het uitgeven van schatkistbiljetten, is een voorbeeld, dat de minister niet zou willen volgen, en toch betaalt het slechts een half pCt. rente 's jaara -, voorts geeft hij de verzekering, dat de aanneming der wét oji de middelen niets praejudiciëert aangaande het aan hangig ontwerp, dat de zaak op een anderen voet regelt; ter wijl bovendien de minister van finantiën geen gebruik van die eventueele wet maken kan dan met medewerking van de wet gevende macht, omdat slechts een zeer miniem bedrag aan rente uitgetrokken is, en du sbij elke uitgifte, krachtens de nieuwe wet, de tusschenkomst van de wetgevende macht moet worden ingeroepen. De heer Sasse vak Ysselt betuigt zijne verwondering dat, terwijl de minister van justitie een ontwerp gereed maakt tot afschaffing der tienden, 't departement van finantiën nieuwe tienden creëert en vooral in t land van Kuyk, waar geheven wordt van heidegronden, die ontgonnen worden door zeer ge ringe menschen. Die inning heeft ook plaats gehad op eene wijze, die niet passend is voor 't staatsbeheer. Die inning ge zien hebbende schoot hem in de gedachte de geschiedkundige uitdrukking en de beteckenis van grijpgorven. Hij gelooft dat het rijk dit jaar veel van Se gnjpgarven tot zich genomen heeft, en dat wel van de pionniers der ontginning. In Sep tember beeft lui gemeentebestuur van Cuyek zich tot den minister van finantiën gewend met zijne bezwaren, doch tot op heden geen antwoord ontvangen. Hij hoopt dat de minis ter zich persoonlijk die bezwaren Zal aantrekken en overv, of er niet verjaring bestaat. De minister van finaktikn geeft den spreker de verzeke ring, dat zijn wensch reeds is vervuld. De minister heeft alles onderzocht, maar weet nog niet of hij verantwoord is, als hij de tieudheffing zou staken. Het is waar, de novale tienden zijn afgeschaft-, maar onder voorwaarde dat er aangifte der landerijen gedaan werd; de minister gelooft niet dat die aan gifte gedaan is. Is dit niet 't geval, dan verbiedt de wet ont heffing en moet de minister hellen. Het doel van 't onderzoek is echter om na te gaan in hoever die kleine ontginners, zeer eenvoudige menschen, die niet weten van al die formaliteiten, kunnen worden ontheven. Hij gelooft wel. «lat er termen zijn om anders te handelen, maar niet zonder medewerking der wet gevende macht, die hij casu quo gaarne zal inroepen De heer van Nisfbn van Paknekden behandelt: 1 de late vaststelling der begrooting en betoogt de wenschelykheid van een algemenen tijifelijken maatregel van voorziening waarte gen ook geen grondwettig bezwaar kan bestaan: — - . oe ner : ziening van 't kadaster der gebouwde eigendomiiien die hij ook nood- acht; - 3°. de kwestie der uitgit eu n schaft st biljetten, waaromtrent hij van gevoelen verschilt met den nu- De 'heer Sasse van Ysselt dankt den minister voor ziin wel willend antwoord. Hij vertrouwt daarop. eR n J e Zt van 1840 komt hierbij in aanmerking, maar ook üe oucu, tos tiiiiien van het land van Cuyck. . . , , , De heer Schot is verheugd, dat de minister meent, dat de wet tot kodificatie der grondbelasting verbetering zal kunnen brengen in de repartitie, maar hij is daarmede met voldaan, want hij wijst op de vlugt. die de nijverheid in JNoordbrabaiit en Twenthe heeft genomen; op «Ie uitbreiding van steden, als den Haag, Arnhem, enz. Als men daarop let, dan is t toen zeker dat de grondbelasting op gebouwde eigendommen veel meer dan in 1834 moet bedragen, zoo.iat eene verminking met toen niet opgaat. Maar ook .!,' onsebo.iw.U- .-iireni on.en zmi door den aanleg van wegen, kanalen, enz tlaan in i ™ ductieven staat, en denfctte^^MtJe»» ™_ alleen wat bet „votum der pr > ««^ thimsnit;t gen zelve betreft. Hij meent _ '' ' ' „.l t a 1 1,.,.„ eene nieuwe op rechtvaardige JfJCT^'S^JsJbrengen. Hij wijstechter taxatie rechtvaardig!!-..k *). ;. oi> „ rüoaeelo op 't bezwarende de._j^ « mroer e„de „ vraagt regten bi, den ov gan m^ verandering te brëwrT n verban,.' niet de nieuwe regeling der grondbelasting? 7no ii ilni ''t 'h"/-'' minister een minister zijn, die m allen il'è'ele 'liet belang der natie behartigt en zich jegens het va derland verdienstehjk zal maken. Sjir. komt vervolgens tot de staatsloterij. Het behoud daar van acht hij eene anomalie, als hij let op de afschaffing van de pacht der pandjeshuizen in Indië. Met den Heer van Ho gendorp noemt hij de loterij een onzedelijk middel om de schat kist te stijven, en hij vraagt: hoe is 't mogelijk de loterij te handhaven in ons land, waar de speler buiten'de wet gesteld wordt en geen aansprakelijkheid voor epeelschulden bestaat. De heer van Swixderen constateert met genoegen, dat de regeering alles gedaan heeft wat mogelijk is, om de begroo ting tijdig te doen behandflen. Hij heeft ook met genoegen vernomen, dat van de zijde der regeeriug zal worden overwo- I gen, of niet op eene of andere wijze aan 't bezwaar kan worden

The content is now more readable, however, it is still one long blob of the complete text of the newspaper. As you can see in the XML file, the content is divided into sections.

Exercise

Look at the XML file. There are different elements that divide the text. Which element would likely be used to separate articles from each other?

Now that we know how we can divide the various sections, let’s put this into code. Instead of storing all the output into one variabele, we create a variable, and store within it the information of one section. Then we print the variabele and empty it, so it can be re-used for a new section.

In code, this looks like this:

article_content = ""

for book in root_alto.findall('.//ns0:TextBlock', ns):
  for article in book.findall('.//ns0:String', ns):
    content = article.get('CONTENT')
    article_content = article_content + " " + content
  print(article_content)
  print("") ## add a linebreak between the separate sessions
  article_content = ""
 p. u«svd.

 r-\j iiWAv (-tyWw+Avi *,*i :'"«-«f4»eV*^ üi/jyw H^li

 -A. • Xö f !!•

 ALGEMEEN HANDELSBLAD.

 ABONNEMENTSPRIJS VOOR 3 MAANDEN. f n!?, terdam ƒ6.-. Voor de overige plaatsen des ri> ..ƒ7.-. ei'lijke nummers .„ 0.08. Bestellingen en aanvragen/y-öwA-o in te zenden. moet. v<>U! aan „ijn uiterlijk op den 15 d" van ilc 3** maand, iad verschijnt dagelijks, behalve op enkele letfltdegfeh.

 Zaterdag* 1 Januari.

 UITGEVERS-DIREiITETJREN: GEBROEDERS DÏÊJÖERÏCHS,

 PRIJS DER ADVERTENTIES: Van een tot vijf gewone regele f 1.28. Elke regel meer f 0.25. Aanvragen en vermelding van liefdegiften worden geplaatst per regel a 15 cents. Reklamés Of aard «jvelingen (beneden het Binnenlandsch Nieuws) por regel aöO cents. Groote letters worden berekend naar het aantal gewone regels, dat zij beslaan.

 Het jaar 1869.

 fcdi.' hl ,S,;loo Pen Jaar ondel- Onheilspellende tecken-ni. Ta Tnrir ** •*""** Iladdt'u «e^e». die de spanning tt h> • e" UriL''ceilland hielden voor het eind, niét egio vnn „en djr^atieken veldtocht. Het was slechts ifhekkendê bui, die wellicht eenigentijd :, *d «oven Europa loa to barsten, maar hoegenaamd ' '"U baren kon, zoodra gebleken was, dat geen dof toogen«ilteden bijsondere neiging betoonde, om In de ge» adigheden het oostersehe vraagstuk op nieuw aan 1 n. Liet wen de beide tegenstander» geheel aan zich gelijk blijkbaar de bedoeling Was, dan* was de Makkelijk te voorspellen. I>e zwakste moest buk* 'i sterkste en na eenige tegenstribbelittg legde dan moedige Griekenland gedwee liet hoofd iv den schoot. m ui de eerste dagen van Januari vernam men, dat op el van Pruisen was besloten tot eene konferentie teïBake wt grieksch-turksche geschil. Ttu-kije stelde vervolgens Hand een ultimatum, welks eischen door de mogendhe dslag der onderhandelingen werden gelegd. (ïrie 'ii met zich aan de samenkomst te onttrekken, »en desniettemin de konferentie hare zittingen voortzette oeeliut kwam, diende het oorlogsgezinde grieksche 'in ontslag m en kwam Europa weder tot rust. pts voor korten tijd echter, want eenige dagen later onderhandelingen tusschen eene fransche en eene spoorwegmaatschappij wederom vele gemoederen in an den aanvang van Februari af, tot in de maand pc, kon me„ m een aantal bladen onophoudelijk berich » opstellen leren, beseffende zekere geheimzinnige, maar lardiger bedoelingen der fransche regceriug, ten pc van Belgiê\ Die echter niet onmiddellijk door al deze vei schimmen 2l ch van hun stuk lieten brengen .en eoo ".I"- imspem-dcn, wat toch wel van deze geheele Pn 0 fa weïenliike beteekenis kon zijn, venuochten nooit aaera te ontdekken, dan het in hunne oogen tamelijk on- K. plan der fransche ooster-spoorwegmaatschappij, om, t*t overnemen van een paar belgische spoorweglijnen lijn zoo nauw mogelijk in verband te brengen fische en nederlandsche zeehavens en zoodoende - pUk niet mt zuivere mensehenliel'de, maai-te eigen bate- Kei nationaal verkeer te bevorderen.

 nderlingsto der geheele geschiedenis waren van ofiicieele <>•-aanhoudende verzekeringen, dat staatkundige beweegre- Sde van PrLvriv et SpCl Waren ' noch ** ** ««^od ,'' ,!« Flanir'Jk, noch bij de bezwaren door Betóë Alleen overwegingen van volkshuishoudkundigen akten, naar men beweerde, die voorstellen niet aan doen al hetgeen van dien aard te berde werd gebracht - liet men .met met een kluitje zich in het riet stn 'o weinig proeflioudenJ. te zijn, dat men wel genood > : naar andere, naar staatkundige redenen te zoeken ngn werden er aan de hand gedaan, maar voor wie keper bezag, bU , him . ' dat men ten slotte niets overhield, dan eene ngemotiveerde vrees der belgische regeering voor mo imiender fransche regeering. Dat degenen, die tot rstelling kwamen, niet geheel verkeerd hadden gezien, r mt zekere depêche van den veelschrijvenden graaf t. Dat de vrees ongegrond moet worden genoemd, ilechts hun gevoelen, maar blijkbaar ook dat der en tering . die aan de spanning een eind maakte, door toegefelijkheid te bewegen. «pour peu de besogne' genoeg „brult" gewe ïngen kwamen telkens in onüöop cii 'iTheid worden wederlegd; Fran " «Ie hanil, om de goede burj 1 te maken er p ii ■ w i I' 1 Z ' het publiek, li. dergelijke angstwekkend rocg . vraagstukken van algemeen deden op van het jaar Zixh nietvi , nder d, [ 'J later behandelen. tand der Bocharen toch, ofscl in verband Wet verschijnselen, die doen %± [e i oostersch 'te \„7 , 13 m-hst' al werd h,t "' ien aanvang des .Ide geschoven, is eene zaak, die thans alleen Oosten- P * t lT:i lT Si CZ ChlA ntm «I het verschil van den datSi, *tC geenCT t!Jd zoodaniS &M £•* het als eene europeesche aangelegenheid kon worden '" I''sten „«TT ' r Chters Waren in h«t Oosten op zoo v,e i rWd WCt andeM da!l «*F*> d»fc «^ ü- huf. 'f l 'T 2O" aU d 0 bonding van Egypte fc a w , tet f b7 Cn het hOOM gloeide. •'^'nieersivn gr PCn JMf niet biJzonder belangrijk uit FXanSS d g/°gP^ t ' het zal gedenkwaartigblU- d «er d?, nl s rH,.",V redelieVende omwenfehng, welke kng s rl-oüend!f v eD 5 Vool' de katholi^ w«eld door o ' • T' de geheele ™nschheid door M«!«ms kent. ' gewichtiSst« ondernemingen, die do '«-'n?'ï;titi;::tidf e"-epi^ kcn wij in °en **« *•***> '-Vork naai-San-Francisco. de" BpoorweS *n iA on b t'.T'i en, Z°U cc" Vo,slagm "deling P» velden / eblt ddel' om niet fee 1 «lC &n* %a,- mTloea *ö ree*^nnen weinige hWegS^* S B™* v™ het Suez-kanaal op de K op° I^ e i e o i riddellr dSChe Ze°' die ™d™ Urn e «il* gewichri'eT/v 11, StmCn °Ceaan' En het^r kfZia» g Chakt'ls de keten van het - ' "Ig ' een «"opmerkelijk jaar worden genoemd.

 BUITENLAND.

 Groot-Brittannie.

 "-1 ministerie-Gladste «, ■ ttt**» en aan hen, die de 2J!* ft geweigerd materieele hulp te geen werk kunnen en werklieden, •minster voor fmantófe fe?? bevorderen. De Heer Lowe , veel begint te bemoeien Ji\? bevreesd., dat de staat zich L.,1 I oor zich feL^f dlt' i za*«? - welke het publiek Jenhet wegzenden vankrai°r n- *«»ï hij en zijne anibtge tarende een tiidelijktu l-w'^ 0! *•*■*• hogers uit het land, felijk achten. Eene kL n *w' n, d ln de nijverheid, zeer b, -i hertog van MancW, hee? zioh nu echter gevormd, van werklieden te bevord„rl aa, r.het hoofll' om de" emigra- Rmigrants and Colonirf.i • ,D£ ze kommissie noemt zich k l* .,J?'?fPektus bepalen 7K Ald Corporation (Limited)" en elk a^ m \' iv aamieelen vl, H het kaP itaal hestaan zal S* dWaVl;f t leUw f ? niaatsXmrii *£ Het. beginsel, van het- Jctus 7^'Jk-. "Het doel onlT,:' ultP at- •» echter volstrekt rhuizer,, 18 "'et alleen otn a™ '^schappij," zegt het pros ronisten Hn u hunne hnig„";" ov °rtocht te betalen van land den. Met dooh ook om d« nieuwe fchsen, hete AT I zal men 1 een, e oedu ontvangst te be l^orwaardL4ool' aankoo,?°? n k°neessiën van land te i kS«V als het dei-e? f ? ? ndeTe wÜze, «locb op Is afn t ; o s taa n te» dit la nd T* \ sf&H m°gelP maken me ar te Staan. <tnu kosteloos of voor een kleinen Ie wijze, waarop S-T,^* ( 8 maf nea van zak^^?, hesprokenwordt/makcu j* praktisch vmden. tn > dit ftlantropi sche plan niet mit-* 1 J?hn Stuart Mdl heeft - SsriÏÏ.M Z'Jno meening te kennpn" C<?n brief *** c"n Reer TraagstuJj der cE n, gegeven aangaande het - ** uu vtoneesche emigratie. Hij toont

 aan, hoe dit vraagêtÜ'ï niet zoo eenvoudig is als sommigen ■ doch dat het twee zeer moei,dijke kwestiën van staat kundige moraliteit oppert; t„n eerste, wat het recht is van de eerste bewoners van een land om nieuwe kolonisten te weren; en ten tweede, welke de wettige maatregelenzijn beschaafd en ontwikkeld volk mag aanwenden om de schade lijke aanmatigingen van een Volk in een hooger staat van be schaving 1,- Vferen. Aangaande de eerste kwestie erkent «ie neer Mul, dal indien de Cnineesche en ■ o groote uit breiding, verkrijgt, Zij , «an een si cal huishoudkundig oogpunt beschouwd, nadeelig moet zijn voor de tegenwoordige bevol king , dööt de loonen te verlagen, en hen tot een minderen iïijn eU confort brengt; en dat., indien het *ekeï Was dat in dezen toestand geen verandering ZOÜ komen, het de wering der Chineezen wettigen zoude. Aan de andere zijde vraagt hij of het billijk is als bewezen aan to nemen, dat liet karakter en de gewoonten der Chineezen ni,jt ".'.' zijn voor verbetering. Zou men geen poging kunnen doen voor verplicht dtideïfljfjS, ten einde de kinderen der Cnirieexeü ie besclïaven'. De beste maatregel vindt de lieer Mill in zeer gestrenge wetten tegen de koclie-kontrakten, welke hij vermomde slavernij noemt. Zuike kontrakten behoorden niet alleen niet erkend te worde.i dooi de wet, maal' men behoorde hen, die ze aangaan, kon' vervolgen. Al bet nii alt zich heden tot zaken op de landver huizing betrekking hebbende. De Melboutne Argus <__«elt mede, dat te Tyi, een der eilanden in de Stille Zuidzee, een verschrikke lijke moord heeft plaats gehad op een zoogenaamd emigranten» schip, hetwelk echter in waarheid weinig verschilt \tm de slaven linalili.'i-s, die welei n Amerika en Afrika kruisten. Deze genepen lokken onder allerlei voorwendselen de ei rfvöTidigo eilan ders aan boord en brengen hen naar de australis,.he koloniën, die behoefte aan werklieden hebben. Dus Werden 280 inboorlingen van Tyi aanboord van liet fj rkschip Moren gelokt, om naar Qneenslahd overgebracht te worden. Do wanhopende inlanders ii gezamenlijk den oproer iv h I schip, vermoorden de bemanning en sprongen over. hooi f land te zwemmen. Slechts dertig lmniiei' bereikten de kust, e» 253 kwamen in de golven om. De e.igeiselu' dagbladen dringen er bij «Ie regeering op aan, om krachtig.- maatregelen te nemen tot Ket bedwingen van dezen «slavenhandel."

 De bijzonderheden van het verschrikkelijke ongeval te Bristol. zijn zoo pijnlijk mogelijk. De plotselinge dood van mijnwerkers, zeelieden of reizigers in een spoortrein is niet zoo aangrijpend als de dood van eene groote menigte, die uitgaat in de'hoop van een aangenamen avond te slijten. De Holbeinscho »doo denilans" ineen bal of in een i is verschrikkelijk, en men kan niet zonder diepe aandoening het ongelukkig lot lezen van die 18 mannen, vtouwcii en kinderen, die in den schouwburg van Dristol dood zijn gedrongen, toen zij de har lekinade gingen zien, die stee/S met het kerstfeest in Engeland gegeven wordt. Bijna 200Ó personen hadden zich verzameld bui ten de deuren van het gcbVuw, om in den bak en op de boven ste galerijen plaats te vimli-n. Toen de deuren geopend werden, stormde het publiek naar binnen. In den nanwen gang werd dé meniffte opgehoopt idrongen, het volk dat nog buiten de deuren was , hoorde de angstige kreten van «terug, terug" niet, en toen «ie bijna doodgedröngen menschen , den kreet van «brand, brand" aanhieven, om de menigte dus te verhinderen dringen, ontstond er een paniek. Een vrouw van vij was de eerste, die neder viel, en een groote mevr f haar heen, terwijl de o] pakte mens. en rechts golfde en hen, die op den dtrapte. Het oorverechcurende gillen, t Bineeken om hulp, en gena de, van ra i laalrten de paniek groot, r en §n zeggen. dat de zenuwen van nul waren tegen bet afschuwelijke, o aanschouwen . zonder te kunnen hah ine krachten noodig hadden, om zichiel te bescherm,'n. Een man van krach .w.wiens hreede schouders ontzag inboezemden, a verslaggever van de Doilij News, dat hij niet jne bijna bovenmensclielijke pogingen, nedei gedurende 15 rninnten op zijn rug lag, metwan ide voor zijn levensbehoud. Toen hij eindelijk be | lag een jongen dood onder hem. fckie diirfde, bevreesd voor een nieuwe paniek, de Op der harlekinade niet uitstellen, en de aardigheden der van Pierrot en harlekijn, deden de menigte lachen, . ,;1 li lijken in de koffiekamer lagen, en men de gewon i, naar bet gasthuis vervoerde, terwijl het klagen en jammeren „ii ben, wier betrekkingen' gedood waren, "niet eens ge hoord werden.

 Zelden heeft zeker zoo ccli spookachtig en verschrikkelijk drama plaats gegrepen in eenigeu schouwburg.

 Duitschland.

 BERLIJN, 29 De* [Pttrt. Rotr.) Algemeen werd dezer «lagen het bericht Verspreid, dat de Heer Uhden, eerste president van h,'! hoog gerechtshof, zijne betrekking zou nederleggen. liet blijkt thans, dat dit bericht onjuist is; de Heel' Uhden zelf ver klaart , dat hij er niet aan gedacht heeft om zijne demissie te nemen. In zooverre de verklaring van den lieer Uhden. Van waar mag men vragen, vanwaar komt het gemeld,, _feritóht, dat alom was verspreid en geloof voiid. zoo eensklaps vandaan'? Men zou zoo gaarne ccii anderen president aan het hoofd van dat hof zien staan, in de plaats van den man, die gedurende eene iveks van jaren zoo ijverig is werkzaam geweest om het aanzien van het hof te doen dalen. Toen derhalve door een der dagbladen het bedoelde gerucht was verspreid, gaf de leven dige wensch, dat het mogelijke bericht juist mogt zijn, daaraan als het ware vleugelen en weldra was het ter kennis gebracht van iedereen.

 De heer Uhden heeft dit bericht doen weerspreken; hij blijft op zijn post. En waarom? Hij hoopt, dat het tegenwoordige regime, dat de tegenwoordige liberale minister van justitie zullen plaats maken voor de ware orthodoxe leer in het' staat» kuudige , want — zegt bij — moge de minister een man zijn van eene verdachte kleur, aan het hof, "de bron van alle eer", daar wappert nog hoog en fier de vlag des behouds. In de beneden regioenen kan bet insgelijks veranderen, en is dat het geval, dan ben ik daar, om door middel van het hof goede dieusten aan de goede zaak te bewijzen. leder herinnert ï.ich nog hoe in de dagen van het konfiikt tnzschen de legeering en den landdag het hof werkzaam is geweest voor de ware beginselen. Op dien terugkeer Van den goeden tijd hoopt de heer Uhden.

 ïe Hallo heeft gedurende eene reeks van jaren eene inrich ting van onderwijs, liet zoogenaamde paedagogium, ingrooten bloei verkeerd. Het was gesticbt door August Hermanh Francke, een der hoofden van de piëtistische partij; maar het moet wor den erkend, en bet wordt ook openlijk orkeiid, dal de heel' Fl'ancke eene uitstekende methode bezat, eene uitmunten de school in het leven heeft geroepen eu eene menigte knappe mannen heeft gevormd. Ik maak hiervan vooral melding, omdat voor een twintigtal jaren of later, zeer vele zonen van hollandsche fa uiüicii daar hunne opleiding hebben genoten. ïvog dit weinige moet ik ei- bijvoegen, namelijk datjdie be roemde school is bezweken ten gevolge van de' streng piëtis tische richting aldaar bewandeld. Men beweert, naar ik verneem op goeden grond, dat de rus sische rijkskanselier, de beer G ortschakoff, m een onderhoud met den tra nscheh ambassadeuren den oortenriiksclien gezant zijne bevreemding heeft te kennen gegeven over de wijze, waarop door vele fransche en oostenrijksche dagbladen is gesproken over het verleenen der St. George-orde aan den koning van Pruisen. Hij verklaarde dat al hetgeen was beweerd, ten aanzien van de vijandelijke gevoelens door keizer Alexander gekoesterd Frankrijk en Oostenrijk, geheel en al ongegrond moest geacht Woraën. De keizer bad geene demonstratiëu gemaakt, dewijl hij geene zoodanige bedoeling had gekoesterd; alle beweringen van dien aard mochten derhalve even ongegrond als doelloos worden geheeten.

 De koning van Pruisen heeft aan 8 personen uit Hanover, die wegens landverraad ieder veroordeeld waren geworden tot één jaar gevangenisstraf, kwijtschelding van hunne straf ge schonken.

 — Sedert eenigen tijd liepen er geruchten, dat de minister president van Pruisen, graaf von Bismarck pogingen in het werk had gesteld om zich in Rusland, te Petersburg of te Moscon — de stad was! hem geheel onverschillig — eene krant aan te scnaflen. \\ at er den staatsman aangelegen kon zijn, om iv het hart van Eusland een partijorgaan'te bezitten,, vatte nie mand ; zeker) is het nogtans, dat de vergramdste aller kran ten en krantjes, mejufvrouw de Moscmier Ze.ilunq, op zekeren dag met groote letters eene poging bekend maakte om haar te verleiden. _ Het geval werd niet brommende blootgelegd, maar op delikate wijze aan het licht gebracht met zoodanige termen, als den lezer kondenlaten raden wat er gaande was. Hoe voorzichtig echter ook de Moscaucr Zeitung geweest ware, toch ontging haar berichtje den Argus-blikken der offi cieuse berhjnsche pers geenszins. De Norddeutsclie verklaarde josweg de Moskauer verklaring voor een verdichtsel, maar de Moskauer is veel te fatsoenlijk om te jokken. In haar

 jongste nommer handhaaft zij, ook tegenover liet bei'lijrifche dementi. jtoutwcg haar dementi. »Dat ei' uit Derlijn pogingen in het werk werden gesteldom onze krant in handen te krijgen is en blijft waar." De Nord deutscff had namelijk haar ambtgenoot uitgetart e«3nig auten tiel i tuk openbaar te maken, waaruit de ónlkooping *<mdc kunnen blijken. Een autentiek stuk ki unen wij wel is waar zegt de Moskauer niet leveren. Maar wij zullen beter doe* «•Or'angs is de generaal von Schweinit/, .voeger militair agent in Petersburg, thans gezant in Wc n . ..'ij hebben h niegen den gem-raal von Schweinitz yersoonlijl f/'-nige maanden geleden wendde hij ziel' 'door bemiddeling onzer feteraburs/er vrienden, met liet voorste! van den persoon, die Rein daartoe volmacht gegeven ha' a . met het verzoek zoodanige artikelen op te nemen, als men ons uit Berlijn zoude zenden. Men deelde hein mede, dat het vergeefs zoude ziju, ons dit voorstel oök maar mede te deelen en dat men van te yol-en er op ».ou kunnen rekenen dat h.'t niet aangenomen Miiile Morden. Na eenigen iij.l ovuiiiochijiilijh des te Japger durende, naar mate het noodig was om zich met den persoon weder in verbinding te stellen, ilie den generaal von öchweiuitz tot dit voorstel had gemachtigd) werd ons een nieuw voorstel gedaan, De eene dienst is «len andere waard: men verzoekt ons mede te deelen, dat, wanneer wij de berlijnsche artikelen op ofüeieuso wijze in ons blad wilden mededeeien al de duit.ehe dagbladen, die graaf von Birmarck genegen zijn, zoodanige mede deelingen en korrespondentiën zouden opnemen, als wij noodig zouden achten, dat in de buitenl. pers wierden opgenomen. Ook dit voorstel kan niet worden aangenomen. — Ten gevolge van do buitengewone toeneming van het aan tal kloosters on kloosterlijke Inrichtingen, vooral 'ook in de zui vel' protestantsche provinciën van Pruisen, zijn bij den pruisi schen landdag zeer vele petiën ingekomen. De zaak heeft in zeer hooge mate de belangstelling der bevolking getrokken, en in niet mindere mate is dat het geVal met het thans open baar gemaakte verslag der diskussie daarover gevoerd in de zittingen der kommissie voor de petitiêh van het huis der af gevaardigden. De zittingen dier kom,nissie ziju bijgewoond door regeeringskomniissarissoii van drie miuisteriën, namelijk van jus titie, binnenlandsche zaken en eereilieiist. Opmerkelijk is het, dat de regeeringskommissaris van het ministerie van eeredienst als het wan- mag gezegd worden de advokaat der geestelijke orden te zijn. Trouwens gaat nien na door wien de regeeriiigs kommissai'i's in kwestie was afgevaardigd--, namelijk door den heer von Mühlei', een protestant seh minister van Zeer sterke ultva montaansche beginselen, dan laat zich de zaak verklaren. De beiden andere kommissarissen hebben eene geheel andere hou ding aangenomen; zij zijn echter van gevoelen, dat de tegen woordige wetgeving op het recht van vereeniging aan vele dier kerkelijke vereenigingêu recht van bestaan geeft, iv zooverre zij geeiie aanspraak maken op recht Verstaat nien onder klooster slechts die inrichtingen , waar personen, die bepaalde geloften hebben afgelegd, zich Vereèni gen tot het verrichten van gemeenschappelijke godsdienstoefe ningen, en welke stichtingen rechtspersoonlijkheid bezitten, dan moet gezegd, «lat sedert 1810, toen de kloosters bij de wet zijn opgeheven in Pruisen, slechts zeer weinige zijn blijven be staan. Maar dit heeft geene schade aan de groote zaak gedaan en daarin zit de jezuïtische kunst, dat wen de kloosters heeft verborgen achter allerlei voorwendsel»; er zijn gestichten in het leven geroepen tot verpleging van zieken, tot opleiding der jeugd, en de geestelijke mannen zijn geworden ziekenoppasaers, onderwijzers, enz., enz., iv een woord zi| hebben allerlei gedaanten aangenomen, zegt de Ifeser-Zeilun;. Men heeft sommige pro vinciën van Pruisen als het ware oveistelpt niet jezuït'en, re demptoristen, franciskanaxs, enz., die meu uit België, Frankrijk, Zwitserland en van elders h in den biechtstoel, in statiën en op andere wijze de protestantsche leer to bestrijden, van welke taak zij >-','b hebben gekweten naar hunne bet:!e'kiaeliten, dat moet men hun nageven.

 Daarenboven hebben zij nog een middeltje gebezigd, even onschuldig als voordeelig, eene soort van smokkelarij op het gebied der weldadigheid geplegd. M, n leeft namelijk bij de 826 statiën, waaraan verbonden zijn 5820 leden van het man nelijke en 1564 van bel vrouwelijke geslacht, en schier tal loos ta! en inrichtingen van weKadigbeid, enz., weten te voegen, geene kloosters in den zin der wel,, wel degelijk kloosters in den geestelijken zin. Het huis, waarin zulk eene weldadige stichting wordt gevestigd, behoort aan een partikulier, die alle nooelige wettelijke maatregelen van voorzorg heeft getroffen, Om te verhoeden , dat, na Zijn overlijden, het huis niet aan een "goed" erfgenaam in handen valle en op die wijze woeke ren die instellingen overal voort. Is er tegen deze ontduiking der.wet niet te waken'? vraagt de Magdeb. Zeitung. Wij ziju van gevoelen, zegt het blad, dat het hms der afgevaardigden het middel in de band heeft om dien kanker nit te snijden, nanielijk door de bepalingen op dat stuk, iv het algemeenpruisische l'andrecht aanwezig, weder in hel leven te roepen, of beter gezegd, toe te zien en te waken voor de richtige toepassing daarvan. •

 Oostenrijk.

 Ook te Praag; Brunn en Griitz zijn groote arbeidersmee tings gehouden om te petitioneereu voor het recht van vereeni ging, vergadering en koalitie. — Volgene mededeelingeii der Presse staat ook Pöborl, dat het brandpunt kan worden genoemd van den opstand, op het punt van zich te onderwerpen.

 Frankrijk.

 De Heer Ollivier heeft, naar men beweert, drie dagen uitstel "d, cm zijn ministerie zanten te stellen, De 2'emps deelt mede, dat het hem niet gemakkelijk valt, om ambtgenooten te vinden. Hij kwam met eene menigte portefeuilles onder den arm, in de vergadering van het regterccntrum, beweert het oppositie blad, doch zonder er een enkele kwijt te kunnen raken, moest hij weder vertrekken. Indien dit waar is zou men bijna kunnen gaan denken, dat hij de kroon van Griekenland ot van Spanje, in plaats van eenige ministerieele portefeuilles, te begeven had, doch men moet niet vergeten dat de Temps, het orgaan dei uiterste linkerzijde, den heer Ollivier zeer weinig genegen is, en zijne moeieiijkheden en bezwaren zeker niet door een ver kleinglas ziet. , . Zooveel is echtet ïeke.'r, dat de heer Bufiet, de iutrtekendste nwoordiger van het linker-eentruni, geweigerd heeft zit ting te nemen in het nieuwe ministerie. De Palrie, die het ministerie-Ollivier met de levendigste toejuichingen ontvangt, deelt dit bericht mede en betuigt haar leedwezen over dit be sluit van den heer Buffet, hetwelk het blad niet onduidelijk verklaart, dat zoo onparlementair mogelijk is, daar hij de ver tegenwoordiger is van het linker-centrum, dat een groot ge deelte uitmaakt Van de. meerder'ieid cii dus in hot nieüWo ministerie vertegenwoordigd moet worden. De imperialistische bladen, die het persoonlijk gezag steeds uit al hun kracht ondersteund hebben, volgen het keizerrijk in al zijne lotgevallen en ondersteunon nu met prijzenswaardi gen ijver het hervormde regeeringstelsel. Men begrijpt echter hoe pijnlijk deze plotselinge verandering van politieke richting voor velen hunner zijn moet, en men zal derhalve de sierlijke wijze waardeeren, waarop de Patrie Vau den nood een maakt, "Alle ernstige bladen, die aan de belangen van het land den ken , prijzen den brief des keizers. Wij willen de artikelen niet aanhalen van den Conslitutionnel; van Ie Peuple Francais en der andere dagbladen, die, even als wij, toegewijd aan de keizerlijke instellingen, met een waar genoegen elke daad toe juichen , die geschikt is om die instellingen hechter te maken 'en haar een nieuwen luister te geven, enz." Wie zou een jaar geleden ooit gedacht hebben, dat de Patrie vóór 1 Jan. 1870 den parlementairen regeeringvorrn op de koel bloedigste wijze "een nieuwen luister" zou genoemd hebben van het tweede keizerrijk. W.at moeten de redacteurs van de Palrie eene onaangename gewaarwording ondervinden, als zij hunne vorige hoofd-artike len nog eens onder de oogen krijgen. De Temps verhaalt eene vergissing, welke de heer Emile Ollivier maakte toen hij den brief des- keizers ontving. Hij ging onmiddellijk uit om het bericht mede te deelen aan zijne ambt genooten 'van het rechtercentrum, die juist eene vergadering hielden in het Hotel du Louvre; hij vergiste zich echter en liep bet Grand Hotel binnen, waar het linkercentrum verga derde. Hij had zijn rechterhand voor zijn linker aangezien, en de verwondering van het linkercentrum werd slechts geëvenaard door die van den heer Ollivier.

 Met groote beleefdheid werd hij echter door eenige afge vaardigden ontvangen, en na een gesprek van eenige minuten las hij den keizerlijken brief voor. Hij ontving do gelukwenschingen van het linkercentrum; de president bedankte hem voor zijn beleefde mededeeliug, waarop bij zijn afscheid nam, en naar de vergadering van hei n centrum^ vertrok. Deze vergissing had hem echter volstrekt niet uit a^Bfentrum gebracht, en hij deelde glimlachende zijne vergr^l^ mede aan het rechtercentruni. De heer de Forcade, de ex-minister, die alle centra schuwt, en zich aan de uiterste rechterzijde vastklampt, is als kandidaat voor het Wetgevend Ligchaam opgetreden voor het departement /'Lot et Garonne." De heer de LangsdorfF, een parijsch adrokaat, treedt

 pp als kandidaat der liberalen en zijn adres aan de kiezers is>oo bijteild mege'ük. /.Ik ben juist het tegenovergestelde van een öfï cieelen kandidaat. Mijii tegenstander, de heer de Porcade, die uom uwe stemmen verzoekt, is liet persoonlijk gouvernement, dat uit het venster geworpen is en door de deur weer tracht bin nen te komen, -kien wil van het departement Lot et Garonne ie mannetjeshuis maken, een asiel voor hetgeen Frank rijk verwerpt. Men overhaast daarom de verkiezing, men tracht u te verrassen en men wil u den tijd niet geven ila te denken, en met elkander te raadplegen, wien te verkiezen." Het Jouraat des Débuts noemt den brief des keizers aan den heer EiilHe Gllivier een echt konstitutioneele daad. De lieer Lemoine ziet, even als wij gisteren opmerkten, een zeer gun stig teeken in de daad des keizers, cm zijn prerogatief over te dragen aan den lieer Ollivier als hoofd Van 1 het kabinet en dezen de ministers te laten kiezen.

 wil een homogeen ministerie; maar een homogeen : kan slechts het resultaat ziju van partijen , «li' gelijk denken. En nu doet zich de vraag voor: welk sclicuwspelhiedt Ótfs- de kamer aan op het oogenbiik, dat zij voor het eerst, aan zich zelve overgelaten kï De partijen zijn uiteengesjiat en in tal van fraktiën verbrokkeld, even' als een werk van mo zaïek, dat op den grond is gevallen. *Tüü2 les eentres s'y trouvent, excepté Ie centre de gravité." /'Daarin is, naar wij gelooven, de eersie en groote moeielijk lleid gelegen, welke de toepassing der nieuwe staatkunde zal ondervinden, Er is gebi'ek aan mannen. Uit dien hoofde is het misschien te betreuren, dat men het engelsche stelsel niet ten einde toe heeft gevolgd; dat men namelijk aan den eersten minister geen algemeene funktie'n, zonder bijzondere attributen, heeft gegeven. De overgang zou, indien men een minister van staat, belast met de leiding en de verdedi ging van de algemeene staatkunde der regeeriug, behouden had, gemakkelijker zijn geweest. Eniilo Ollivier kan er op rekenen, dat de last van den parlementairen strijd bijna geheel op hem zal rusten, en do bijzondere werkzaamheden, aan dit of dat departement verbonden, kunnen alzoo zijn vrijheid van handelen slechts belemmeren, on eene taak, op zich zelve reeds zeer moeielijk, verzwaren. Emilie Ollivier zal ook nog met andere moeielijkheden te kampen hebben. Door zijn groot talent geroepen tot eene po sitie, welke in een vrij land als de aanzienlijkste, als de schit terendste beschouwd wordt, kan hij niet hopen, dat hij aan den nijd — die onvermijdelijke wet '— zal ontsuappen. Hij zal dus in de personenkw.estie tal van hinderpalen ondervinden. Hij zal op zijn weg zoowel wrevelige en afgunstige lieden, als weifelende en schroomvallige vinden. Er zullen mannen zijn, die gaarne eene portefeuille uit handen des keizers zonden aannemen, maar die weinig gevleid zijn, als Üllhier bun eene aanbiedt. Anderen zullen onder den indruk handelen — die, het moet ge zegd worden, vrij algemeen is — dat men eene nieuwe proef neming gaat wagen, dat die proefneming gevaarlijk is, en dat zij, die er het eerste werktuig van zijn , er ook de eerst otlers van zullen wezen. Zij willen —om ons van cc- gomeen zame uitdrukking te bedienen— dat Varken v^-'■ waSschen. De vraag is dus: wie zal zich het eerst aan- werk zetten? Maar wij voor .ons zijn op dat punt in £;«x«en deele ongerust.' De heer Haussmann zal v.-.*arscliTJulijk als prefekt van de Seine vervangen worden door den prefekt van Lyon. Deze zal in het gehausmanniscierde Parijs nog vele zaken te doen vinden. Zoo lezen wij bij voorbeeld in een der dagbladen, dat in de hoofdstad der beschaafde wereld nog 1539 olielampen de stra ten in de 'afgelegene wijken verlichten. De bekende lantaarns, die in liet luidden der straat kingen en met touwen en hijsch blokken op en neder worden gelaten, bestaan nog. In "den goeden ouden tijd" hing men er de royalisten aan op, en »a la lanterne" was een kreet die men te vaak hoorde. Li het hartje van Parijs hangen nog 714 van die|lantaarns, die aan het revo lutionaire blad van den heer Poch -fort den naam gaven, zoo dat men bij eene toekomstige revolutie nog in staat, zal zün eenige staatkundige tegenstanders door ophanging onschadelijk te maken.

 Er is weder een nieuw plan aan de hand gedaan-'eom^ de reis tusschen Frankrijk en Engeland te verkorten, en gemakkelijker te-maken. Een fransch ingenieur Eugène Burel wil noch een brug noch een tuunel maken, doch wenscht eenvoudig het ka naal op te vullen. Niets is zoo gemakkelijk als dit, zegt hij; Engeland wint een nieuw graafschap, Frankrijk een nieuw de partement, eu wij laten een kanaal, een engelsche mijl breed , open, waar een stoompont elke vijf minuten de reizigers over heen Zet. Om het kanaal op te vullen heeft men een menigte puin, vodden en «rubbish noodig, en de Pall Mali Gazelte stelt voor, dat iedereen de zaken daar hij geen weg mede weet, en die overtollig zijn geworden, in het kanaal werpe. ledereen heeft in zijn huis een menigte zaken, (he men behoorde weg te werpen, doch nog steeds bewaart, ofschoon het stofnesten zijn, en als iedereen zijn oude kwitanties, zijn aandeelt-n in maatschappijen met limited liability zijn, oude schoenen, oude meubelen, als de romans in drie deelen die hem verveeld hebben, enz. enz., in het kanaal wilde werpen, zou den zij het roemrijk werk tot nut van het land en henzelven kunnen bevorderen. De staat behoorde echter het voorbeeld te geven. De keizer werpt het persoonlijk gezag weg, de prefekt van Parijs behoorde eveneens de oude olielantaarns ni het kanaal te Werpen en de heer Ollivier moest zich ont doen, van de officieele kandidaturen. Als Engeland niet achter bleef, en al de standbeelden die Londen ontsieren aanbracht, zou het land misschien zelve de zeltVerloochenende opoffering willen doen, Zegt de Pall Malt, om het geheele huis der lords in den afgrond te werpen en als de heer Burel levende perso nen als "rubbish" wil aannemen, zou het blad niet ongeneigd zijn hem het londensche armbestuur present te doen. Als andere handeldrijvende natiën hethun internationalen plichtrekc* nen mede te werken tot dit voortreffelijk doel, zou men misschien ook wel in Nederland wel eenige instellingen eu monumenten kunnen vinden, die men wilde opofferen.

 Rumenie.

 In de Kamer heeft er eeno korte diskussie plaats gehad over de loterij-loening der stad Bucharest. De minister van bin nenlandsche zaken heeft gezegd, dat deze leening met geen rumeensche wet in eenigen strijd is, en mitsdien niet kan wor den goweerd. De Kamer is daarop met groote meerderheid overgegaan tot de orde van den dag.

 BINNENLAND.

 Eerste Kamer der Staten-Generaal.

 's GRAVENHAGE, zitting van Donderdag 30 December. De Voorzitter deelt mede, dat is ingekomen een adres van het het prov. collegie van beheer en toezigt der kerkelijke goederen van de hervormde kerk, tegen de weglating der som uit het hoofdstuk VII C der staatsbegrooting, voor de kosten van dat collegie uitgetrokken. — Verzonden naarde commissie voor de petitiën. Aan de orde zijn de volgende wetsontwerpen: I°. tot toestemming der huwelijksverbindtenis van H. K. H. prinses Maria. Met algemeene stemmen aangenomen. 2°. de Wet op de Middelen. De minister van finantiën (de heer van Bosse) beant woordt de aanmerkingen, in het verslag der commissie van rapporteurs voorkomende, a. Daarin werd gewezen op het late tijdstip voor het behandelen der begrooting, en gevraagd, of de regeering niet gepaste maatregelen kon nemen, om daarin te voorzien'? Of de regeering bij iuagte is daaraan iets te doen, moet de minister betwijfelen, vooral als hij let op de oorzaken der vertraging; vooreerst de strekking in de tweede kamer, om telkens op afgedane zaken terug te komen, ook op die, welke sedert de grondwetsherziening als beslist te beschouwen zijn; en waar niet altoos de regel betracht wordt, om veel af t,- doen in korten tijd. Een aantal kwe-stiën, die reeds voor '20 jaren zijn beslist, worden telkens op nieuw ter sprake ge bragt en aan kritiek onderworpen. Het is dus voor de regee ring hoogst moeijelijk daaraan iets te doen. Maar de tweede oorzaak van de vertraging in den loop der werkzaamheden, is het ongelukkige vasthouden aan het beginsel, dat bij de slui ting der zitting, wat aanhangig blijft, als niet gedaan wordt beschouwd. Daaruit vloeit voort een nieuw sectie-onderzoek, sect-ieverslagen en antwoorden der regeering. Als men wilde voortgaan op de voorafgaande stukken en de «aken aanvatten in den stand waarin zij waren, dan zou vrij wat meer Mge daan kunnen worden; maar het is bekend, dat er verschil van gevoelen over die vraag is, waaraan «Ie regeei-mg vrees Y fa y Sr is ook gewezen op de wenschclijklie.d van een ( ™*™^f de rijde del regeering. b. v. het indienen .eeue-r Igu neene v. , waariij voor het, geval, dat geene HOn^ffi^™ het einde «les jaars kan vastgesteld woiu ■ } credjetwettenioorg^^ jiende begroot i»g «^"S*™ vastgesteld zijn. - De ("'*, f,. l';: nbKd:tnet eUd,-i .'.l'.k'.rti.ig van beraadslaging ri. , eiTfmkltTet oog ep een wettelijk uitstel Het eenige is z i, dat de tweed* kamer zoo spoedig mogelijk de staats begrooting ontv.mge, en dat zij vooraf geen andere belangrijke wetten in behandeling neme. En wat de indische be«n'óoting

 betreft, deze is afhankelijk van de stukken uit Indië, waarvan de regeering noodzakelijk'in het bezit moet zijn gesteld. —Do slotsom is, dat de regeering vooralsnog meent mets tot weg neming der vertraging te kunnen doen, maar wat zij kan zal zij doen. 'b. de aandrang tot herziening van het liadastcr der gebouwde, alommen. De minister refereert zich aan het antwoord in de andere kamer, en herinnert, dat reeds iv het vorige jaar een ontwerp nopens de kodificatie der grondbelasting is inge diend, waaruit reeds voor de ongebouwde eigendommen ver betering kan voortvloeijen Als dat ontwerp vastgesteld is, dan kan - welke maatregelen te nemen zijn, om te vol «loen aan het voorschrift der wet, dat reeds al'te lang onuit gevoerd is gebleven. c. de vermindering van don accijns op de zeep. De regeering zal dit gaarne in overweging nemen. di de staatsloterij en de aandrang tot de afschaffing van de splitsing der loten. Reeds is In het verslag er op gewezen, dat daaruit andere misbruiken zouden ontstaan, en de minister is ook van die opinie. Intusschen andere leden meenen, dat het wei kan. Er is dus verschil van gevoelen op «lat punt, maar de minister vk:rj?t van zijn standpunt op de onmogelijkheid om de deelneming aan vreemd* loterijen uit te sluiten. Sommige regterlijke c-oilegiën meen. van 1814 niet toepas selijk is op de negotiatie van 1 ..Nn is het moeiclijk te ondersclicitlen. of de leening i . eene negotiatie is. De minister Veld justitie heeft een ontwerp gereed om in dat bezwaar te voorzien. zaak blijft steeds bestaan: als men de splitsiug verbiedt, zijn er veelvuldige gelegenheden, om in windloterijeu deel te nemen, die veelal tot schromelijk bedrog aanleiding geven, en waarbij niet gezegd wordt, dat ile deelnemer een lot huurt, dat misschien ook aan 20 anderen eveneens verhuurd is. Intusschen is de minister gaarne bereid, even als hij de huren verboden heeft, na te gaan in S ook ten aanzien der splitsing verbetering kan worden aan gebracht. e. de uitgifte van schatkistbiljetten in verband met de vraag of de wet van 1851 toepasselijk is op de biljetten, die, krach tens het ontwerp dat nog aanhangig is, zullen vastgesteld wor den, Hierop moet de minister onvoorwaardelijk toestemmend antwoorden. Hij staat ook stil bij het gevoelen, dat de uit gifte van schatkistbiljetten zeer geschikt is om een tijdelijk tekort te dekken. Hij beaamt dit; de min -. ';** is mi, na cle vaststelling van de koloni ,'ijue wet, meer dan ooit afhan - u. af n ' zood, at ' als juiste opgaven nit Indië o.i ■■ '..'" !mmf el. ViUl, \°' loniSii niet geneigd is o." * *f°™}? hudrageii ter beschik kius? Vanden mi!"'-''' van t!nfll)tiei! ** «tellen, er on -7 ,v.vie'i.l io hë '-en minister van tinantiën omtrent den stand def Wv- «4 Eerrt in December van dit jaar. zegt de mi • » „^wist ik hoe de stand van het dienstjaar 1867 in India' .vas. Intusschen moet hij in Juli of Augustus de begrooting opmaken. Hij heeft dan alken eenige indices nopens den staat der indische kassen; want, als er veel in in. dan bewijst dit, dat de uitgaven minder hebben bedragen. Kn onlangs nog is gebleken, dat de som van 9Va ïnillioen in 18G7 onuitgegeven was, «loch men weet nog niet hoe het met d van 186 S gesteld is. De minister weet dus niet. of 'Cr-uiet nog saldo's zijn, die tot vermindering van het zoogenaamd tekort kumnien strekken; dal er zijn, weet hij uit den staat der ikïisscii Wat moet nu de minister van finantiën bij het opmaken der begroeting doenV Moet hij tot verhooging van belastin gen overgaan 't Of voorbarig eene leening sluiten , die rente betaling vordert ? Hij gelooft niet, dat dit eene goede linnii tieele staatkunde zou zijn. — Hij moet dus wel zoeken naar een middel om de begrooting te doen sluiten. en daartoe is het best schatkistbiljetten uit te geven, die bij een andere te sluiten Leening door obligatiën kunnen worden vervangen. Op ie traag in net verslag zegt hij. dat, als er een tekort over 18<>8 zou blijken I dan art. ;i der voriga wet op de middelen aan'de regeering de bevoegdheid geeft schatkistbiljetten uit te geven. Maar nu het tekort verdwe nen is, komt dut niet te pas, en nimmer zou dit het geval kunnen zijn tot een hooger bedrag dan het te kort zou blij ken te bedragen. — Voor 't overige zet de minister uiteen, dat het voor de finantieele administratie geen groot bezwaar op levert schatkistbiljetten uit te geven. Hij «keet dat daarover verschil van gevoelen bestaat, misschien wel gegrond op vroe gere misbruiken, krachtens de wet van 1834; maar voor een klein bedrag schatbistbiljetten tot een' zeer lage rente duurzaam in circulatie te brengen, dat acht hij een groot voordeel voor de schatkist, frankrijk , dat zeer ruim is in het uitgeven van schatkistbiljetten, is een voorbeeld, dat de minister niet zou willen volgen, en toch betaalt het slechts een half pCt. rente 's jaara -, voorts geeft hij de verzekering, dat de aanneming der wét oji de middelen niets praejudiciëert aangaande het aan hangig ontwerp, dat de zaak op een anderen voet regelt; ter wijl bovendien de minister van finantiën geen gebruik van die eventueele wet maken kan dan met medewerking van de wet gevende macht, omdat slechts een zeer miniem bedrag aan rente uitgetrokken is, en du sbij elke uitgifte, krachtens de nieuwe wet, de tusschenkomst van de wetgevende macht moet worden ingeroepen. De heer Sasse vak Ysselt betuigt zijne verwondering dat, terwijl de minister van justitie een ontwerp gereed maakt tot afschaffing der tienden, 't departement van finantiën nieuwe tienden creëert en vooral in t land van Kuyk, waar geheven wordt van heidegronden, die ontgonnen worden door zeer ge ringe menschen. Die inning heeft ook plaats gehad op eene wijze, die niet passend is voor 't staatsbeheer. Die inning ge zien hebbende schoot hem in de gedachte de geschiedkundige uitdrukking en de beteckenis van grijpgorven. Hij gelooft dat het rijk dit jaar veel van Se gnjpgarven tot zich genomen heeft, en dat wel van de pionniers der ontginning. In Sep tember beeft lui gemeentebestuur van Cuyek zich tot den minister van finantiën gewend met zijne bezwaren, doch tot op heden geen antwoord ontvangen. Hij hoopt dat de minis ter zich persoonlijk die bezwaren Zal aantrekken en overv, of er niet verjaring bestaat. De minister van finaktikn geeft den spreker de verzeke ring, dat zijn wensch reeds is vervuld. De minister heeft alles onderzocht, maar weet nog niet of hij verantwoord is, als hij de tieudheffing zou staken. Het is waar, de novale tienden zijn afgeschaft-, maar onder voorwaarde dat er aangifte der landerijen gedaan werd; de minister gelooft niet dat die aan gifte gedaan is. Is dit niet 't geval, dan verbiedt de wet ont heffing en moet de minister hellen. Het doel van 't onderzoek is echter om na te gaan in hoever die kleine ontginners, zeer eenvoudige menschen, die niet weten van al die formaliteiten, kunnen worden ontheven. Hij gelooft wel. «lat er termen zijn om anders te handelen, maar niet zonder medewerking der wet gevende macht, die hij casu quo gaarne zal inroepen De heer van Nisfbn van Paknekden behandelt: 1 de late vaststelling der begrooting en betoogt de wenschelykheid van een algemenen tijifelijken maatregel van voorziening waarte gen ook geen grondwettig bezwaar kan bestaan: — - . oe ner : ziening van 't kadaster der gebouwde eigendomiiien die hij ook nood- acht; - 3°. de kwestie der uitgit eu n schaft st biljetten, waaromtrent hij van gevoelen verschilt met den nu- De 'heer Sasse van Ysselt dankt den minister voor ziin wel willend antwoord. Hij vertrouwt daarop. eR n J e Zt van 1840 komt hierbij in aanmerking, maar ook üe oucu, tos tiiiiien van het land van Cuyck. . . , , , De heer Schot is verheugd, dat de minister meent, dat de wet tot kodificatie der grondbelasting verbetering zal kunnen brengen in de repartitie, maar hij is daarmede met voldaan, want hij wijst op de vlugt. die de nijverheid in JNoordbrabaiit en Twenthe heeft genomen; op «Ie uitbreiding van steden, als den Haag, Arnhem, enz. Als men daarop let, dan is t toen zeker dat de grondbelasting op gebouwde eigendommen veel meer dan in 1834 moet bedragen, zoo.iat eene verminking met toen niet opgaat. Maar ook .!,' onsebo.iw.U- .-iireni on.en zmi door den aanleg van wegen, kanalen, enz tlaan in i ™ ductieven staat, en denfctte^^MtJe»» ™_ alleen wat bet „votum der pr > ««^ thimsnit;t gen zelve betreft. Hij meent _ '' ' ' „.l t a 1 1,.,.„ eene nieuwe op rechtvaardige JfJCT^'S^JsJbrengen. Hij wijstechter taxatie rechtvaardig!!-..k *). ;. oi> „ rüoaeelo op 't bezwarende de._j^ « mroer e„de „ vraagt regten bi, den ov gan m^ verandering te brëwrT n verban,.' niet de nieuwe regeling der grondbelasting? 7no ii ilni ''t 'h"/-'' minister een minister zijn, die m allen il'è'ele 'liet belang der natie behartigt en zich jegens het va derland verdienstehjk zal maken. Sjir. komt vervolgens tot de staatsloterij. Het behoud daar van acht hij eene anomalie, als hij let op de afschaffing van de pacht der pandjeshuizen in Indië. Met den Heer van Ho gendorp noemt hij de loterij een onzedelijk middel om de schat kist te stijven, en hij vraagt: hoe is 't mogelijk de loterij te handhaven in ons land, waar de speler buiten'de wet gesteld wordt en geen aansprakelijkheid voor epeelschulden bestaat. De heer van Swixderen constateert met genoegen, dat de regeering alles gedaan heeft wat mogelijk is, om de begroo ting tijdig te doen behandflen. Hij heeft ook met genoegen vernomen, dat van de zijde der regeeriug zal worden overwo- I gen, of niet op eene of andere wijze aan 't bezwaar kan worden

Now we have a page of plain text that is better structured. The only thing left is to retreive the page number, and then we’ll have all the information to save this data to a textfile.

Exercise

Look at the XML file. Where can we find the page number?

Exercise

Write the code to extract the page number from the XML.

The page number is:

P1

Load the Didl file and examine the structure

We now have a more readable page with the corresponding page number. However, if we store this as is, we will have no idea from which newspaper this page was extracted. This makes it of limited reuseability. In lesson 6 we described that we can find metadata corresponding to an Alto file in a Didl file. The alto and Didl file have the same identifier, so you can match them.

In our case, they both have the identifier 1.

Exercise

Load the corresponding Didl file in your notebook. Name the root ‘root_didl’. Look at the structure of the file.

This leads to the following output:

<?xml version='1.0' encoding='utf8'?>
<ns0:OAI-PMH xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:ns0="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:ns2="urn:mpeg:mpeg21:2002:02-DIDL-NS" xmlns:ns4="info:srw/schema/1/dc-v1.1" xmlns:ns5="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ns6="http://krait.kb.nl/coop/tel/handbook/telterms.html" xmlns:ns7="http://www.kb.nl/namespaces/ddd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/     http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<ns0:responseDate>2015-04-14T14:15:45.386Z</ns0:responseDate>
	<ns0:request verb="GetRecord" metadataPrefix="didl">http://services.kb.nl/mdo/oai	</ns0:request>
	<ns0:GetRecord>
		<ns0:record>
			<ns0:header>
				<ns0:identifier>DDD:ddd:010097934:mpeg21</ns0:identifier>
				<ns0:datestamp>2012-07-19T01:01:12.372Z</ns0:datestamp>
				<ns0:setSpec>DDD</ns0:setSpec>
			</ns0:header>
			<ns0:metadata>
<ns2:DIDL>
				<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21">
					<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:metadata">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Resource mimeType="text/xml">
							<ns4:dcx>
								<dc:title>Algemeen Handelsblad</dc:title>
								<dc:identifier xsi:type="dcx:PPN">832337900</dc:identifier>
								<ns5:alternative>Ook bekend onder de naam Handelsblad</ns5:alternative>
								<ns5:isVersionOf>Handelsblad</ns5:isVersionOf>
								<dc:date>1870-01-01</dc:date>
								<ns5:temporal>Dag</ns5:temporal>
								<ns6:recordRights>Koninklijke Bibliotheek Den Haag</ns6:recordRights>
								<dc:publisher>P. den Hengst en Zoon [etc.]</dc:publisher>
								<ns5:spatial>Landelijk</ns5:spatial>
								<dc:source>KB C 21</dc:source>
								<ns6:issuenumber>11872</ns6:issuenumber>
								<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21</ns6:recordIdentifier>
								<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21</dc:identifier>
								<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								<dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-1">nl</dc:language>
								<ns5:isPartOf xsi:type="dcx:collectionIdentifier">DDD</ns5:isPartOf>
								<ns5:isPartOf>Databank Digitale Dagbladen</ns5:isPartOf>
							<ns7:yearsDigitized>1828 t/m 1940</ns7:yearsDigitized><ns5:spatial xsi:type="dcx:creation">Amsterdam</ns5:spatial><ns5:issued>1828-1970</ns5:issued></ns4:dcx>
						</ns2:Resource>
					</ns2:Component>
					<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:pdf">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">pdf</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Resource mimeType="application/pdf" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:pdf" ns6:filename="DDD_010097934.pdf" ns6:md5_checksum="ce9967f177e2eab3334f310304dd627a" />
					</ns2:Component>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">page 1</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<ns7:nativePageNumber>1</ns7:nativePageNumber>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:p001</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:p001</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								<ns7:OCRConfidencelevel>0.765</ns7:OCRConfidencelevel></ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:image/preservation">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">image/preservation</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="technical_targets">targetset_20091222_06</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="image/jp2" ref="DDD_010097934_001.jp2" ns6:md5_checksum="82d34f409e0cbb86bd0e26816e6bdf2f" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:metadata/technical">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/technical</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="DDD_010097934_001_techmeta.xml" ns6:md5_checksum="381a47efa9febfab3169a3c0cef37bdc" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:image">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">image</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="image/jp2" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:p001:image" ns6:filename="DDD_010097934_001_access.jp2" ns6:md5_checksum="d44c99130dd2b8b41567e9bd98ec0c00" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:alto">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">alto</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:p001:alto" ns6:filename="DDD_010097934_001_alto.xml" ns6:md5_checksum="89a8714e356b57d877b3c996780fd6a6" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0001" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0001">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0001:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>Het jaar 1869.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0001</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0001</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0001:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_001_access.jp2">
											<ns6:area hpos="169" vpos="1278" width="706" height="87" />
											<ns6:area hpos="150" vpos="1390" width="866" height="1605" />
											<ns6:area hpos="143" vpos="3005" width="876" height="2572" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0002" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0002">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0002:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>BUITENLAND. Groot-Brittannie.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0002</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0002</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0002:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_001_access.jp2">
											<ns6:area hpos="298" vpos="5602" width="476" height="72" />
											<ns6:area hpos="291" vpos="5692" width="481" height="69" />
											<ns6:area hpos="107" vpos="5765" width="914" height="1016" />
											<ns6:area hpos="1054" vpos="1291" width="934" height="1387" />
											<ns6:area hpos="1055" vpos="2683" width="936" height="1377" />
											<ns6:area hpos="1056" vpos="4065" width="931" height="72" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0003" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0003">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0003:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>Duitschland.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0003</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0003</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0003:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_001_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1349" vpos="4181" width="347" height="48" />
											<ns6:area hpos="1057" vpos="4248" width="932" height="516" />
											<ns6:area hpos="1056" vpos="4767" width="935" height="450" />
											<ns6:area hpos="1057" vpos="5220" width="933" height="829" />
											<ns6:area hpos="1056" vpos="6083" width="934" height="123" />
											<ns6:area hpos="1050" vpos="6211" width="941" height="549" />
											<ns6:area hpos="2020" vpos="1286" width="943" height="2265" />
											<ns6:area hpos="2026" vpos="3552" width="936" height="640" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0004" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0004">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0004:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>Oostenrijk.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0004</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0004</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0004:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_001_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2331" vpos="4247" width="313" height="60" />
											<ns6:area hpos="2026" vpos="4317" width="932" height="196" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0005" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0005">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0005:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>Frankrijk.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0005</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0005</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0005:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_001_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2339" vpos="4551" width="291" height="57" />
											<ns6:area hpos="2023" vpos="4613" width="938" height="1732" />
											<ns6:area hpos="2026" vpos="6348" width="938" height="442" />
											<ns6:area hpos="2994" vpos="1280" width="940" height="513" />
											<ns6:area hpos="2995" vpos="1798" width="943" height="1805" />
											<ns6:area hpos="2995" vpos="3606" width="941" height="1092" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0006" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0006">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0006:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>Rumenie.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0006</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0006</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0006:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_001_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3330" vpos="4762" width="257" height="41" />
											<ns6:area hpos="2994" vpos="4817" width="938" height="197" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0007" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0007">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0007:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>BINNENLAND. Eerste Kamer der Staten-Generaal.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0007</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0007</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0007:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_001_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3198" vpos="5074" width="475" height="47" />
											<ns6:area hpos="3047" vpos="5176" width="845" height="47" />
											<ns6:area hpos="2991" vpos="5243" width="956" height="1534" />
											<ns6:area hpos="3966" vpos="1280" width="956" height="5461" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">page 2</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<ns7:nativePageNumber>2</ns7:nativePageNumber>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:p002</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:p002</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								<ns7:OCRConfidencelevel>0.784</ns7:OCRConfidencelevel></ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:image/preservation">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">image/preservation</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="technical_targets">targetset_20091222_06</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="image/jp2" ref="DDD_010097934_002.jp2" ns6:md5_checksum="f67d65eab509a9d6cecca557bb4048cb" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:metadata/technical">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/technical</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="DDD_010097934_002_techmeta.xml" ns6:md5_checksum="32dd69d03920e990afce68e81450ecfd" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:image">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">image</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="image/jp2" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:p002:image" ns6:filename="DDD_010097934_002_access.jp2" ns6:md5_checksum="fa46e3b7bbf64066e32749524dd5bbf2" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:alto">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">alto</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:p002:alto" ns6:filename="DDD_010097934_002_alto.xml" ns6:md5_checksum="a5a7bfc9961c0c33f3f39efdb28bc8ae" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:a0001" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0007">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:a0001:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>BINNENLAND. Eerste Kamer der Staten-Generaal.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0007</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0007</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:a0001:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_002_access.jp2">
											<ns6:area hpos="104" vpos="79" width="952" height="179" />
											<ns6:area hpos="109" vpos="259" width="954" height="549" />
											<ns6:area hpos="112" vpos="809" width="951" height="188" />
											<ns6:area hpos="109" vpos="1003" width="953" height="972" />
											<ns6:area hpos="107" vpos="1976" width="954" height="1797" />
											<ns6:area hpos="105" vpos="3776" width="960" height="717" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:a0002" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0008">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:a0002:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>AMSTERDAM, Vrijdag 31 December.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0008</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0008</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:a0002:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_002_access.jp2">
											<ns6:area hpos="294" vpos="4561" width="571" height="43" />
											<ns6:area hpos="105" vpos="4605" width="959" height="1983" />
											<ns6:area hpos="112" vpos="6669" width="940" height="131" />
											<ns6:area hpos="1096" vpos="89" width="936" height="207" />
											<ns6:area hpos="1097" vpos="343" width="939" height="196" />
											<ns6:area hpos="1100" vpos="581" width="941" height="754" />
											<ns6:area hpos="1098" vpos="1381" width="942" height="136" />
											<ns6:area hpos="1100" vpos="1561" width="927" height="73" />
											<ns6:area hpos="1098" vpos="1668" width="941" height="191" />
											<ns6:area hpos="1097" vpos="1890" width="942" height="458" />
											<ns6:area hpos="1095" vpos="2383" width="942" height="382" />
											<ns6:area hpos="1095" vpos="2778" width="939" height="339" />
											<ns6:area hpos="1098" vpos="3151" width="937" height="291" />
											<ns6:area hpos="1097" vpos="3495" width="940" height="259" />
											<ns6:area hpos="1097" vpos="3793" width="939" height="387" />
											<ns6:area hpos="1094" vpos="4182" width="940" height="874" />
											<ns6:area hpos="1093" vpos="5057" width="939" height="380" />
											<ns6:area hpos="1095" vpos="5441" width="937" height="126" />
											<ns6:area hpos="1089" vpos="5570" width="944" height="1229" />
											<ns6:area hpos="2069" vpos="90" width="936" height="809" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:a0003" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0009">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:a0003:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0009</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0009</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:a0003:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_002_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2935" vpos="1167" width="70" height="1228" />
											<ns6:area hpos="2074" vpos="945" width="862" height="1636" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:a0004" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0010">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:a0004:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>Gouden en Zilveren Specien.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0010</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0010</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:a0004:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_002_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2134" vpos="2646" width="807" height="48" />
											<ns6:area hpos="2070" vpos="2696" width="937" height="263" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:a0005" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0011">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:a0005:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>PROCES TRAUPMANN.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0011</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0011</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:a0005:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_002_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2288" vpos="3004" width="541" height="43" />
											<ns6:area hpos="2069" vpos="3051" width="941" height="3743" />
											<ns6:area hpos="3043" vpos="87" width="935" height="291" />
											<ns6:area hpos="3044" vpos="385" width="933" height="122" />
											<ns6:area hpos="3041" vpos="513" width="937" height="2171" />
											<ns6:area hpos="3043" vpos="2685" width="935" height="2815" />
											<ns6:area hpos="3035" vpos="5502" width="941" height="1271" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:a0006" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0012">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:a0006:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>HANDELSBERIGTEN. AMSTERDAM, Vrijdag 31 December.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0012</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0012</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p002:a0006:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_002_access.jp2">
											<ns6:area hpos="4111" vpos="157" width="712" height="47" />
											<ns6:area hpos="4196" vpos="286" width="735" height="40" />
											<ns6:area hpos="4012" vpos="338" width="923" height="874" />
											<ns6:area hpos="4015" vpos="1222" width="933" height="386" />
											<ns6:area hpos="4005" vpos="1610" width="966" height="3682" />
											<ns6:area hpos="4009" vpos="5293" width="941" height="1441" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">page 3</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<ns7:nativePageNumber>3</ns7:nativePageNumber>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:p003</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:p003</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								<ns7:OCRConfidencelevel>0.663</ns7:OCRConfidencelevel></ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:image/preservation">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">image/preservation</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="technical_targets">targetset_20091222_06</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="image/jp2" ref="DDD_010097934_003.jp2" ns6:md5_checksum="4d2ae1df080efb4b268128bd743bcb3f" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:metadata/technical">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/technical</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="DDD_010097934_003_techmeta.xml" ns6:md5_checksum="dab8d760b98f5d3e5d56aef4659489b5" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:image">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">image</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="image/jp2" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:p003:image" ns6:filename="DDD_010097934_003_access.jp2" ns6:md5_checksum="caeeeed11e53b3cbf52f88d6a9756721" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:alto">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">alto</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:p003:alto" ns6:filename="DDD_010097934_003_alto.xml" ns6:md5_checksum="984252c0b8a8b8eefeb0ca5025f738f1" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0001" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0012">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0001:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>HANDELSBERIGTEN. AMSTERDAM, Vrijdag 31 December.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0012</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0012</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0001:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="102" vpos="97" width="957" height="3523" />
											<ns6:area hpos="132" vpos="3692" width="923" height="1755" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0002" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0013">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0002:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>Scheepstijdingen.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0013</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0013</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0002:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="311" vpos="5464" width="504" height="54" />
											<ns6:area hpos="151" vpos="5528" width="904" height="1011" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0003" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0014">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0003:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>BINNENGEKOMEN.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0014</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0014</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0003:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="180" vpos="6548" width="560" height="27" />
											<ns6:area hpos="149" vpos="6583" width="908" height="183" />
											<ns6:area hpos="1089" vpos="102" width="937" height="371" />
											<ns6:area hpos="1083" vpos="475" width="939" height="742" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0004" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0015">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0004:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>UITGEZEILD.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0015</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0015</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0004:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1442" vpos="1209" width="207" height="27" />
											<ns6:area hpos="1080" vpos="1238" width="941" height="580" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0005" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0016">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0005:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>IN LADING.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0016</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0016</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0005:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1116" vpos="1818" width="892" height="34" />
											<ns6:area hpos="1122" vpos="1860" width="578" height="30" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0006" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0017">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0006:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>ZEILKLAAR.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0017</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0017</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0006:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1453" vpos="1898" width="200" height="18" />
											<ns6:area hpos="1090" vpos="1926" width="924" height="99" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0007" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0018">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0007:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>Rivierberigten. IN LADING LIGGENDE SCHEPEN.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0018</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0018</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0007:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1336" vpos="2030" width="416" height="38" />
											<ns6:area hpos="1270" vpos="2078" width="720" height="27" />
											<ns6:area hpos="1089" vpos="2115" width="932" height="444" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0008" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0019">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0008:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>Karga-Lijsten. AMSTERDAM.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0019</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0019</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0008:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1338" vpos="2564" width="422" height="50" />
											<ns6:area hpos="1443" vpos="2617" width="213" height="28" />
											<ns6:area hpos="1081" vpos="2647" width="947" height="136" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0009" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0020">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0009:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>Prijscourant der Effecten.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0020</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0020</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0009:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1186" vpos="2786" width="740" height="52" />
											<ns6:area hpos="1090" vpos="2849" width="938" height="3932" />
											<ns6:area hpos="2059" vpos="113" width="938" height="590" />
											<ns6:area hpos="2057" vpos="769" width="932" height="138" />
											<ns6:area hpos="2055" vpos="981" width="934" height="268" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0010" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0021">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0010:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>Wisselkoersen.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0021</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0021</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0010:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2296" vpos="1332" width="448" height="39" />
											<ns6:area hpos="2057" vpos="1398" width="926" height="192" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0011" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0022">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0011:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>Granenmarkt.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0022</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0022</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0011:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2326" vpos="1690" width="373" height="41" />
											<ns6:area hpos="2055" vpos="1744" width="932" height="490" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0012" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0023">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0012:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>BERIGTEN IN DE LAATSTE EDITIE VAN HET VORIG NOMMER OPGENOMEN. AMSTERDAM, Donderdag 30 December.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0023</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0023</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0012:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2065" vpos="2306" width="921" height="88" />
											<ns6:area hpos="2220" vpos="2458" width="602" height="33" />
											<ns6:area hpos="2061" vpos="2496" width="932" height="144" />
											<ns6:area hpos="2063" vpos="2730" width="934" height="652" />
											<ns6:area hpos="2065" vpos="3450" width="933" height="883" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0013" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0024">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0013:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>Carga-Lijsten. AMSTERDAM.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0024</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0024</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0013:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2335" vpos="4336" width="393" height="35" />
											<ns6:area hpos="2341" vpos="4372" width="647" height="39" />
											<ns6:area hpos="2069" vpos="4417" width="929" height="160" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0014" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0025">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0014:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>TELEGRAMMEN. (REUTERS OFFICE.)</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0025</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0025</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0014:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2138" vpos="4664" width="793" height="59" />
											<ns6:area hpos="2335" vpos="4729" width="400" height="37" />
											<ns6:area hpos="2066" vpos="4839" width="934" height="480" />
											<ns6:area hpos="2067" vpos="5323" width="930" height="705" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0015" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0026">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0015:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>Scheepstijdingen.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0026</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0026</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0015:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2293" vpos="6099" width="471" height="43" />
											<ns6:area hpos="2070" vpos="6152" width="928" height="192" />
											<ns6:area hpos="2067" vpos="6441" width="932" height="348" />
											<ns6:area hpos="3025" vpos="91" width="950" height="885" />
											<ns6:area hpos="3022" vpos="1005" width="943" height="810" />
											<ns6:area hpos="3025" vpos="1848" width="945" height="1280" />
											<ns6:area hpos="3034" vpos="3148" width="937" height="236" />
											<ns6:area hpos="3034" vpos="3385" width="936" height="1074" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0016" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0027">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0016:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>Scheepstijdingen.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0027</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0027</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0016:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3256" vpos="4518" width="467" height="46" />
											<ns6:area hpos="3040" vpos="4573" width="925" height="200" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0017" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0028">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0017:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>LAATSTE POST.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0028</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0028</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0017:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3295" vpos="4819" width="442" height="53" />
											<ns6:area hpos="3037" vpos="4920" width="932" height="164" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0018" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0029">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0018:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>artikel</dc:subject>
										<dc:title>HANDELSBERIGTEN. AMSTERDAM, Vrijdag 31 December.</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0029</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0029</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0018:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3155" vpos="5135" width="713" height="44" />
											<ns6:area hpos="3216" vpos="5233" width="559" height="29" />
											<ns6:area hpos="3038" vpos="5277" width="926" height="67" />
											<ns6:area hpos="3030" vpos="5376" width="938" height="267" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0019" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0030">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0019:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0030</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0030</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0019:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3027" vpos="5699" width="947" height="1089" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0020" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0031">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0020:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0031</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0031</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0020:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3986" vpos="96" width="966" height="2343" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0021" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0032">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0021:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0032</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0032</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0021:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3986" vpos="2448" width="962" height="519" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0022" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0033">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0022:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0033</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0033</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0022:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3986" vpos="2976" width="963" height="2153" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0023" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0034">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0023:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0034</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0034</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0023:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3986" vpos="5138" width="718" height="56" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0024" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0052">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0024:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>familiebericht</dc:subject>
										<dc:title>Familiebericht</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0052</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0052</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p003:a0024:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3981" vpos="5224" width="965" height="1574" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">page 4</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<ns7:nativePageNumber>4</ns7:nativePageNumber>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:p004</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:p004</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								<ns7:OCRConfidencelevel>0.680</ns7:OCRConfidencelevel></ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:image/preservation">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">image/preservation</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="technical_targets">targetset_20091222_06</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="image/jp2" ref="DDD_010097934_004.jp2" ns6:md5_checksum="2df1c84e343d683c464ba67892c46cca" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:metadata/technical">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/technical</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="DDD_010097934_004_techmeta.xml" ns6:md5_checksum="d1631a8f675f50acf848ff2d7a967906" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:image">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">image</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="image/jp2" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:p004:image" ns6:filename="DDD_010097934_004_access.jp2" ns6:md5_checksum="5a9fe536f588d99e9c81eacc2c43e0e5" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:alto">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">alto</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:p004:alto" ns6:filename="DDD_010097934_004_alto.xml" ns6:md5_checksum="5b52a46abab04888746e1399c1c8e162" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0001" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0035">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0001:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0035</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0035</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0001:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1080" vpos="89" width="984" height="785" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0002" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0036">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0002:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0036</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0036</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0002:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1076" vpos="883" width="987" height="2186" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0003" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0037">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0003:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0037</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0037</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0003:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="112" vpos="1776" width="943" height="967" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0004" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0038">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0004:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0038</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0038</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0004:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="112" vpos="2761" width="944" height="1196" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0005" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0039">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0005:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0039</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0039</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0005:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1069" vpos="3073" width="971" height="3738" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0006" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0040">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0006:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0040</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0040</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0006:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="113" vpos="3981" width="943" height="1146" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0007" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0041">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0007:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0041</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0041</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0007:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="115" vpos="5135" width="945" height="1639" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0008" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0042">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0008:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0042</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0042</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0008:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2080" vpos="91" width="957" height="1253" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0009" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0043">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0009:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0043</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0043</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0009:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3044" vpos="86" width="961" height="1263" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0010" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0044">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0010:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0044</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0044</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0010:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2078" vpos="1354" width="1943" height="540" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0011" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0045">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0011:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0045</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0045</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0011:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2078" vpos="1902" width="1943" height="488" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0012" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0046">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0012:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0046</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0046</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0012:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2080" vpos="2399" width="1938" height="1475" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0013" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0047">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0013:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0047</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0047</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0013:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2076" vpos="3883" width="1938" height="1017" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0014" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0048">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0014:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0048</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0048</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0014:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2073" vpos="4905" width="1941" height="1906" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0015" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0049">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0015:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0049</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0049</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0015:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="4032" vpos="98" width="939" height="1865" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0016" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0050">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0016:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0050</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0050</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0016:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="4037" vpos="1977" width="925" height="1899" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0017" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0051">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0017:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>advertentie</dc:subject>
										<dc:title>Advertentie</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0051</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0051</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0017:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="4030" vpos="3880" width="931" height="2802" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
						<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0018" ns7:article_id="ddd:010097934:mpeg21:a0053">
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0018:metadata">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns4:dcx>
										<dc:subject>familiebericht</dc:subject>
										<dc:title>Familiebericht</dc:title>
										<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
										<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0053</ns6:recordIdentifier>
										<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0053</dc:identifier>
										<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
									</ns4:dcx>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
							<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p004:a0018:zoning">
								<ns2:Descriptor>
									<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
								</ns2:Descriptor>
								<ns2:Resource mimeType="text/xml">
									<ns6:zoning>
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="117" vpos="89" width="943" height="1671" />
										</ns6:coordinates>
									</ns6:zoning>
								</ns2:Resource>
							</ns2:Component>
						</ns2:Item>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0001">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 1</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0001:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0001:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0001_articletext.xml" ns6:md5_checksum="161424bd911d07c152c7cf0f5db35239" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0001:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>Het jaar 1869.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0001</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0001</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0001:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p001">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_001_access.jp2">
											<ns6:area hpos="169" vpos="1278" width="706" height="87" />
											<ns6:area hpos="150" vpos="1390" width="866" height="1605" />
											<ns6:area hpos="143" vpos="3005" width="876" height="2572" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_001_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00009" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00010" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00011" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0002">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 2</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0002:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0002:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0002_articletext.xml" ns6:md5_checksum="077bd79f9824785dde56a475b4ffa612" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0002:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>BUITENLAND. Groot-Brittannie.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0002</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0002</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0002:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p001">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_001_access.jp2">
											<ns6:area hpos="298" vpos="5602" width="476" height="72" />
											<ns6:area hpos="291" vpos="5692" width="481" height="69" />
											<ns6:area hpos="107" vpos="5765" width="914" height="1016" />
											<ns6:area hpos="1054" vpos="1291" width="934" height="1387" />
											<ns6:area hpos="1055" vpos="2683" width="936" height="1377" />
											<ns6:area hpos="1056" vpos="4065" width="931" height="72" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_001_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00012" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00013" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00014" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00015" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00016" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00017" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0003">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 3</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0003:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0003:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0003_articletext.xml" ns6:md5_checksum="3f09ee18358c2e17335b625b711065d5" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0003:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>Duitschland.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0003</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0003</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0003:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p001">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_001_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1349" vpos="4181" width="347" height="48" />
											<ns6:area hpos="1057" vpos="4248" width="932" height="516" />
											<ns6:area hpos="1056" vpos="4767" width="935" height="450" />
											<ns6:area hpos="1057" vpos="5220" width="933" height="829" />
											<ns6:area hpos="1056" vpos="6083" width="934" height="123" />
											<ns6:area hpos="1050" vpos="6211" width="941" height="549" />
											<ns6:area hpos="2020" vpos="1286" width="943" height="2265" />
											<ns6:area hpos="2026" vpos="3552" width="936" height="640" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_001_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00018" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00019" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00020" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00021" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00022" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00023" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00024" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00025" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0004">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 4</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0004:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0004:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0004_articletext.xml" ns6:md5_checksum="527fcbc92a41e7795ea14dde953f1de5" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0004:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>Oostenrijk.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0004</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0004</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0004:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p001">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_001_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2331" vpos="4247" width="313" height="60" />
											<ns6:area hpos="2026" vpos="4317" width="932" height="196" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_001_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00026" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00027" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0005">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 5</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0005:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0005:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0005_articletext.xml" ns6:md5_checksum="432d5e2bafdfb359914cd7b121b12072" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0005:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>Frankrijk.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0005</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0005</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0005:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p001">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_001_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2339" vpos="4551" width="291" height="57" />
											<ns6:area hpos="2023" vpos="4613" width="938" height="1732" />
											<ns6:area hpos="2026" vpos="6348" width="938" height="442" />
											<ns6:area hpos="2994" vpos="1280" width="940" height="513" />
											<ns6:area hpos="2995" vpos="1798" width="943" height="1805" />
											<ns6:area hpos="2995" vpos="3606" width="941" height="1092" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_001_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00028" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00029" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00030" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00031" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00032" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00033" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0006">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 6</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0006:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0006:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0006_articletext.xml" ns6:md5_checksum="f84ab4c08a3f39dd7294d69fdd1d2257" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0006:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>Rumenie.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0006</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0006</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0006:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p001">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_001_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3330" vpos="4762" width="257" height="41" />
											<ns6:area hpos="2994" vpos="4817" width="938" height="197" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_001_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00034" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00035" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0007">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 7</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0007:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0007:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0007_articletext.xml" ns6:md5_checksum="b16ec532b08192a8f2eee95c1f54ea5e" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0007:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>BINNENLAND. Eerste Kamer der Staten-Generaal.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0007</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0007</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0007:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p001">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_001_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3198" vpos="5074" width="475" height="47" />
											<ns6:area hpos="3047" vpos="5176" width="845" height="47" />
											<ns6:area hpos="2991" vpos="5243" width="956" height="1534" />
											<ns6:area hpos="3966" vpos="1280" width="956" height="5461" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_001_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00036" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00037" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00038" />
											<ns6:TextBlock ID="P1_TB00039" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
									<ns6:article-part order="2" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p002">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_002_access.jp2">
											<ns6:area hpos="104" vpos="79" width="952" height="179" />
											<ns6:area hpos="109" vpos="259" width="954" height="549" />
											<ns6:area hpos="112" vpos="809" width="951" height="188" />
											<ns6:area hpos="109" vpos="1003" width="953" height="972" />
											<ns6:area hpos="107" vpos="1976" width="954" height="1797" />
											<ns6:area hpos="105" vpos="3776" width="960" height="717" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_002_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00001" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00002" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00003" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00004" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00005" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00006" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0008">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 8</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0008:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0008:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0008_articletext.xml" ns6:md5_checksum="e376d492a803f61357d837164a14f51e" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0008:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>AMSTERDAM, Vrijdag 31 December.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0008</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0008</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0008:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p002">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_002_access.jp2">
											<ns6:area hpos="294" vpos="4561" width="571" height="43" />
											<ns6:area hpos="105" vpos="4605" width="959" height="1983" />
											<ns6:area hpos="112" vpos="6669" width="940" height="131" />
											<ns6:area hpos="1096" vpos="89" width="936" height="207" />
											<ns6:area hpos="1097" vpos="343" width="939" height="196" />
											<ns6:area hpos="1100" vpos="581" width="941" height="754" />
											<ns6:area hpos="1098" vpos="1381" width="942" height="136" />
											<ns6:area hpos="1100" vpos="1561" width="927" height="73" />
											<ns6:area hpos="1098" vpos="1668" width="941" height="191" />
											<ns6:area hpos="1097" vpos="1890" width="942" height="458" />
											<ns6:area hpos="1095" vpos="2383" width="942" height="382" />
											<ns6:area hpos="1095" vpos="2778" width="939" height="339" />
											<ns6:area hpos="1098" vpos="3151" width="937" height="291" />
											<ns6:area hpos="1097" vpos="3495" width="940" height="259" />
											<ns6:area hpos="1097" vpos="3793" width="939" height="387" />
											<ns6:area hpos="1094" vpos="4182" width="940" height="874" />
											<ns6:area hpos="1093" vpos="5057" width="939" height="380" />
											<ns6:area hpos="1095" vpos="5441" width="937" height="126" />
											<ns6:area hpos="1089" vpos="5570" width="944" height="1229" />
											<ns6:area hpos="2069" vpos="90" width="936" height="809" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_002_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00007" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00008" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00009" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00010" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00011" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00012" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00013" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00014" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00015" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00016" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00017" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00018" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00019" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00020" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00021" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00022" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00023" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00024" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00025" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00026" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0009">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 9</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0009:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0009:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0009_articletext.xml" ns6:md5_checksum="f3ca97e91e7e932001af74c1aceb0dfa" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0009:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0009</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0009</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0009:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p002">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_002_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2935" vpos="1167" width="70" height="1228" />
											<ns6:area hpos="2074" vpos="945" width="862" height="1636" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_002_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00027" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00028" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0010">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 10</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0010:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0010:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0010_articletext.xml" ns6:md5_checksum="98c59aeb72915efb68cc4e1dd51eaf0c" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0010:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>Gouden en Zilveren Specien.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0010</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0010</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0010:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p002">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_002_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2134" vpos="2646" width="807" height="48" />
											<ns6:area hpos="2070" vpos="2696" width="937" height="263" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_002_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00029" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00030" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0011">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 11</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0011:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0011:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0011_articletext.xml" ns6:md5_checksum="dceaf6f3004b8456df59d37c41e4595c" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0011:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>PROCES TRAUPMANN.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0011</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0011</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0011:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p002">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_002_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2288" vpos="3004" width="541" height="43" />
											<ns6:area hpos="2069" vpos="3051" width="941" height="3743" />
											<ns6:area hpos="3043" vpos="87" width="935" height="291" />
											<ns6:area hpos="3044" vpos="385" width="933" height="122" />
											<ns6:area hpos="3041" vpos="513" width="937" height="2171" />
											<ns6:area hpos="3043" vpos="2685" width="935" height="2815" />
											<ns6:area hpos="3035" vpos="5502" width="941" height="1271" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_002_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00031" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00032" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00033" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00034" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00035" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00036" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00037" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0012">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 12</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0012:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0012:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0012_articletext.xml" ns6:md5_checksum="e322f2b12bd4f933d7baa90d43550e08" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0012:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>HANDELSBERIGTEN. AMSTERDAM, Vrijdag 31 December.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0012</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0012</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0012:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p002">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_002_access.jp2">
											<ns6:area hpos="4111" vpos="157" width="712" height="47" />
											<ns6:area hpos="4196" vpos="286" width="735" height="40" />
											<ns6:area hpos="4012" vpos="338" width="923" height="874" />
											<ns6:area hpos="4015" vpos="1222" width="933" height="386" />
											<ns6:area hpos="4005" vpos="1610" width="966" height="3682" />
											<ns6:area hpos="4009" vpos="5293" width="941" height="1441" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_002_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00038" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00039" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00040" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00041" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00042" />
											<ns6:TextBlock ID="P2_TB00043" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
									<ns6:article-part order="2" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="102" vpos="97" width="957" height="3523" />
											<ns6:area hpos="132" vpos="3692" width="923" height="1755" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00001" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00002" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0013">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 13</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0013:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0013:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0013_articletext.xml" ns6:md5_checksum="d2fdbbe957247cae9a9faedcda803ee8" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0013:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>Scheepstijdingen.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0013</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0013</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0013:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="311" vpos="5464" width="504" height="54" />
											<ns6:area hpos="151" vpos="5528" width="904" height="1011" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00003" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00004" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0014">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 14</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0014:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0014:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0014_articletext.xml" ns6:md5_checksum="4dae7c709dcd387f3ef4a5675500765c" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0014:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>BINNENGEKOMEN.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0014</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0014</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0014:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="180" vpos="6548" width="560" height="27" />
											<ns6:area hpos="149" vpos="6583" width="908" height="183" />
											<ns6:area hpos="1089" vpos="102" width="937" height="371" />
											<ns6:area hpos="1083" vpos="475" width="939" height="742" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00005" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00006" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00007" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00008" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0015">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 15</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0015:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0015:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0015_articletext.xml" ns6:md5_checksum="64384237eb91c7c6a05af4a9720f492c" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0015:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>UITGEZEILD.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0015</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0015</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0015:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1442" vpos="1209" width="207" height="27" />
											<ns6:area hpos="1080" vpos="1238" width="941" height="580" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00009" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00010" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0016">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 16</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0016:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0016:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0016_articletext.xml" ns6:md5_checksum="5671059caa684bbf17769cfefcc10786" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0016:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>IN LADING.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0016</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0016</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0016:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1116" vpos="1818" width="892" height="34" />
											<ns6:area hpos="1122" vpos="1860" width="578" height="30" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00011" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00012" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0017">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 17</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0017:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0017:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0017_articletext.xml" ns6:md5_checksum="7a0df1a4690980c575306e8ad08e44a2" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0017:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>ZEILKLAAR.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0017</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0017</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0017:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1453" vpos="1898" width="200" height="18" />
											<ns6:area hpos="1090" vpos="1926" width="924" height="99" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00013" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00014" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0018">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 18</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0018:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0018:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0018_articletext.xml" ns6:md5_checksum="10f239d6b9b4aa6d5a0f3b67d2f539cd" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0018:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>Rivierberigten. IN LADING LIGGENDE SCHEPEN.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0018</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0018</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0018:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1336" vpos="2030" width="416" height="38" />
											<ns6:area hpos="1270" vpos="2078" width="720" height="27" />
											<ns6:area hpos="1089" vpos="2115" width="932" height="444" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00015" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00016" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00017" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0019">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 19</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0019:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0019:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0019_articletext.xml" ns6:md5_checksum="244399a91a33746fba1100f417c9f781" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0019:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>Karga-Lijsten. AMSTERDAM.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0019</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0019</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0019:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1338" vpos="2564" width="422" height="50" />
											<ns6:area hpos="1443" vpos="2617" width="213" height="28" />
											<ns6:area hpos="1081" vpos="2647" width="947" height="136" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00018" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00019" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00020" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0020">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 20</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0020:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0020:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0020_articletext.xml" ns6:md5_checksum="e2affd38105770875b8580c553eb511e" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0020:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>Prijscourant der Effecten.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0020</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0020</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0020:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1186" vpos="2786" width="740" height="52" />
											<ns6:area hpos="1090" vpos="2849" width="938" height="3932" />
											<ns6:area hpos="2059" vpos="113" width="938" height="590" />
											<ns6:area hpos="2057" vpos="769" width="932" height="138" />
											<ns6:area hpos="2055" vpos="981" width="934" height="268" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00021" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00022" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00023" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00024" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00025" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0021">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 21</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0021:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0021:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0021_articletext.xml" ns6:md5_checksum="5e728063db54e2770c3346ff0688fdc0" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0021:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>Wisselkoersen.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0021</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0021</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0021:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2296" vpos="1332" width="448" height="39" />
											<ns6:area hpos="2057" vpos="1398" width="926" height="192" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00026" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00027" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0022">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 22</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0022:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0022:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0022_articletext.xml" ns6:md5_checksum="d1123a70053d78a8b51a0ea0cec762b8" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0022:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>Granenmarkt.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0022</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0022</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0022:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2326" vpos="1690" width="373" height="41" />
											<ns6:area hpos="2055" vpos="1744" width="932" height="490" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00028" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00029" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0023">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 23</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0023:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0023:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0023_articletext.xml" ns6:md5_checksum="dbe7b331849f645167f4ec9b4ec8e5e7" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0023:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>BERIGTEN IN DE LAATSTE EDITIE VAN HET VORIG NOMMER OPGENOMEN. AMSTERDAM, Donderdag 30 December.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0023</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0023</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0023:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2065" vpos="2306" width="921" height="88" />
											<ns6:area hpos="2220" vpos="2458" width="602" height="33" />
											<ns6:area hpos="2061" vpos="2496" width="932" height="144" />
											<ns6:area hpos="2063" vpos="2730" width="934" height="652" />
											<ns6:area hpos="2065" vpos="3450" width="933" height="883" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00030" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00031" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00032" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00033" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00034" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0024">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 24</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0024:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0024:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0024_articletext.xml" ns6:md5_checksum="d76bbdf85f0ef6c3e83dbd31f78b72ed" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0024:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>Carga-Lijsten. AMSTERDAM.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0024</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0024</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0024:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2335" vpos="4336" width="393" height="35" />
											<ns6:area hpos="2341" vpos="4372" width="647" height="39" />
											<ns6:area hpos="2069" vpos="4417" width="929" height="160" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00035" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00036" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00037" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0025">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 25</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0025:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0025:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0025_articletext.xml" ns6:md5_checksum="282464b27dcf2cc489c549d11d3418b0" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0025:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>TELEGRAMMEN. (REUTERS OFFICE.)</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0025</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0025</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0025:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2138" vpos="4664" width="793" height="59" />
											<ns6:area hpos="2335" vpos="4729" width="400" height="37" />
											<ns6:area hpos="2066" vpos="4839" width="934" height="480" />
											<ns6:area hpos="2067" vpos="5323" width="930" height="705" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00038" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00039" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00040" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00041" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0026">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 26</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0026:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0026:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0026_articletext.xml" ns6:md5_checksum="d2dce601109cb122b1a9f303c4de3b55" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0026:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>Scheepstijdingen.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0026</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0026</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0026:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2293" vpos="6099" width="471" height="43" />
											<ns6:area hpos="2070" vpos="6152" width="928" height="192" />
											<ns6:area hpos="2067" vpos="6441" width="932" height="348" />
											<ns6:area hpos="3025" vpos="91" width="950" height="885" />
											<ns6:area hpos="3022" vpos="1005" width="943" height="810" />
											<ns6:area hpos="3025" vpos="1848" width="945" height="1280" />
											<ns6:area hpos="3034" vpos="3148" width="937" height="236" />
											<ns6:area hpos="3034" vpos="3385" width="936" height="1074" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00042" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00043" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00044" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00045" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00046" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00047" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00048" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00049" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0027">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 27</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0027:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0027:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0027_articletext.xml" ns6:md5_checksum="85ab378473ac00b288a49edf8a40d6d3" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0027:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>Scheepstijdingen.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0027</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0027</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0027:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3256" vpos="4518" width="467" height="46" />
											<ns6:area hpos="3040" vpos="4573" width="925" height="200" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00050" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00051" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0028">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 28</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0028:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0028:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0028_articletext.xml" ns6:md5_checksum="320c9a4f4066cfc34f559ed4116c3010" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0028:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>LAATSTE POST.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0028</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0028</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0028:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3295" vpos="4819" width="442" height="53" />
											<ns6:area hpos="3037" vpos="4920" width="932" height="164" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00052" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00053" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0029">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 29</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0029:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0029:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0029_articletext.xml" ns6:md5_checksum="04c8166747274936a51cce64e59aa154" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0029:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>artikel</dc:subject>
									<dc:title>HANDELSBERIGTEN. AMSTERDAM, Vrijdag 31 December.</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0029</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0029</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0029:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3155" vpos="5135" width="713" height="44" />
											<ns6:area hpos="3216" vpos="5233" width="559" height="29" />
											<ns6:area hpos="3038" vpos="5277" width="926" height="67" />
											<ns6:area hpos="3030" vpos="5376" width="938" height="267" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00054" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00055" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00056" />
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00057" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0030">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 30</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0030:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0030:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0030_articletext.xml" ns6:md5_checksum="f16f971b7f915eae5dafb18310b32536" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0030:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0030</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0030</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0030:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3027" vpos="5699" width="947" height="1089" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00063" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0031">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 31</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0031:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0031:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0031_articletext.xml" ns6:md5_checksum="6ab921c7f5677ec95580f9706efc5945" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0031:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0031</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0031</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0031:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3986" vpos="96" width="966" height="2343" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00058" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0032">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 32</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0032:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0032:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0032_articletext.xml" ns6:md5_checksum="f42725555c2d0f082ecc12c4c5ec20c4" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0032:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0032</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0032</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0032:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3986" vpos="2448" width="962" height="519" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00059" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0033">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 33</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0033:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0033:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0033_articletext.xml" ns6:md5_checksum="6779c607fe88c3e69c5bdebf33d686f0" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0033:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0033</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0033</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0033:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3986" vpos="2976" width="963" height="2153" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00060" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0034">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 34</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0034:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0034:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0034_articletext.xml" ns6:md5_checksum="86fa742549a310333cf458c615c5bcb0" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0034:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0034</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0034</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0034:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3986" vpos="5138" width="718" height="56" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00061" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0035">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 35</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0035:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0035:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0035_articletext.xml" ns6:md5_checksum="662fd6e515ad168e9b8ec2316c556dab" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0035:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0035</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0035</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0035:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p004">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1080" vpos="89" width="984" height="785" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_004_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P4_TB00006" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0036">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 36</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0036:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0036:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0036_articletext.xml" ns6:md5_checksum="ac5e71ad32efe100786bcc2d6b131302" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0036:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0036</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0036</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0036:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p004">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1076" vpos="883" width="987" height="2186" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_004_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P4_TB00007" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0037">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 37</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0037:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0037:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0037_articletext.xml" ns6:md5_checksum="bff4a066c6fd6bf6995e896041fb14dc" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0037:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0037</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0037</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0037:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p004">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="112" vpos="1776" width="943" height="967" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_004_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P4_TB00002" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0038">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 38</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0038:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0038:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0038_articletext.xml" ns6:md5_checksum="8d7f1a266efb4a19649ee716c5acce18" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0038:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0038</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0038</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0038:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p004">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="112" vpos="2761" width="944" height="1196" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_004_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P4_TB00003" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0039">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 39</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0039:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0039:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0039_articletext.xml" ns6:md5_checksum="e7127e25b05fcdc37e692ebcacef0095" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0039:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0039</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0039</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0039:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p004">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="1069" vpos="3073" width="971" height="3738" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_004_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P4_TB00008" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0040">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 40</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0040:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0040:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0040_articletext.xml" ns6:md5_checksum="202c892ff0fac99eee0d3b0d1bdff0ca" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0040:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0040</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0040</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0040:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p004">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="113" vpos="3981" width="943" height="1146" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_004_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P4_TB00004" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0041">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 41</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0041:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0041:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0041_articletext.xml" ns6:md5_checksum="1605b907c3a06d2e7ebf1188a30319ca" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0041:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0041</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0041</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0041:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p004">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="115" vpos="5135" width="945" height="1639" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_004_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P4_TB00005" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0042">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 42</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0042:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0042:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0042_articletext.xml" ns6:md5_checksum="5461e0d7a5b6f71c599b88a62e7a957d" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0042:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0042</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0042</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0042:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p004">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2080" vpos="91" width="957" height="1253" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_004_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P4_TB00009" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0043">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 43</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0043:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0043:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0043_articletext.xml" ns6:md5_checksum="d45531a2e2eeeb87547ee86c79e5ffeb" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0043:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0043</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0043</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0043:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p004">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3044" vpos="86" width="961" height="1263" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_004_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P4_TB00010" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0044">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 44</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0044:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0044:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0044_articletext.xml" ns6:md5_checksum="b3f282648def70190ae747012e78c767" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0044:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0044</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0044</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0044:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p004">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2078" vpos="1354" width="1943" height="540" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_004_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P4_TB00011" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0045">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 45</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0045:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0045:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0045_articletext.xml" ns6:md5_checksum="e7587e6fb5303a3ba113e467079749c2" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0045:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0045</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0045</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0045:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p004">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2078" vpos="1902" width="1943" height="488" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_004_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P4_TB00012" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0046">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 46</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0046:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0046:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0046_articletext.xml" ns6:md5_checksum="210b4b3642a23efc3771fcf407de3a50" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0046:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0046</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0046</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0046:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p004">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2080" vpos="2399" width="1938" height="1475" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_004_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P4_TB00013" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0047">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 47</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0047:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0047:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0047_articletext.xml" ns6:md5_checksum="a8a7caec2ccb53a4343f8f8cb9572627" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0047:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0047</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0047</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0047:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p004">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2076" vpos="3883" width="1938" height="1017" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_004_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P4_TB00014" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0048">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 48</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0048:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0048:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0048_articletext.xml" ns6:md5_checksum="57a90fa08eba048e1f40533752da873b" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0048:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0048</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0048</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0048:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p004">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="2073" vpos="4905" width="1941" height="1906" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_004_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P4_TB00015" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0049">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 49</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0049:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0049:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0049_articletext.xml" ns6:md5_checksum="687ffff9cd1f84bef68a9ad5fb60b4d7" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0049:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0049</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0049</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0049:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p004">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="4032" vpos="98" width="939" height="1865" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_004_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P4_TB00016" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0050">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 50</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0050:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0050:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0050_articletext.xml" ns6:md5_checksum="ab0524c2f2532e48a314c76477525ff8" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0050:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0050</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0050</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0050:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p004">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="4037" vpos="1977" width="925" height="1899" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_004_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P4_TB00017" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0051">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 51</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0051:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0051:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0051_articletext.xml" ns6:md5_checksum="35301f19fe61201d5125edf27970ebf8" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0051:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>advertentie</dc:subject>
									<dc:title>Advertentie</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0051</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0051</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0051:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p004">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="4030" vpos="3880" width="931" height="2802" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_004_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P4_TB00018" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0052">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 52</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0052:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0052:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0052_articletext.xml" ns6:md5_checksum="0333a11699ee21499e72c26840f10220" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0052:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>familiebericht</dc:subject>
									<dc:title>Familiebericht</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0052</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0052</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0052:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p003">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_003_access.jp2">
											<ns6:area hpos="3981" vpos="5224" width="965" height="1574" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_003_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P3_TB00062" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
					<ns2:Item dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0053">
						<ns2:Descriptor>
							<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">article 53</ns2:Statement>
						</ns2:Descriptor>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0053:ocr">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">ocr</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml" ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0053:ocr" ns6:filename="DDD_010097934_0053_articletext.xml" ns6:md5_checksum="0fd5b22e140271120be63a66888634a4" />
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0053:metadata">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns4:dcx>
									<dc:subject>familiebericht</dc:subject>
									<dc:title>Familiebericht</dc:title>
									<ns5:accessRights>accessible</ns5:accessRights>
									<ns6:recordIdentifier>ddd:010097934:mpeg21:a0053</ns6:recordIdentifier>
									<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0053</dc:identifier>
									<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>
								</ns4:dcx>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
						<ns2:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:a0053:zoning">
							<ns2:Descriptor>
								<ns2:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">metadata/zoning</ns2:Statement>
							</ns2:Descriptor>
							<ns2:Resource mimeType="text/xml">
								<ns6:zoning>
									<ns6:article-part order="1" pageid="ddd:010097934:mpeg21:p004">
										<ns6:coordinates image="DDD_010097934_004_access.jp2">
											<ns6:area hpos="117" vpos="89" width="943" height="1671" />
										</ns6:coordinates>
										<ns6:blocks alto="DDD_010097934_004_alto.xml">
											<ns6:TextBlock ID="P4_TB00001" />
										</ns6:blocks>
									</ns6:article-part>
								</ns6:zoning>
							</ns2:Resource>
						</ns2:Component>
					</ns2:Item>
				</ns2:Item>
			</ns2:DIDL>
			</ns0:metadata>
		</ns0:record>
	</ns0:GetRecord>
</ns0:OAI-PMH>

Exercise

Look at the Didl file and see if you can find in which element the title of the newspaper is scored. Hint: the title is ‘Algemeen Handelsblad’. What parent of this element contains all information we need to extract the title and the publication date?

Exercise

Are there any namespaces in the file that we have to take into account?

Extract newspaper metadata from the Didl file

We have seen that the element ‘resource’ contains all the information we want. If we look closely at the file, we see that there are multiple elements with the name ‘resource’, but the one we want is the first. If you want all the information from all resource blocks, we can use the findall method as we did before. However, we now only want information from the first block. In that case, you can just simply use find() as follows:

item = root_didl.find('.//ns2:Resource', ns_didl)

This will return the first element it finds.

Exercise

Write a code that gets the only the first ‘Resource’ element, and then from this element create a for loop that loops through the dcx element. Extract the title of the newspaper and the publication date. Store them in two separate variables.

 • Don’t forget the namespaces! *

This leads to the following output:

Algemeen Handelsblad 1870-01-01

Now we can store the content of this newspaper page in a text file with as name the a combination of the title of the newspaper, the publication date, and the page number. We can create the filename like this:

filename = f'{title}_{date}_{pagenr}.txt'

Exercise

Save the content in a file.

Extract all separate articles from the total newspaper from the Didl file

As you saw in the above sections, the Alto format has no clear separation between the articles and is therefore especially suitable when you are interested in the complete newspaper page.

However, there are a lot of cases in which you would be interested in the separate articles en metadata about these articles (for example, the type of article).

The collection of the KB makes use of Didl XML files to store additional information. You can use the Didl XML to extract this information and to gather the articles.

Exercise

Look at the Didl file, do you see information about the articles?

As you can see, there are blocks with information about the articles. The articles themself are not present in the Didl, but we can retreive them through their identifier. To do this we will perform the following two steps:

 • Extract article information and identifier from the Didl;

 • Download the articles and extract the plain text.

We start by extracting the subject, title and identifier from the resource element. However, as we saw before, there is also other information stored in the resource elements, such as the news paper title and publication date.

You can distinguish the articles using the newspaper metadata based on the element ‘subject’. All articles have a subject (‘artikel’, ‘familiebericht’ etc) whilst the other metadata does not.

This distinction can be done with an ‘if’ statement, in which we check if there is a element with the name ‘subject’ present in the element block.

We will start with extracting the type of article, title, and identifier from the Didl XML. The identifier will later be used to download the articles.

ns_didl = {'dc': 'http://purl.org/dc/elements/1.1/',
			'ns2': 'urn:mpeg:mpeg21:2002:02-DIDL-NS', 
			'ns4' : 'info:srw/schema/1/dc-v1.1', 
			'ns7' : 'http://www.kb.nl/namespaces/ddd' }

for item in root_didl.findall('.//ns2:Resource', ns_didl):
	for article in item.findall('.//ns4:dcx', ns_didl):
		a_type = article.find('.//dc:subject', ns_didl)
		## The first block will not have a subject as it contains newspaper metadata instead of article metadata.
		## This can be filtered out using an 'if [subject] is None' control structure.
		if a_type is not None:
			title = article.find('.//dc:title', ns_didl)
			identifier = article.find('.//dc:identifier', ns_didl)
			print(a_type.text, title.text, identifier.text)
artikel Het jaar 1869. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0001
artikel BUITENLAND. Groot-Brittannie. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0002
artikel Duitschland. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0003
artikel Oostenrijk. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0004
artikel Frankrijk. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0005
artikel Rumenie. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0006
artikel BINNENLAND. Eerste Kamer der Staten-Generaal. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0007
artikel BINNENLAND. Eerste Kamer der Staten-Generaal. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0007
artikel AMSTERDAM, Vrijdag 31 December. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0008
artikel WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0009
artikel Gouden en Zilveren Specien. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0010
artikel PROCES TRAUPMANN. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0011
artikel HANDELSBERIGTEN. AMSTERDAM, Vrijdag 31 December. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0012
artikel HANDELSBERIGTEN. AMSTERDAM, Vrijdag 31 December. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0012
artikel Scheepstijdingen. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0013
artikel BINNENGEKOMEN. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0014
artikel UITGEZEILD. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0015
artikel IN LADING. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0016
artikel ZEILKLAAR. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0017
artikel Rivierberigten. IN LADING LIGGENDE SCHEPEN. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0018
artikel Karga-Lijsten. AMSTERDAM. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0019
artikel Prijscourant der Effecten. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0020
artikel Wisselkoersen. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0021
artikel Granenmarkt. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0022
artikel BERIGTEN IN DE LAATSTE EDITIE VAN HET VORIG NOMMER OPGENOMEN. AMSTERDAM, Donderdag 30 December. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0023
artikel Carga-Lijsten. AMSTERDAM. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0024
artikel TELEGRAMMEN. (REUTERS OFFICE.) http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0025
artikel Scheepstijdingen. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0026
artikel Scheepstijdingen. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0027
artikel LAATSTE POST. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0028
artikel HANDELSBERIGTEN. AMSTERDAM, Vrijdag 31 December. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0029
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0030
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0031
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0032
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0033
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0034
familiebericht Familiebericht http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0052
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0035
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0036
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0037
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0038
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0039
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0040
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0041
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0042
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0043
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0044
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0045
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0046
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0047
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0048
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0049
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0050
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0051
familiebericht Familiebericht http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0053
artikel Het jaar 1869. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0001
artikel BUITENLAND. Groot-Brittannie. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0002
artikel Duitschland. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0003
artikel Oostenrijk. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0004
artikel Frankrijk. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0005
artikel Rumenie. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0006
artikel BINNENLAND. Eerste Kamer der Staten-Generaal. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0007
artikel AMSTERDAM, Vrijdag 31 December. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0008
artikel WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0009
artikel Gouden en Zilveren Specien. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0010
artikel PROCES TRAUPMANN. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0011
artikel HANDELSBERIGTEN. AMSTERDAM, Vrijdag 31 December. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0012
artikel Scheepstijdingen. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0013
artikel BINNENGEKOMEN. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0014
artikel UITGEZEILD. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0015
artikel IN LADING. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0016
artikel ZEILKLAAR. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0017
artikel Rivierberigten. IN LADING LIGGENDE SCHEPEN. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0018
artikel Karga-Lijsten. AMSTERDAM. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0019
artikel Prijscourant der Effecten. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0020
artikel Wisselkoersen. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0021
artikel Granenmarkt. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0022
artikel BERIGTEN IN DE LAATSTE EDITIE VAN HET VORIG NOMMER OPGENOMEN. AMSTERDAM, Donderdag 30 December. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0023
artikel Carga-Lijsten. AMSTERDAM. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0024
artikel TELEGRAMMEN. (REUTERS OFFICE.) http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0025
artikel Scheepstijdingen. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0026
artikel Scheepstijdingen. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0027
artikel LAATSTE POST. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0028
artikel HANDELSBERIGTEN. AMSTERDAM, Vrijdag 31 December. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0029
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0030
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0031
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0032
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0033
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0034
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0035
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0036
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0037
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0038
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0039
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0040
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0041
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0042
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0043
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0044
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0045
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0046
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0047
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0048
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0049
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0050
advertentie Advertentie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0051
familiebericht Familiebericht http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0052
familiebericht Familiebericht http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0053

Exercise

Adapt the code above to store the variables into a list of articles.

Now we have the identifier for every article in the dataset. This identifier can be used to download the XML of its article and extract the text from it. We will demonstrate this for one article.

As an example, we will use the identifier ‘http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0001’. If we click on this, we will be led to the image of the newspaper page on the digitale heritage website Delper.nl (property of the KB). However, if we were to add ‘:ocr’ to the identifier, we will be led to the XML containing the OCR of that newspaper page: ‘http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0001:ocr

This OCR can be saved to file, either manually or by using Python.

To save the OCR using Python we will need the urllib package.

Note

We recommend to always save the identifier in the name of the file, in this case the a0001 indicates the article number, so we will save the whole identifier. Because Windows does not allow : in filenames we will change this to an underscore. Everything before urn will be removed from the identifier, as it has no distinguish features. We can perform these alteration through string manipulations in Python.

## import urllib, it is a standard library so does not need to be installed
from urllib.request import urlopen

filename = 'http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0001:ocr'
## Remove the first part from the filename, so you keep only ddd:010097934:mpeg21:a0001:ocr'
filename = filename.split('=')[1]
## Replace the : with _
filename = filename.replace(':', '_')

url = 'http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0001:ocr'

## write XML to file, downloading happens in this step too.
with open(filename + ".xml", "w", encoding="utf-8") as f:
  f.write(urlopen(url).read().decode('utf-8'))

Now, we can open this xml file and look at the structure.

tree = ET.parse('ddd_010097934_mpeg21_a0001_ocr.xml')
root_article = tree.getroot()
print(ET.tostring(root_article, encoding='utf8').decode('utf8'))
---------------------------------------------------------------------------
FileNotFoundError             Traceback (most recent call last)
Input In [9], in <cell line: 1>()
----> 1 tree = ET.parse('ddd_010097934_mpeg21_a0001_ocr.xml')
   2 root_article = tree.getroot()
   3 print(ET.tostring(root_article, encoding='utf8').decode('utf8'))

File ~\anaconda3\lib\xml\etree\ElementTree.py:1229, in parse(source, parser)
  1220 """Parse XML document into element tree.
  1221 
  1222 *source* is a filename or file object containing XML data,
  (...)
  1226 
  1227 """
  1228 tree = ElementTree()
-> 1229 tree.parse(source, parser)
  1230 return tree

File ~\anaconda3\lib\xml\etree\ElementTree.py:569, in ElementTree.parse(self, source, parser)
  567 close_source = False
  568 if not hasattr(source, "read"):
--> 569   source = open(source, "rb")
  570   close_source = True
  571 try:

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'ddd_010097934_mpeg21_a0001_ocr.xml'

Exercise

Extract the title and content from the article, and store these in separate variables.

This can than be saved to a textfile

with open(filename + ".txt", "w", encoding="utf-8") as f:
  f.write(title + "\n" + content)

The above workflow now consists of the folowing steps:

 • Downloading the file;

 • Opening the file;

 • Extracting the contents;

 • Saving the contents to file.

This can also be combined into one piece of code that handles all these steps. An advantage of this method is that there is no need to manually save and re-open every separate article file.

from urllib.request import urlopen

identifier = 'http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097934:mpeg21:a0001:ocr'
filename = identifier.split('=')[1]
filename = filename.replace(':', '_')

tree = ET.ElementTree(file=urlopen(identifier))

root = tree.getroot()

for titles in root.findall('.//title'):
  title = titles.text + "\n"

for contents in root.findall('.//p'):
  content = contents.text + "\n"

with open(filename + ".txt", "w", encoding="utf-8") as f:
  f.write(title + "\n" + content)

Until now we have manually selected a single article from a page and saved this. Of course one article is generally not enough and manually changing the identifier for every file is a lot of work. Luckily, just as we have used a for loop to iterate through an XML file, we can use a for loop to iterate through a list of identifiers.

The folowing code does just that. It iterates through article_list and grabs the identifier of an article. Then it adds :ocr behind the identifier, downloads the file, and extracts the text. Finally, it saves the result as a textfile, with the identifier as filename.

from urllib.request import urlopen

for article in article_list:
  # We want the third object of the list, but Python counts from 0.  
  identifier = article[2] + ":ocr"
  # Prepare the filename
  filename = identifier.split('=')[1]
  filename = filename.replace(':', '_')
  
  # Download the xml and load into Python
  tree = ET.ElementTree(file=urlopen(identifier))
  root = tree.getroot()
  
  #Extract the content
  for titles in root.findall('.//title'):
    title = titles.text 

  for contents in root.findall('.//p'):
    content = contents.text + "\n"
    
  # Some content, like advertisements, have no titles. 
  if title is None:
    article = content
  else:    
    article = title + "\n" + content
    
  #Save the content in a file 
  with open(filename + ".txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(article)
 

Extract all separate articles from a specific page of the newspaper from the Didl file

In the above we treated two options:

 • Extracting the whole content of a page and saving into one file;

 • Extracting all the articles of a newspaper and saving this to file per article.

It is also possible to download the articles per page. If you look into the XML file you will see the element ‘Component’ with the attribute ‘dc:identifier’. For example:

<didl:Component dc:identifier="ddd:010097934:mpeg21:p001:a0003:zoning">

In this case the p001 indicates that this concerns the first page. If the code to retrieve all the articles from a newspaper is adapted to loop via the element ‘Component’ instead of the element ‘Resource , it becomes possible to filter out those elements whose attribute contains p001. This can be done using:

if 'p001' in [variable in which the content of dc:identifier is stored]

Then the rest of the code can be made similarly to the code we used to extract all identifiers of all articles of the whole newspaper.

Exercise

Write code to collect the identifiers from page 1 and store them row by row in a Dataframe together with the pagenumber, type of text, and title. Then print this Dataframe.

Hint! As shown in lesson 4, the namespace declaration does not work for attributes!

You now have a dataframe with metadata from all articles of one page. You can use the same steps as described above to download the content from this articles and store them in textfiles.